Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Ditt ansvar som verksamhetsutövare

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet, eller vidtar en åtgärd som kan påverka människors hälsa eller miljön, ska minska utsläppen av föroreningar till vattnet, luften och marken.

Avfall ska återvinnas så långt det går och användningen av energi och material ska effektiviseras. Man ska sträva efter att hantera mindre mängd farliga kemikalier.

Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att vara införstådd i de regelverk som finns och berör din verksamhet. Miljöbalkens regler gäller för både små och stora miljöfarliga verksamheter.

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga.

I förordningen klassas verksamheter enligt följande:

A-verksamheter

Ska ha tillstånd från Mark- och miljödomstolen att anlägga eller bedriva verksamhet.

B-verksamheter

Ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller bedriva verksamhet.

C-verksamheter

Ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till samhällsbyggnadsnämnden (miljö- och hälsoskyddsenheten).

Övriga verksamheter

Miljöfarlig verksamhet som inte är A-, B-, eller C-verksamhet behöver inte anmälas eller ha tillstånd. Men miljö- och hälsoskyddsenheten, som är tillsynsmyndighet, kan kräva åtgärder eller utredningar från även dessa verksamheter om det behövs av miljö- eller hälsoskyddsskäl. Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten för att få reda på vad som gäller för din verksamhet.

En anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden (miljö- och hälsoskyddsenheten) minst sex veckor före det att verksamheten startar. Anmälan ska innehålla:

  • information om planerad eller befintlig miljöfarlig verksamhet
  • dess påverkan på omgivningen ur miljösynpunkt
  • om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning som behövs enligt miljöbalken

Anmälan görs via blanketten: Anmälan av miljöfarlig verksamhet (PDF, 298 kB)

När anmälningsärendet är komplett och tillräckligt utrett fattar miljö- och hälsoskyddsenheten ett beslut som skickas till den som är ansvarig för verksamheten.

Är din verksamhet tillståndspliktig måste du söka tillstånd. Det tar betydligt längre tid att få ett tillstånd och du får inte påbörja din verksamhet innan du har fått ett tillstånd.

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Om du planerar att lägga ner en miljöfarlig verksamhet, ska du kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten snarast.

Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, såvida det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten för mer information.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en vägledning för tillstånd och anmälan av miljöfarlig verksamhet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej