Sanering av PCB

PCB är ett samlingsnamn för flera olika typer av miljö- och hälsoskadliga organiska föreningar. När väl PCB kommer ut i naturen är det svårt att få bort. Därför krävs det att spridningen stoppas vid källan.

PCB är en förkortning för ”polyklorerade bifenyler” och är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet. Under 50-, 60-, och 70-talet användes PCB främst i bygg- och elbranschen. Det hade många användningsområden på grund av dess värmetålighet och isolerande förmåga och har t ex använts i kondensatorer, transformatorer, värmeväxlare, i fogmassor till hus och i färger. Naturvårdsverket beslöt att PCB skulle inventeras och saneras senast juni 2014 för vissa typer av byggnader alternativt i juni 2016 för bland annat industribyggnader.

Miljö- och hälsoeffekter

PCB:s effekter i miljön uppmärksammades på 1960-talet då det kunde kopplas samman till kraftiga störningar hos vissa rovdjur som t.ex. utter, säl och havsörn. Då PCB kommer ut i miljön stannar det kvar under en lång tid och innebär risker för både djur och människor. PCB anrikas – det vill säga att högre koncentrationer av PCB förekommer ju högre upp i näringskedjan det kommer. Vi människor får främst i oss PCB via maten – mestadels via animaliska livsmedel så som fisk, kött och mejeriprodukter – men även från luften och till foster kan det spridas via modersmjölken. Barn och foster är som mest känsliga för PCB. I olika typer av studier av både djur och människor misstänks PCB kunna påverka fortplantningsförmågan, immunförsvarets funktion, utvecklingen av hjärnan och orsaka cancer.

Halterna av PCB i miljön och i människor har i dag sjunkit till runt en fjärdedel av de halter som mättes kring 1970, men är fortfarande för höga.

Inventering av PCB

Den 1 mars 2007 trädde förordningen (2007:19) om PCB m m i kraft. Förordningen innebär en skyldighet att inventera och sanera byggnader och flerfamiljshus (en- och tvåbostadshus är undantagna) som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973. Om inventeringen visar att det finns PCB i fog- eller golvmassor som överstiger 500 mg/kg är ägaren skyldig att vidta åtgärder för att sanera PCB. Övriga PCB- produkter som hittas så som kondensatorer och isolerglas ska märkas och dokumenteras.

Sanering av PCB

Naturvårdsverket har tidigare beslutat att PCB skulle inventeras och saneras. Kriterierna för dessa saneringar var:

30 juni 2014

  • om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1969. Detta gäller till exempel flerfamiljshus, kontor och hotell.

30 juni 2016

  • om massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1973
  • om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970–1973
  • om massan har använts inomhus.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej