Ansöka om serveringstillstånd

Du ansöker enklast om serveringstillstånd via vår e-tjänst. Här hittar du mer information om vad du ska tänka på vid ansökan, och checklistor för vilka handlingar som du behöver skicka med.

Ansök via e-tjänst

Enklast och smidigast söker du serveringstillstånd via vår e-tjänst.

Du som ansöker om serveringstillstånd ansvarar för att du lämnar in en komplett ansökan. Läs noga igenom informationen på den här webbsidan och skriv gärna ut checklistan så kan du bocka av att du fått med alla bilagor.

Utredningen av ditt ärende påbörjas först när ansökan är komplett, det vill säga när du har skickat in samtliga nödvändiga uppgifter till kommunen. Du kan förkorta handläggningstiden genom att se till att vi får in alla dokument fortast möjligt. Tänk på att inlämnade kontrakt alltid ska vara aktuella, behörigen undertecknade och omfatta samtliga bilagor. Den vanligaste anledningen till att handläggningstiden drar ut på tiden är att det saknas uppgifter i ärendet och handläggaren därför måste begära kompletteringar.

E-tjänst

Enklast och smidigast söker du tillstånd via vår e-tjänst. Där kan du ladda upp bilagor direkt, inskannade eller avfotograferade. Du behöver inte vara registrerad som webbkund för att söka nytt tillstånd.

Har du redan i dag serveringstillstånd kan du anmäla dig som webbkund och enkelt göra ändringar i dina tillstånd via e-tjänsten. Du kan till exempel registrera nya serveringsansvariga och uppdatera dina kontaktuppgifter.

För att få inloggningsuppgifter behöver du registrera dig som webbkund.

Ansök via blankett

Ansökan kan även göras på blankett som tillsammans med bilagor skickas till alkohol- och tobaksenheten. Klicka på länken till Självservice nedan och flika ut ”Tillstånd, regler och tillsyn för verksamheter” för att hitta alla tillgängliga blanketter. Välj den blankett och de bilagor som du behöver. Blanketten ska vara korrekt ifylld och undertecknad av en behörig firmatecknare när du skickar in den.

Till Självservice.

Bilagor till din ansökan

Till din ansökan behöver vi utöver fullständigt ifylld ansökan bilagor enligt checklistorna nedan.

Fullmakt för ombud

Om du som sökande vill företrädas av ett ombud måste denne inneha en fullmakt. Kopia på gällande fullmakt ska bifogas ansökan. I annat fall kan kommunen inte kommunicera med ombudet eftersom ombudets behörighet att företräda dig inte kan styrkas.

Här kan du ladda ner en checklista för utskrift för att kunna bocka av att du fått med alla handlingar när du ansöker om stadigvarande respektive tillfälligt serveringstillstånd.

Checklista stadigvarande serveringstillstånd (PDF, 162 kB)

Checklista tillfälligt serveringstillstånd (PDF, 82 kB)

Du som har ett serveringstillstånd ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Du kan delegera uppdraget till en serveringsansvarig, som ska anmälas i förväg.

Den som är serveringsansvarig ska vara anställd av tillståndshavaren, ha fyllt 20 år och ska med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter vara lämplig för uppgiften.

Anmälan av serveringsansvarig

Anmälan av serveringsansvariga ska göras när ny serveringsansvarig utses och när tidigare serveringsansvarig avslutar sitt serveringsansvar eller sin anställning.

När du har ett serveringstillstånd kan du anmäla dig som webbkund och enkelt uppdatera uppgifter om serveringsansvariga via vår e-tjänst.

Du kan även använda våra blanketter, som du hittar i Självservice, för att anmäla serveringsansvariga. Fyll då alltid i samtliga med serveringsansvar, även de du tidigare anmält.

Minst hälften av de personer som har betydande inflytande och är aktiva i rörelsen ska genomföra kunskapsprov när ni ansöker om serveringstillstånd. Det gäller om sökande är ett mindre bolag.

För större bolag, såsom hotell eller restaurangkedjor, där ägarna och den centrala företagsledningen inte är involverade i den dagliga driften krävs att personerna som arbetar operativt i ledande ställning genomför kunskapsprov.

Kunskapsprovet är webbaserat och genomförs enskilt i kommunens lokaler. Vid varje kunskapsprov betalas en avgift enligt fastställd taxa. Du bokar en provtid via kommunens alkohol- och tobakshandläggare och erbjuds en tid inom två veckor. Om du inte förstår svenska tillräckligt väl för att kunna genomföra provet kan kommunen ta hjälp av auktoriserad tolk.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om vad du behöver kunna för att klara det kunskapsprov som krävs för att få serveringstillstånd.

Om sökanden är ett aktiebolag ska kopia på aktieboken bifogas ansökan. Om det finns annan handling som visar vem/vilka som har behörighet att teckna bolagets firma ska dessa handlingar också bifogas. Om ett aktiebolag ägs av ett annat aktiebolag ska sökanden även bifoga aktieboken för det bolaget.

Om sökanden är ett handelsbolag eller kommanditbolag ska kopia på upprättade bolagsavtal bifogas ansökan. Om det inte finns några bolagsavtal ska sökanden meddela detta skriftligen till Socialkontoret.

Om sökanden är en förening ska kopia på stadgarna, protokoll som visar styrelsens sammansättning samt vem/vilka som tecknar föreningens firma bifogas ansökan. Även den senaste verksamhetsberättelsen ska bifogas.

Samtliga avtal som berör restaurangverksamheten, såsom köp eller arrende av firman, köksutrustningen, övriga inventarier med mera ska bifogas. Samtliga avtal ska vara undertecknade av både säljare och köpare.

Den ekonomiska delen av utredningsarbetet kan vara relativt omfattande. Socialkontoret ska bland annat utreda varifrån pengarna till verksamheten kommer. Det innebär att du måste visa, steg för steg, hur finansieringen av verksamheten har gått till. Blankett avseende både ändrade ägarförhållanden och start av restaurangrörelse ska i aktuella fall fyllas i och bifogas ansökan. Även verifikationer som styrker de angivna åtgärderna ska bifogas.

Nedan följer några exempel på handlingar som i förekommande fall ska bifogas ansökan:

 • Vid lån från bank ska du bifoga kopia på lånehandling samt kontoutdrag som visar överföring av pengarna
 • Vid användning av egna sparade pengar ska du bifoga kopia på kontoutdrag som visar överföring av pengarna
 • Vid användning av pengar som du fått av någon annan ska du bifoga kopia på gåvobrev samt kontoutdrag som visar överföring av pengarna
 • Vid lån av pengar från en privatperson ska du bifoga kopia på kontoutdrag som visar överföring av pengarna
 • Om du har ett avtal med ett bryggeri ska du bifoga kopia på bryggeriavtalet och verifikation på att utbetalning från bryggeriet har skett
 • Vid bidrag från koncern ska du bifoga årsredovisning från både det bolag som gett pengarna och det bolag som fått pengarna

Förutom att visa hur finansieringen gått till, det vill säga visa vilka pengar som används, ska du även visa att pengarna har förts över. Några exempel på dokument som kan visa detta är:

 • Kontoutdrag som visar att pengarna har betalats ut
 • Kontoutdrag eller kvittens som visar att säljaren fått pengarna

Observera att alla inlämnande dokument ska vara daterade och underskrivna!

Budget

I budgeten ska samtliga intäkter och kostnader för verksamheten redovisas. Förväntad försäljning samt inköp av alkohol ska bland annat redovisas genom att de olika dryckessorterna starksprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker redovisas i separata poster. Matserveringen och andra kostnader ska också redovisas.

Blanketter för finansieringsplan

Använd någon av blanketterna nedan för att sammanställa finansieringsplan och budget.

Finansieringsplan vid start av restaurangrörelse (PDF, 331 kB)

Finansieringsplan vid ändrade ägarförhållanden (PDF, 308 kB)

Verksamhetsbeskrivningen ska innehålla information om bland annat:

 • verksamhetens inriktning under både dag- och kvällstid
 • öppettider
 • matutbud
 • målgrupp
 • särskilda åldersgränser
 • festfixare
 • vakter
 • beräknat antal anställda
 • underhållning
 • dans och spel

Bifoga ritningar över hur restaurangen kommer att se ut när alla möbler står på plats. Ritningarna ska vara i A4- eller A3-format i skala 1:100 (1 cm = 1 m). De ska även visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden. Cirka hälften av de godkända serveringsutrymmena bör vara utrymme där man kan sitta ner vid ett bord.

Ritningarna ska även visa utrymningsvägar, köksutrustning/mottagningskök och i förekommande fall bardisk och/eller scen. Om serveringslokalen består av flera våningsplan ska du redovisa alla våningsplan på en egen ritning.

Om du ska ha uteservering ska du även bifoga ritningar över hur uteserveringen kommer att se ut när alla möbler står på plats. Ritningarna ska vara i A4- eller A3-format i skala 1:100 (1 cm = 1 m). De ska visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden. Om det finns en bardisk ska den också vara markerad på ritningarna. Ritningarna ska visa hur uteserveringen ligger i förhållande till restaurangen och på vilket sätt den är avgränsad, till exempel med staket.

På en av ritningarna ska du på ett tydligt sätt markera serveringsytorna, det vill säga de ytor (både inomhus och utomhus) på serveringsstället där det är tänkt att servering av alkohol ska ske.

Du ska kunna visa att du har rätt att använda (disponera) serveringsstället. Dispositionsrätten till byggnaden där serveringen ska ske kan styrkas genom till exempel kopia på hyres- eller köpekontrakt.

 • Hyr sökanden i första hand ska en kopia på hyreskontraktet skickas in.
 • Hyr sökanden i andra hand ska en kopia på andrahandshyreskontraktet och hyresvärdens godkännande till andrahandsuthyrningen skickas in.

Dispositionsrätten till eventuell mark för uteservering kan styrkas genom att till exempel hyres- eller köpekontrakt för marken bifogas ansökan.

 • Om du har tänkt ha uteservering på privat mark måste även ett skriftligt godkännande från fastighetsägaren, som bekräftar att sökanden får ha uteservering på aktuell mark, bifogas ansökan.
 • Om du i stället vill ha uteservering på allmän mark ska ett tillståndsbevis från Polisen bifogas.

Du ska även kunna visa att du har rätt att servera alkohol på serveringsstället. Sådan rättighet kan till exempel styrkas genom ett bifogat intyg från fastighetsägaren.

Bifoga en meny som visar vilka maträtter som du planerar att servera. Det krävs att du kan erbjuda gästerna tillredd mat under hela serveringstiden. Du ska alltid kunna erbjuda dina gäster alkoholfria alternativ, så bifoga därför en lista över vilka lättdrycker, det vill säga alkoholfria drycker, som ska serveras.

Om du ansöker om serveringstillstånd till slutet sällskap ska du bifoga en redogörelse över vilka som tillhör det slutna sällskapet. I möjligaste mån bör även en förteckning över deltagarna/medlemmarna bifogas.

Handläggningstiden räknas från det att ansökan är komplett, det vill säga då vi har fått in allt underlag vi behöver för att kunna fatta beslut. Vi meddelar dig alltid om det är något du missat att skicka in och du får också veta när din ansökan är komplett.

 • Handläggningstiden för stadigvarande serveringstillstånd är högst 8 veckor.
 • Handläggningstiden för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten är högst 5 veckor.
 • Handläggningstiden för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap är högst 3 veckor.

Tillstånd till sommaren

På grund av att det är många som söker tillstånd på våren kan handläggningstiden vara längre när du söker tillstånd till sommaren. Vi meddelar under våren på kommunens webbplats vilket datum vi behöver ha din kompletta ansökan för att du ska få ett beslut till sommaren.

Remissyttranden

Ärenden kräver ofta att alkohol- och tobakshandläggare begär yttrande från olika remissinstanser, främst polismyndigheten, miljö- och hälsoskyddsenheten samt räddningstjänsten. Det kan även förekomma att remisser skickas till andra myndigheter, som Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Vad remissinstanserna svarar ligger till grund för om tillståndet kan beviljas eller inte, och om det blir förenat med villkor.

Alkohollagen ställer många och tydliga krav på den som ansöker om serveringstillstånd och det är upp till sökanden att styrka sin lämplighet genom att bifoga alla uppgifter som Socialkontoret begär.

Kraven som ställs är bland annat att sökanden:

 • ska sköta sin ekonomi
 • inte ha ett brottsligt förflutet
 • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagen

Vi prövar även den personliga lämpligheten för den eller de personer som har betydande inflytande i verksamheten, vilka främst är:

 • firmatecknare
 • delägare
 • ledamöter
 • aktieägare
 • betydande finansiärer (till exempel långivare)

Socialkontoret genomför främst lämplighetsprövning genom utskick av förfrågningar (remisser) om inlämnade ansökningar till andra myndigheter.

Personer folkbokförda i annat land än Sverige

Om någon av personerna som ska lämplighetsprövas är folkbokförda i annat land än Sverige ska sökanden skicka in:

 • Antingen bevis om svenskt uppehållstillstånd (om personen kommer från ett land utanför EU) eller bevis om medborgarskap i ett EU-land.
 • Utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet.
 • Intyg från Skatteverket i hemlandet som visar om personen har några skatteskulder.

När du får ett serveringstillstånd kan det vara förenat med vissa villkor, som kan vara olika för olika verksamheter eftersom det bedöms i varje enskilt fall.

Ett vanligt villkor är att det ska finnas ordningsvakter om polismyndigheten bedömer att det krävs. Om servering ska bedrivas efter klockan 01.00 ska det alltid finnas ordningsvakter.

Om du är missnöjd med ett beslut om serveringstillstånd kan du överklaga beslutet. Vi måste ha mottagit skrivelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och vara ställd till förvaltningsrätten. Skrivelsen ska dock lämnas in eller skickas till oss för att vi först ska kunna rätta uppenbara felaktigheter i beslutet.

Överklagandet ska innehålla följande information:

 • Vilket beslut du vill överklaga (genom att ange beslutsdatum och diarienummer)
 • Vilken ändring av beslutet som du önskar
 • Motivering till varför du anser att beslutet ska ändras
 • Ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer
 • Din underskrift

Om vi beslutar att inte ändra beslutet som du vill, kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Överklagan ska skickas eller lämnas till:
Motala kommun
Alkohol- och tobaksenheten
591 86 Motala

Kontakt

Alkohol- och tobaksenheten
Telefon: 0141-22 50 00
E-post: alk@motala.se

Besöksadress:
Järnvägsparken 1, Motala

Postadress:
Alkohol- och tobaksenheten
Motala kommun
591 86 Motala

Hitta blanketter

Självservice

I Självservice hittar du blanketter som du behöver vid ansökan om serveringstillstånd.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej