Systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

Ansvar för brandskydd på arbetsplatsen

Lagen säger att den som äger eller använder en byggnad eller andra anläggningar ska ha ett skäligt brandskydd. Man ska ha utrustning för släckning av brand och livräddning. För att kunna uppnå det här krävs att organisationen har ett systematiskt brandskyddsarbete, förkortat SBA. Det gäller alla verksamheter, oberoende av storlek.

Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig och skyddsombud är viktiga medarbetare i sammanhanget. Även övrig personal ska känna till rutiner och sitt eget ansvar i händelse av brand.

Ett skäligt brandskydd är anpassat till de risker som finns i just din verksamhet. Det kan vara risker som finns i den egna verksamheten eller närliggande. Det skäliga brandskyddet på ett företag är en kombination av olika skyddsåtgärder som bildar en helhet, allt från räddningstjänst till utbildning av alla anställda.

En bedömning av om brandskyddet är tillräckligt innefattar flera byggstenar. Byggnadens fysiska förutsättningar och verksamhetens organisatoriska brandskydd vägs samman i bedömningen.

Exempel på fysiska förutsättningar

 • Utrymningsvägar
 • Larm
 • Brandcellsgränser

Exempel på organisatoriska förutsättningar

 • Ansvar
 • Handlingsförmåga vid brand
 • Kunskap och utbildning
 • Rutiner och kontroller

Hur är det på din arbetsplats? Här nedan listas några av de punkter som du som bedriver verksamhet behöver ha kontroll på.

 • Utrymningsplan ska finnas.
 • Alla utrymningsvägar ska vara framkomliga.
 • Alla dörrar i utrymningsväg ska vara öppningsbara.
 • Automatiskt brandlarm ska finnas.
 • All personal ska känna till hur larmet låter.
 • Det finns inte blinkande lysrör, vilket är en vanlig brandorsak.
 • Containrar ska inte vara uppställda för nära fasad. Försäkringsbolagen har klara regler för hur hur man får placera containrar.

Räddningstjänsten utövar tillsyn för att kontrollera att lagen efterföljs och att fastighetsägare, verksamhetsutövare och brukare har ett skäligt brandskydd. Vi bedömer hur ditt brandskydd är utformat för att motverka de risker som finns i din verksamhet när det gäller brand.

Tillsynen genomförs med olika tidsintervall beroende på hur väl ditt tidigare brandskyddsarbete har fungerat. Om vi upptäcker allvarliga brister i brandskyddet kommer du att behöva åtgärda dessa.

För att uppnå en god och givande dialog, är det viktigt att närvarande representanter känner till aktuella lagar och föreskrifter.

Vem ska närvara vid tillsynen?

Organisationen för det systematiska brandskyddsarbetet kan se annorlunda ut beroende på verksamheten. De personer som har ansvar för brandskyddet bör närvara vid tillsynen.

Både fastighetsägaren och den som bedriver verksamhet i byggnaden bör vara representerade.

Vad händer vid tillsynsbesöket?

En brandingenjör från räddningstjänsten besöker din verksamhet och inspekterar det fysiska brandskyddet. Du ska redovisa skötselinstruktioner, kontroller och uppföljningsrutiner för det tekniska brandskyddet.

Du ska presentera verksamhetens brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning. Vi vill också se dokumentation över vilka brandrisker som finns och hur riskinventeringen har gått till, samt utbildningsplaner och brandskyddsregler.

De brister som konstateras vid tillsynsbesöket sammanfattas i en tjänsteanteckning, som både fastighetsägare och den som bedriver verksamhet får ta del av.

Brister i brandskyddet

Om bristerna är allvarliga fattas ett juridiskt bindande myndighetsbeslut om åtgärder, ett så kallat föreläggande. I föreläggandet beskrivs tydligt vilket beslut som är fattat och vilka åtgärder som åläggs.

Tillsynsförrättaren kan även besluta om omedelbart förbud om det rör sig om en situation med risk för allvarliga skador på människors liv eller hälsa.

Om du inom två veckor från tillsynsbesöket bestämmer dig för att göra de åtgärder som krävs kan du meddela det till räddningstjänsten. Då behöver vi inte utfärda ett formellt föreläggande.

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslutet om du inte tycker att det är rimligt. Det framgår i föreläggandet hur du ska göra.

Återbesök

Ett myndighetsbeslut följs alltid upp med ett återbesök på plats. Tillsynsförrättaren kontrollerar då om du har vidtagit de åtgärder som framgick av föreläggandet.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsyn. Avgiften omfattar kostnader för förberedelser, resor, besök på plats och efterarbete. Nuvarande handläggningskostnad per timme är 963 kronor.

Avgiften består dels av en grundavgift och debitering av tid för platsbesök. Grundavgiften varierar beroende på hur komplex byggnaden är. Taxebestämmelser och tabeller över grundavgift för respektive objektstyp finns här: Taxebestämmelser för räddningstjänsten (PDF, 137 kB).

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena
E-post: raddtj@motala.se
Telefon: 0141-22 26 00
Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

Läs mer

Räddningstjänstens utbildningar

Räddningstjänsten arrangerar regelbundet utbildningar i systematiskt brandskyddsarbete. Här hittar du information om kommande utbildningstillfällen.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej