Offentliga lokaler, tillgänglighet

Det finns många olika verksamheter som räknas till offentliga lokaler. Några exempel kan vara serviceboenden, skolor, förskolor, frisörer, tatuerare och skönhetssalonger. Alla nybyggda bostäder och offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla, även för dem som har någon typ av funktionsnedsättning.

Krav på tillgänglighet

En publik lokal måste uppfylla dagens krav på tillgänglighet och användbarhet. Otillgänglighet räknas som en typ av diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Om du ska bygga nytt eller bygga om ställs alltid krav på att det du bygger ska utformas tillgängligt. I befintliga offentliga lokaler ska enkelt avhjälpta hinder tas bort. Om du har du en lokal som allmänheten har tillträde till måste du skaffa dig information om vad som gäller. Du hittar bra länkar längst ner på sidan.

Det är ägaren till lokalen, oftast fastighetsägaren, som ansvarar för att hindren avhjälps. Vad som klassas som ett enkelt avhjälpt hinder är en bedömningsfråga som avgörs från fall till fall. Enkelt avhjälpta hinder kan till exempel vara:

 • Ramper vid trappsteg
 • Mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • Höga trösklar
 • Dörrbredder
 • Tunga dörrar
 • Olämpligt placerade eller utformade dörröppnare
 • Bristande markering av trappor och glasytor
 • Dålig ljus- och ljudmiljö
 • Avsaknad av ledstänger
 • Brister i utformning och placering av fast inredning
 • Armstöd vid toalettstolar

Bygglovsenheten kontrollerar att reglerna för att undanröja enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler följs. Vid bedömning tas hänsyn till nyttan av åtgärden, platsens förutsättningar och ägarens ekonomiska möjlighet att avhjälpa hindret. De ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägaren får inte bli orimligt höga.

Om ett hinder klassas som enkelt avhjälpt ska det åtgärdas med en gång. Visar det sig att det är mer fördelaktigt att åtgärda hindret vid ett senare tillfälle, så går det också bra. I dessa fall måste en åtgärdsplan upprättas. I planen anges varför åtgärden skjuts upp och datum för när hindret ska åtgärdas.

Om ett hinder inte avhjälps kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om att förelägga ägaren att avlägsna det.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

Läs mer

Boverket

Kraven på utformning finns i Boverkets byggregler. Läs mer hos Boverket om enkelt avhjälpta hinder.

Konsumentverket

Mer om regler för tillgänglighet i butik hittar du hos Konsumentverket.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för att främja ett samhälle som ska vara användbart och tillgängligt för alla.

Hygienverksamheter

Hygienverksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk behandling. Innan du ska starta en verksamhet sådan verksamhet kan du behöva lämna in en anmälan. 

Skolor och förskolor

Skolor och förskolor är anmälningspliktiga offentliga lokaler. Vid en inspektion kontrolleras bland annat buller, ventilation, fukt och mögel samt städrutiner.