Serveringstillstånd

Att servera eller sälja sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker kräver ett serveringstillstånd. Här kan du läsa om vad som gäller vid olika situationer.

När behövs ett serveringstillstånd?

Om du ska servera eller sälja spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat måste du under vissa omständigheter ha ett serveringstillstånd. Här kan du ansöka om serveringstillstånd.

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering:

 • till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap
 • året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd)
 • en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt tillstånd)

Då behövs inte serveringstillstånd

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen uppfyller samtliga nedanstående villkor:

 • avser ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
 • ordnas utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • äger rum i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker

Alkoholdrycksliknande preparat

Alkoholdrycksliknande avser en vara som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och som inte är alkoholdryck, teknisk sprit eller läkemedel. Det kan vara exempelvis alkoholhaltig glass, frusna drinkar och jello-shots, eller alkoholhaltigt tilltugg.

Alkoholsdrycksliknande preparat får serveras av den som sedan före 1 juli 2019 beviljats stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, utan att något nytt tillstånd behöver sökas. För alla andra gäller att en ansökan om det ska göras hos kommunen.

Personal och utbildning

Personalen ska vara anställd av dig eller inhyrd av ett bemanningsföretag. Det gäller inte ordningsvakter som är undantagna från den regeln.

Personal ska ha tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Kommunen erbjuder regelbundet utbildningar i ansvarsfull alkoholservering. En rekommendation är att låta all personal genomgå utbildningen, och repetera utbildningen vart tredje år för att hålla kunskapen uppdaterad.

Serveringsansvariga

Det ska alltid finnas en serveringsansvarig person på plats på serveringsstället. En serveringsansvarig person ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Du ska anmäla vem eller vilka som är serveringsansvariga. Blankett för detta finns här: Anmälan om serveringsansvariga (upp till 40 personer) (PDF, 317 kB)

Servering såväl inomhus som utomhus tillåts normalt från klockan 11.00 till 01.00. I vissa fall kan serveringstiderna begränsas för att förhindra störningar för omgivningen. Även om det finns anmärkningar mot serveringsstället kan serveringstiden begränsas.

Annan serveringstid kan bedömas som lämplig för vissa miljöer eller vissa typer av verksamheter och en prövning görs i varje enskilt fall.

Serveringstid efter klockan 01.00

Ansökan om serveringstid efter klockan 01.00 kan beviljas med en prövotid på sex-tolv månader.

Alla som arbetar i verksamheten med servering av alkohol ska ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Krav ställs i beslutet på skärpt tillsyn och ordningsvakt.

Om kommunen exempelvis får in anmälningar om bristande ordning eller nykterhet eller att närboende störs kan serveringstiden komma att inskränkas.

En grundläggande förutsättning för att du ska kunna beviljas stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker är att serveringsstället är registrerat som livsmedelsanläggning.

Serveringsstället ska ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och ska tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska erbjudas ett varierat utbud av maträtter, inklusive förrätter, huvudrätter och efterrätter. Enklare rätter, såsom till exempel smörgåsar, hamburgare eller varm korv med bröd, är inte ett godkänt utbud. Efter klockan 23.00 får dock matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.

Köksutrustningen ska hålla en viss standard så att ni ska kunna laga mat av råvaror. Vanliga lägenhetsspisar och mikrovågsugnar för uppvärmning av prefabricerade maträtter är inte tillräcklig utrustning.

Ni ska kunna överblicka serveringsytan och kunder ska i normalfallet kunna beställa och bli serverade vid bordet. Det ska finnas ett lämpligt antal sittplatser i förhållande till lokalens storlek.

När du ansöker om serveringstillstånd ska du bifoga gällande meny och eventuell enklare nattmeny.

Du ska kunna erbjuda kunder motsvarande lättdrycksalternativ som det finns alternativ för alkoholhaltiga drycker. Det innebär att om du serverar vitt och rött vin ska du även kunna erbjuda alkoholfritt vitt respektive rött vin. Om starköl serveras ska det finnas lättöl. Om det serveras drinkar med alkohol ska det även finnas alkoholfria drinkar. Mineralvatten och läsk ska alltid kunna erbjudas.

Marknadsföringen av lättdrycker ska motsvara marknadsföringen av alkoholdrycker. Det innebär bland annat att dryckesmenyer ska innehålla såväl alkoholhaltiga dryckesalternativ som alkoholfria dryckesalternativ.

Du kan ansöka om ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten under enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle. De flesta krav som gäller för beviljande av stadigvarande serveringstillstånd gäller även för tillfälliga serveringstillstånd.

Undantaget är att det för tillfälliga tillstånd bara krävs att sökande tillhandahåller tillredd mat under restaurangliknande former. Det kan vara tillräckligt med lägenhetsspis eller mikrovågsugn.

Det krävs att verksamheten är av tillfällig karaktär, såsom festivaler eller andra enstaka evenemang. Aktuellt datum för serveringstillfället ska anges i ansökan.

Du kan ansöka om stadigvarande eller tillfälligt tillstånd för servering i förening eller annat slutet sällskap. Kraven för denna typ av serveringstillstånd är betydligt lägre än för servering till allmänheten.

Mat ska serveras under restaurangliknande former, men det kan vid dessa tillfällen vara tillräckligt med en lägenhetsspis eller mikrovågsugn för uppvärmning av prefabricerad mat.

Ett slutet sällskap ska vara ett sällskap som är känt i förväg. Det ska också finnas ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan personerna i sällskapet. I tveksamma fall ska du på begäran kunna identifiera det slutna sällskapet i förväg genom exempelvis inlämnad namnlista. Det är upp till dig som ansöker att visa att servering bara kommer ske till ett slutet sällskap, och att ansvara för att det bara är dessa personer som faktiskt också serveras.

Det här är inte slutna sällskap

Allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar enligt ordningslagen kan inte ses som slutna sällskap.

Nedanstående typer av situationer räknas inte som slutna sällskap:

 • demonstrationer eller andra överläggningar, opinionsyttringar eller upplysningar i allmänna eller enskilda angelägenheter
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster där mötesfriheten utövas
 • tävlingar och uppvisningar i sport och idrott
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar

Om du vill servera alkohol på din uteservering måste du alltid ansöka särskilt om detta hos alkohol- och tobaksenheten. Du behöver även göra en ansökan hos polisen för tillträde till marken. Läs mer om vad som gäller för uteserveringar. 

Serveringsytan utomhus ska vara tydligt avgränsad och placerad i direkt anslutning till serveringsställets övriga lokaler. Personalen ska kunna ha uppsikt och överblick över hela serveringsytan och det ska finnas sittplatser för matgäster. Uteserveringar har samma krav på tillhandahållande av mat som serveringslokalerna inomhus.

Serveringstillstånd för uteservering kommer inte beviljas om det finns risk att exempelvis närboende störs.

Om du ansöker om serveringstillstånd för uteservering ska du visa att du har rätt att använda marken där uteserveringen ligger. Det kan du göra genom ett skriftligt godkännande från markägaren, eller tillstånd för nyttjande av allmän mark från polismyndigheten.

Om du tillsammans med andra tillståndshavare vill ha ett gemensamt serveringsutrymme måste ni ansöka särskilt om detta. Ni ansvarar då alla för att ordning och nykterhet upprätthålls, och att alla regler följs. Alla sökande ska ha ett eget serveringstillstånd i botten.

Tänk på att serveringsytan ska vara överblickbar som helhet och att kravet på matservering gäller för alla tillståndshavare på det gemensamma serveringstillståndet.

När ansökan lämnas in ska en av sökande tillståndshavare utses som huvudsökande, som är kommunens kontaktperson i ärendet. Observera att den huvudsökande inte har ett större ansvar för det gemensamma serveringsutrymmet än övriga.

Cateringverksamhet till slutna sällskap kan få serveringstillstånd om den lokal där serveringen äger rum anmäls till och godkänns av kommunen vid varje serveringstillfälle. För att få ett stadigvarande serveringstillstånd krävs det att du har ett eget kök för tillredning av mat.

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet ska skickas till den kommun där verksamheten ska bedrivas. Om du ska bedriva verksamhet i flera kommuner måste du ansöka om tillstånd i varje kommun.

När du har ett serveringstillstånd för cateringverksamhet ska du inför varje tillfälle på förhand anmäla vilken lokal alkohol kommer att serveras. Kommunen prövar då om lokalen är godkänd utifrån räddningstjänstens krav gällande brandsäkerhet.

Pausservering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker kan vara tillåtet utan krav på matservering. Det gäller om serveringen sker i foajén till en teater- eller konsertlokal under paus i pågående föreställning.

Om teatern eller konsertlokalen saknar stadigvarande verksamhet kan du bara få tillstånd för enstaka tillfälle eller för tidsperiod när gästspel förekommer.

Ansökan om pausservering prövas på samma sätt som andra ansökningar om serveringstillstånd.

Provsmakning innebär att en arrangör får sälja små mängder av olika produkter i syfte att presentera produkternas smak och kvalitet. Du kan få tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker stadigvarande eller för enstaka tidsperiod.

Anordnande av provsmakning för allmänheten är tillåten om:

 • du har ett stadigvarande serveringstillstånd, som omfattar de drycker som ska provsmakas samt den lokal där provsmakningen ska äga rum. I dessa fall ska aktuella arrangemang anmälas till kommunen i förväg.
 • partihandlare ansöker och beviljas, enskilt eller gemensamt, tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas.

Tillverkare av alkoholdrycker som har ett stadigvarande serveringstillstånd får erbjuda provsmakning av de egna dryckerna på tillverkningsstället, om de tillverkas från råvaror från på den egna gården och provsmakningen anmälts till kommunen i förväg.

Det är viktigt att särskilja provsmakning från servering. Vid provsmakning ges normalt en mycket liten mängd dryck, oftast motsvarande en matsked eller mindre.

Kommunen utgår från denna modell för provsmakning:

Typ av dryck Antal prov Volym Maximal total mängd per person
Öl och vin 4-8 4 cl 32 cl
Starkvin 3-6 3 cl 18 cl
Spritdryck 3-6 0,5 cl 3 cl

Utgångsläget är att alkoholservering bör undvikas vid idrottsevenemang, men en bedömning görs i varje enskilt fall utifrån de förutsättningar ansökan omfattar.

Det rör sådant som arrangemangets art, publikens sammansättning vad gäller till exempel ålder och risken för ordningsstörningar. I samband med ungdomsidrott ges inte serveringstillstånd.

Om servering ska ske i en idrottshall eller liknande ska det vara på en väl avgränsad yta som inte får inrymma läktarplats. Motala kommun kan begränsa serveringstiden, som till exempel att servering bara får ske två timmar före och två timmar efter aktivitet.

I vårt restaurangregister kan du se vilka restauranger som har serveringstillstånd (rätt att servera alkohol).

Alla ansökningar om serveringstillstånd gällande Boxholm, Finspång, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög handläggs av Motala kommun. Det är alkohol- och tobakshandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar följs.

Du skickar alltid din ansökan eller anmälan till den kommun där försäljnings- eller serveringsstället ligger. Det är där som beslutet tas. Avgiften för prövning och tillsyn bestäms i respektive kommun.

Kontakt

Alkohol- och tobaksenheten
Telefon: 0141-22 50 00
E-post: alk@motala.se

Besöksadress:
Järnvägsparken 1, Motala

Postadress:
Alkohol- och tobaksenheten
Motala kommun
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej