Starta livsmedelsverksamhet

Det finns mycket att tänka på när man ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet. Som verksamhetsutövare är du skyldig att skaffa dig kunskap om vilka regler som gäller för just din verksamhet.

Det är verksamhetsutövarens (företagarens) ansvar att se till att lagstiftningens krav på säkra livsmedel, märkning och spårbarhet uppfylls.  Det är därför viktigt att du läser på så att du vet vad som gäller.

På den här webbsidan hittar du mycket matnyttig information.

Länkar

Information från Livsmedelsverket:

För att få bedriva en verksamhet som hanterar livsmedel krävs att anläggningen antingen är registrerad eller godkänd som livsmedelsanläggning.

Är du osäker på vad som gäller för din verksamhet är du välkommen att höra av dig till miljö- och hälsoskyddsenheten på telefon 0141-22 54 30 eller miljo@motala.se.

Registrering

Registrering innebär att information om verksamheten förs in i miljö- och hälsoskyddsenhetens register för att vi ska kunna planera kontroller.

Du anmäler din verksamhet via vår e-tjänst. Observera att den kräver att du har bank-id för legitimering. Om du inte kan använda e-tjänsten kan du använda en blankett.

Din anmälan måste inkommit senast två veckor innan du planerar att starta verksamheten. Inkommer anmälan för sent kommer en sanktionsavgift att tas ut. Läs mer nedan under ”Utebliven eller försenad anmälan”.

Anläggningar som kräver godkännande

Med animalieanläggning menas en livsmedelsanläggning som producerar eller förpackar livsmedel där kött eller fisk ingår som råvara och som ska levereras vidare till andra anläggningar. Ofta är det Livsmedelsverket som har ansvaret för prövning av godkännande av animalieanläggningar. Detta gäller till exempel för styckningsanläggningar.

Om så är fallet ska din ansökan om godkännande göras till Livsmedelsverket. I Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) kan du se vilken myndighet som är ansvarig för godkännande av din livsmedelsanläggning.

Du får inte starta verksamheten innan du har fått ett beslut om godkännande från Livsmedelsverket.

Avgifter för registrering

Vi tar ut en avgift för att handlägga ditt ärende om registrering. Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering hos en kontrollmyndighet ska betala en avgift till myndigheten. I Motala kommun har kommunfullmäktige beslutat att avgiften för prövningen av en registrering ska motsvara en timmes kontrolltid, det vill säga 1130 kronor.

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen (PDF, 175 kB)

Vi tar även årligen ut en avgift för kontroll av verksamheter. Läs mer nedan under Kontroll och livsmedelsinspektioner.

Utebliven eller försenad anmälan

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsenheten eller om din anmälan kommer in för sent får du betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften ska motsvara en procent av årsomsättningen, men som lägst 5 000 kronor och som högst 75 000 kronor. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kronor. Detta gäller oavsett anledning till att du inte har anmält.

En livsmedelsanläggning definieras som den plats där en företagare bedriver sin verksamhet. Detta innebär att om platsen, företaget eller verksamheten ändras räknas det som en ny livsmedelsanläggning. Tidigare innehavares godkännande eller registrering gäller inte för den nye ägaren.

Krav på godkännande eller registrering gäller också vid ombildning av företag som leder till att bolaget får ett nytt organisationsnummer, även om det är samma personer som driver verksamheten.

Om du inte anmäler

Om du inte anmäler att du har tagit över en befintlig verksamhet till kontrollmyndigheten får du betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften ska motsvara en halv procent av årsomsättningen, men som lägst 2 500 kronor och som högst 40 000 kronor. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kronor.

För att få bedriva livsmedelsverksamhet ska lokal och utrustning vara anpassad efter den verksamhet som bedrivs. En livsmedelsanläggning ska vara utformad så att det går att hålla en god hygien i den. Livsmedel ska kunna förvaras och hanteras så att de skyddas från smuts, mikroorganismer, gifter och andra främmande ämnen. För att klara detta måste lokalen och dess utrustning vara anpassad efter verksamhetens storlek och den typ av hantering som bedrivs.

Checklistor

Mer information om vilka regler som gäller för lokalens utformning och utrustning hittar du här:

Tänk på att tidigt ta kontakt med fastighetsägaren för att få dennes synpunkter på den planerade verksamheten. Det kan också vara bra att diskutera med fastighetsägaren vem som ska bekosta åtgärder för installationer och underhåll av lokalen samt vem som ska ansvara för att nödvändiga åtgärder görs.

Du  måste ha kontroll på vilka faror och risker som finns i din verksamhet för att kunna förhindra att människor blir sjuka. Alla livsmedelsverksamheter ska därför ha ett egenkontrollprogram. Det är ett dokument som visar rutinerna för hur du som driver verksamheten säkerställer att de livsmedel som säljs är säkra, rätt märkta och uppfyller övriga regler.

Verksamhetsutövaren (företagaren) är skyldig att se till att den personal som hanterar livsmedel får utbildning i livsmedelshygien och har kunskaper som krävs för de arbetsuppgifter de ansvarar för. Den personal som arbetar med livsmedelshantering ska veta vilka rutiner som finns i egenkontrollprogrammet och följa dem.

Mer information om egenkontroll hittar du hos Livsmedelsverkets branschriktlinjer.

När du har registrerat din verksamhet gör miljö- och hälsoskyddsenheten en bedömning av hur snart verksamheten behöver kontrolleras. Detta beror på hur stor omfattning verksamheten har och hur känslig livsmedelshanteringen är. De flesta anläggningar kontrolleras från inom någon vecka upp till några månader efter att verksamheten har startat.

Vid inspektionen kontrolleras att lokalen och rutinerna för hanteringen av livsmedel är godtagbara för den verksamhet som bedrivs. Vi kontrollerar också att det finns ett system för egenkontroll. Om det är många eller allvarliga avvikelser kan verksamheten tvingas att stänga tills de är åtgärdade. Mindre avvikelser ska åtgärdas inom en viss tid.

Avgift för kontroll av nyregistrerad verksamhet

Det första året du driver verksamheten betalar du en timavgift som motsvarar den tid miljö- och hälsoskyddsenheten lägger ner på att kontrollera din verksamhet. Följande år betalar du en kontrollavgift i början av året baserad på verksamhetens riskklassning.

Mer om detta kan du läsa om på Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsinspektioner

Livsmedelsverksamheterna kontrolleras sedan genom återkommande inspektioner.

Företag som bedriver handel med livsmedel omfattas av kravet på registrering. Detta gäller även om företaget inte fysiskt handskas med livsmedel, alltså inte har något eget lager utan endast förmedlar varorna. Samma sak gäller även för företag som säljer livsmedel via internet.

Mer information om regler för import och export hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.

Kom ihåg att det finns en mängd regler inom andra områden än livsmedelshantering som du behöver ha koll på om du ska starta en livsmedelsverksamhet.

Här kan du läsa mer om:

Förutom de regler som Motala kommun övervakar finns dessutom information hos till exempel SkatteverketBolagsverket och Arbetsmiljöverket om annat som du kan behöva känna till.

Anmälan om registrering

Du kan anmäla registrering av livsmedelsverksamhet via vår e-tjänst eller på en blankett.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post:
miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej