Tillfällig övernattning

Övernattning kan tillåtas i lokaler som i normalfallet används för annan verksamhet. Sådana lokaler kan vara skolor, förskolor, idrottshallar, föreningslokaler, bygdegårdar eller liknande byggnader.

Anmäl tillfällig övernattning

Här kan du anmäla tillfällig övernattning i offentliga lokaler som gymnastiksalar eller klassrum.

Krav vid tillfälliga övernattningar

Att övernatta i en lokal vars brandskydd inte är utformat för övernattning ställer stora krav på organisation och tillfälliga åtgärder. Räddningstjänsten har därför tagit fram riktlinjer som du som ansvarar för en övernattning måste följa för att säkerställa ett tillräckligt brandskydd.

Kravnivåer

Riktlinjerna utgår från två kravnivåer som beror på hur många personer som vistas i lokalen. Är det flera lokaler eller utrymmen i samma byggnad avgör det totala personantalet för hela byggnaden vilken kravnivå som gäller.

 • Kravnivå 1 gäller för övernattning för maximalt 50 personer.
 • Kravnivå 2 gäller för övernattning för fler än 50 personer.

Räddningstjänsten rekommenderar att det inte finns mer än 150 personer i samma byggnad.

Du hittar information om riktlinjerna under rubrikerna nedan.

Anmäla övernattning

Här kan du anmäla en tillfällig övernattning till Räddningstjänsten Östra Götaland, som sköter räddningstjänstens ledningscentral för hela Östergötland. Om ledningscentralen känner till övernattningen har vi större möjlighet att sätta in rätt resurser om det skulle inträffa en brand eller annat tillbud.

Utrymningsmöjlighet vid brand, eller annat nödläge, är alltid av högsta prioritet för er säkerhet. Det ska finnas möjlighet att ta sig ut via minst två, av varandra oberoende, utrymningsvägar. Det kan vara dörrar ut i det fria som finns i fasad eller som nås via korridor eller trapphus. I vissa fall kan en av vägarna ut vara via fönster, se nedan.

Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lös inredning, exempelvis stolar och bord, samt brännbart material, till exempel väskor och kartonger. Dörrar i utrymningsvägen ska kunna öppnas lätt och utan nyckel.

Kravnivå 1

Från övernattningsrummet ska det finnas möjlighet att ta sig ut direkt, via korridor eller via trapphus till det fria.

Fönster kan accepteras som alternativ utrymningsväg ut till det fria under förutsättning att alla som övernattar har en fysisk förmåga som tillåter detta samt att lokalen finns i markplan.

Fönster för utrymning bör vara sidohängda, utåtgående och öppningsbara utan nyckel eller verktyg. Minsta bredd på fönstrets öppning får vara 0,5 meter och minsta höjd på öppningen får vara 0,6 meter. Därtill ska summan av fönsteröppningens bredd och höjd vara minst 1,5 meter.

Belysning i korridorer och utrymningsvägar ska hållas tänd nattetid.

Utrymningsvägar ska vara markerade med utrymningsskyltar. Räddningstjänsten rekommenderar att det finns genomlysta skyltar men för kravnivå 1 kan det räcka med efterlysande skyltar.

Kravnivå 2

Utöver krav enligt kravnivå 1 ska utrymningsvägar ha belysta eller genomlysande utrymningsskyltar med batteriförsörjning vid strömavbrott.

Fönsterutrymning är inte tillåten utan all utrymning ska kunna ske genom korridor eller trappa via dörrar direkt till det fria.

Ett brand- och utrymningslarm bidrar till att varna för brand och rök i ett tidigt skede av branden. Då kan lokalerna utrymmas i ett tidigt skede och personerna sätta sig i säkerhet.

Räddningstjänsten rekommenderar att samtliga övernattningsrum med tillhörande utrymningsvägar, korridor och trapphus, ska ha brand- och utrymningslarm.

Kravnivå 1

Brandvarnare kan vara ett alternativ om annat larm saknas. De bör dock vara sammankopplade med tråd eller kommunicera trådlöst. Observera att även utrymningsvägar såsom korridorer ska vara övervakade med brandvarnare.

Används brandvarnare ska funktionen kontrolleras innan övernattning.

Kravnivå 2

Samtliga övernattningsrum med tillhörande utrymningsväg ska vara försedda med heltäckande automatiskt brand- och utrymningslarm enligt gällande regelverk (SBF 110).

Rökdetektorer ska finnas i varje övernattningsrum, i korridorer och i trapphus.

Tillgång till lämplig släckutrustning är en förutsättning för att kunna släcka en mindre brand innan fara uppstår. Släckutrustning ska vara placerad på väl synliga och lättåtkomliga platser samt uppmärkta med skylt. Avståndet till närmaste släckutrustning får inte överstiga 25 meter .

Släckutrustning kan vara handbrandsläckare eller inomhusbrandpost med brandfilt som komplement. Lämplig handbrandsläckare är en 6 kilos pulver- eller 9 liters skumsläckare.

Lämpliga lokaler för övernattning är klassrum, matsalar, gymnastiksalar eller liknande. Rum som innehåller brandfarlig vara, kemikalier eller liknande ämnen som innebär förhöjd risk får inte användas för övernattning. Likaså bör inte slöjdsalar eller rum som innehåller motsvarande utrustning användas som övernattningsrum.

Det får inte vara för trångt i utrymmet som används för övernattning. Ett riktvärde är 3- 4 kvadratmeter per övernattande person. Tänk på att det totala antalet personer även påverkar vilken kravnivå som gäller.

Det ska finnas en säkerhetsansvarig för varje övernattningsställe. Det ska vara en vuxen som övernattar i lokalen. Rutiner ska finnas för hur utrymning och larmning går till vid en eventuell brand. Telefon för att larma SOS Alarm 112 ska finnas tillgänglig för samtliga som vistas i lokalerna.

Fastighetsägaren, eller den som förmedlar uthyrningen, ska tillsammans med den säkerhetsansvarige gå igenom förutsättningar och anvisningar för brandskyddet inför övernattningen.

Ordningsregler

Ordningsregler ska finnas uppsatta i samtliga övernattningslokaler. Lämpliga ordningsregler är:

 • Rökning är förbjuden i samtliga delar av byggnad som används för övernattning.
 • Matlagning, kaffekokning och dylikt får endast ske i för ändamålet avsedda lokaler som till exempel matsal eller kök.
 • Stolar, bänkar och andra lösa inventarier samt packning får inte lagras i utrymningsvägar, korridorer eller trapphus.
 • Dörrar mellan korridorer och trapphus ska vara stängda alternativt uppställda med rökdetektorstyrda magneter.
 • Kläder får inte förvaras i korridorer.
 • Uppställning av husvagnar, containers och dylikt ska ske minst åtta meter från övernattningsbyggnaden.
 • Levande ljus får inte förekomma.

Säkerhetsansvarig

Säkerhetsansvarig ska:

 • vara myndig
 • vara svensktalande
 • ha god kännedom om aktuella lokalers brandskydd och utrymningsvägar
 • ha en komplett förläggningsplan där det bland annat framgår vilka lokaler som används och antalet personer som finns i respektive övernattningsrum.

Säkerhetsansvarig ansvarar för att:

 • samtliga övernattande vet hur SOS Alarm 112 nås
 • samtliga övernattande vet var återsamlingsplatsen är
 • regelbundna brandskyddskontroller genomförs före och under övernattning
 • varje deltagargrupp informeras angående utrymning, brandsäkerhet och ordningsregler
 1. Är lokalerna anpassade för tillfällig övernattning enligt riktlinjerna som beskrivs på den här sidan?
 2. Är övernattningen anmäld till räddningstjänsten? Se länk till anmälan överst på sidan.
 3. Finns fungerande brand- och utrymningslarm alternativt brandvarnare?
 4. Är utrymningsvägarna upplåsta i utrymningsriktningen hela vägen till det fria?
 5. Finns vägledande markeringar?
 6. Finns släckutrustning?
 7. Finns ordningsregler utskrivna och uppsatt i lokalen?

Version för utskrift

Om du behöver skriva ut riktlinjerna på denna webbsida kan du ladda hem dokumentet: Riktlinjer för tillfällig övernattning (PDF, 212 kB)

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena
E-post: raddtj@motala.se
Telefon: 0141-22 26 00
Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej