Trottoarpratare

Motala kommun har tillsammans med Centrumföreningen, Handikappföreningarna Motala och polisen tagit fram riktlinjer för trottoarpratare. Detta för att alla ska kunna trivas och ta sig fram i centrum. Du som vill sätta ut en gatupratare måste ansöka om tillstånd.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos Polisen. Kommunen får yttra sig under handläggningen så det är viktigt att du följer riktlinjerna för olika aktiviteter eller verksamheter, som du hittar nedan.

Vad gäller för att få sätta ut trottoarpratare?

För att få ställa en skylt på kommunens mark måste du dels ha tillstånd enligt ordningslagen och dels följa Motala kommuns riktlinjer som du kan läsa om på den här webbsidan. Vi gör kontroller för att se så skyltarna är rätt utplacerade. Den som inte följer riktlinjerna kan förlora sitt tillstånd. En näringsidkare som ställer ut en gatupratare utan att ha tillstånd riskerar böter för brott mot ordningslagen.

Ansökan om att få ställa ut trottoarpratare ska skickas till polisen i Motala. Blanketten heter Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.

Du måste skicka in ansökan minst tio dagar innan du vill att tillståndet ska börja gälla, gärna tidigare.

När du får ett tillstånd gäller det alltid fram till närmsta årsskifte. Om du får tillståndet i mars gäller det alltså inte i februari nästa år.

När tillståndet är beviljat skickat vi ett klistermärke med ett tillståndsnummer. Du får också en ritning som visar var trottoarprataren ska placeras. Klistermärket ska placeras väl synligt på insidan i ovankant av foten. Först när du har satt på klistermärket på trottoarprataren får du sätta ut den på gatan.

Tillståndet gäller bara för en viss plats och för det företag som fått det. Du får alltså inte automatiskt ställa ut trottoarprataren om du byter lokal. Likaså får du inte använda dig av ett tillstånd som gäller för en rörelse som du har tagit över. En ny ansökan krävs i båda dessa fall.

Du får betala en avgift till kommunen för platsen som upplåts för trottoarprataren.

  • Dagsavgift vid tillfälligt evenemang: 20 kronor per skylt och dag
  • Yta motsvarande 50 x 70 centimeter: 2000 kronor per år
  • Yta motsvarande 70 x 100 centimeter: 3000 kronor per år

Taxa

Taxa för upplåtelse av offentlig plats (PDF, 483 kB)

Gatuprataren ska vara av en modell med rund fot. Genom sin utformning med rund sarg och mörka färg är den här modellen lätt att urskilja från omgivningen för synhandikappade både med och utan blindkäpp. En godkänd modell kan du köpa genom ett skyltföretag. Modellen heter City sign.

Det ska tydligt framgå vilken rörelse trottoarprataren tillhör.

Trottoarpratare med rund fot och svart färg.
Såhär ska en trottoarpratare se ut i Motala.

Du får bara placera trottoarprataren på den plats som är anvisad av kommunen. Vi avgör var det är lämpligt utifrån följande kriterier:

  • Tillgängligheten för rörelsehindrade och synskadade får inte försämras.
  • Sikten får inte skymmas för trafikanter så att det finns risk för olyckor.

Det kan hända att det inte är lämpligt att sätta ut en trottoarpratare utifrån dessa kriterier utanför din rörelse. Då får du inget tillstånd.

Affärer i gallerior

Butiker med egen ingång från gatan kan ansöka om tillstånd för en trottoarpratare i anslutning till entrén. Butiker med ingång från exempelvis Gallerian måste gå ihop och göra en gemensam ansökan om placering av skylt vid någon av de stora entréerna.

Uteservering

Om du har en uteservering får du ställa trottoarprataren innanför staketet utan tillstånd. Står den utanför måste du ha tillstånd. Tänk på att i ansökan ange om du har för avsikt att placera skylten utanför en uteservering. Bifoga då även gärna en ritning för uteserveringen så att vi direkt kan göra en korrekt bedömning av placeringen. Läs mer om att ansöka om uteservering.

Vid stora evenemang, som Vätternrundan, är det ännu viktigare att inte hindra framkomligheten. Du får alltså inte ställa ut fler trottoarpratare vid dessa tillfällen.

Trottoarpratare som är placerade längs Vätternrundans huvudstråk kan ha särskilda villkor under just evenemangsdagarna för att säkerställa att det går att komma fram ordentligt.

Kontakt

Trafik och gator
E-post: 
gata@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej