Torghandel

Torghandel skapar liv och rörelse och trivsel i stans centrum. Du som vill sälja dina varor på Stora torget i Motala regelbundet kan ansöka om en fast plats. Om du vid ett enstaka tillfälle vill utöva torghandel kan du få en tillfällig plats.

Du kan få en fast saluplats om du vill sälja dina varor på torget regelbundet. Du ansöker hos samhällsbyggnadsnämnden som beslutar i ärendet.

Om du som har en fast saluplats inte har tänkt att utnyttja den under en viss dag ska du meddela torgvärden så att platsen kan tilldelas någon annan.

Tillfällig saluplats upplåts för en viss dag och anvisas av torgvärden. Torgvärden finns alltid på plats i god tid innan handeln börjar för att lämna råd och anvisningar. Du betalar också till denne för din plats.

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen. Fler än en saluplats får tilldelas samma person om det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. Rätten att använda platsen är personlig och du får inte överlåta den till någon annan.

Om en innehavare av en fast saluplats inte har kommit till sin plats senast klockan 9.30 kan torgvärden låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Vid Stora torget respektive Kungsgatan, delen mellan Prästgatan och Repslagaregatan, får torghandel äga rum helgfria onsdagar, torsdagar, fredagar och lördagar. Under tiden 1 maj till 30 september får torghandel även äga rum på helgfri tisdag.

Om någon av dessa veckodagar skulle vara en helgdag, det vill säga en röd dag i almanackan, får torghandel istället pågå närmast föregående vardag. Samhällsbyggnadsnämnden kan i vissa fall besluta om att torghandel får ske även röda dagar.

Torghandeln kan begränsas eller ställas vid enstaka tillfällen om det krävs för att kunna arrangera annan verksamhet som är av allmänt intresse.

Tider under dagen

Försäljningen får börja tidigast klockan 8.00 och sluta senast klockan 18.00, förutom lördagar då försäljningen får sluta senast klockan 15.00.

Tidigast två timmar före försäljningstidens början kan du ställa upp dina varor och redskap. Dessa ska vara bortforslade senast en timme efter försäljningstidens slut.

Placering av varor, redskap och fordon

Varor och redskap får inte placeras utmed eller mellan saluplatserna, för att det ska vara möjligt att ta sig förbi. Du får ställa fordon som behövs för försäljningen, exempelvis kylbil, på din egen saluplats. Fordon som används för transport till och från försäljningsplatsen ska när du har lastat av varorna flyttas till en plats där parkering är tillåten. Mellan klockan 9.30 och 12.00 får du som är försäljare inte köra med ditt fordon på torget alls.

Renhållning

Senast en timme efter försäljningstidens slut ska du som är försäljare samla ihop och ta bort skräp och annat avfall från försäljningsplatsen. Du ansvarar för att saluplatsen hålls ren och snygg.

Förbud mot försäljning av vissa varor

Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift.

Årsplats, 6 gånger 3 meter

Avgifterna gäller per plats och år och betalas med faktura.

  • 2 dagar/vecka: 1793 kronor. Tillgång till eluttag: 520 kronor.
  • 3 dagar/vecka: 2690 kronor. Tillgång till eluttag: 780 kronor.
  • 4 dagar/vecka: 3544 kronor. Tillgång till eluttag: 953 kronor.

I samband med evenemang av allmänt intresse kan torghandeln flyttas eller ställas in. Du som har en fast saluplats får ingen minskning av avgiften i samband med detta.

Tillfällig plats

Avgifterna gäller per dag och betalas till torgvärden på plats.

  • 33 kronor/meter längs rad med 6 meters djup. Tillgång till eluttag: 23 kronor.
  • 53 kronor/plats i den så kallade ”Raden”. Tillgång till eluttag: 23 kronor.

Taxa

Taxa för upplåtelse av offentlig plats (PDF, 483 kB)

Skolklasser som vill sälja varor för att tjäna ihop pengar till exempelvis en skolresa får stå kostnadsfritt på torget i mån av plats. Ni får komma till Stora torget någon av de dagar som det är torghandel och säga till torgvakten att ni vill ha en tillfällig saluplats. De tilldelas försäljare i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.

Kontakt

Trafik och gator
E-post: 
gata@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej