Fettavskiljare

Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Här hittar du information om fettavskiljare och vilket ansvar fastighetsägare och du som bedriver en livsmedelsverksamhet har för att inte släppa ut fett i ledningarna.

Varför behövs en fettavskiljare?

Ledningsnätet kan bara ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det sätts igen av stora fettutsläpp från restauranger och andra livsmedelsverksamheter.

När avloppsvattnet kyls ner i ledningsnätet stelnar fettet och fastnar på rörväggarna och täpper så småningom igen rören. I olyckliga fall kan det leda till översvämning av avloppsvatten i källarutrymmen eller utsläpp av orenat avloppsvatten till vattendrag.

Stoppen medför stora kostnader för renspolning och skadeersättning till drabbade fastigheter. Om man kan konstatera att en viss fastighetsägare har orsakat stora fettutsläpp kan denne bli skyldig att betala för de kostnader som uppstår.

För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska fettavskiljare vara installerad i fastigheter med livsmedelshantering, exempelvis restauranger.

Du som är fastighetsägare eller bedriver livsmedelsverksamhet är skyldig att följa Riktlinjer för fettavskiljare i Motala kommun (PDF, 218 kB).

Fastighetsägarens ansvar

Ansvaret för att det finns en fettavskiljare som är rätt dimensionerad och typgodkänd faller på fastighetsägaren. Det är denne som är ansvarig för sitt och eventuella hyresgästers utsläpp till ledningsnätet gentemot VA-huvudmannen, det vill säga kommunen. Du som fastighetsägare måste alltså ha kännedom om den verksamhet som bedrivs i fastigheten och veta vilka krav som ställs. Du ansvarar också för att fettavskiljaren underhålls och töms så att den behåller sin funktion.

Fastighetsägaren kan drabbas av eventuella kostnader för rensning av ledningsnätet om det visar sig att fett har släppts ut i för höga mängder. I yttersta fallet, om fastighetsägare trots skriftlig tillsägning inte vidtar nödvändiga åtgärder, kan kommunen tillfälligt stänga av vattnet.

Verksamhetsutövarens ansvar

Om verksamheten upphör eller förändras kan hanteringen av fett ändras. Du ska alltid anmäla alla förändringar till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Du ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram där du kartlägger och bedömer de risker som verksamheten ger upphov till.

Avtal

Vi rekommenderar att ni i ett avtal klarlägger det ekonomiska och tekniska ansvaret för installation, drift och underhåll av fettavskiljaren.

Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett har lägre densitet än vatten. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack. Renat vatten kan sedan ledas vidare till avloppet.

Skiss som visar hur en fettavskiljare fungerar.
Typskiss av hur en fettavskiljare fungerar. Bilden är framtagen av Mathias de Maré och publicerad med tillstånd.

För att det ska fungera som avsett är det viktigt att avskiljaren är rätt dimensionerad och töms regelbundet.

Fettavfall

Observera att avskiljaren inte är konstruerad för att ta emot större mängder fett. Överblivet använt fett, till exempel frityrolja, stekfett och inläggningsoljor, ska samlas upp i särskilda kärl och lämnas för fettåtervinning.

En fettavskiljare måste tömmas, rengöras och kontrolleras regelbundet och skötas enligt tillverkarens drift- och skötselinstruktioner. Slarvar man med det blir facket för fett fullt, och fettet kan istället följa med avloppsvattnet till ledningsnätet. Ansvaret för att detta sker ligger på fastighetsägaren.

Tömning ska i normalfallet utföras enligt svensk standard (SS-EN 1825-2), som anger att fettavskiljaren ska tömmas en gång per månad. Om fett- eller slamskiktet blir för tjockt innan ordinarie tömning, behöver extra tömning beställas.

Besiktning

En gång per år i samband med en tömning och rengöring av fettavskiljaren ska fastighetsägaren ansvara för att en fackmannamässig besiktning utförs. Fastighetsägaren ska upprätta ett besiktningsprotokoll och ansvarar för att eventuella fel åtgärdas.

Minst vart femte år ska en dokumenterad funktionsbesiktning av anläggning göras av oberoende besiktningsman. Vid detta tillfälle ska även anläggningens dimensionering ses över.

Kontakta en VVS-konsult eller VVS-entreprenör för att ta fram underlag för dimensionering, typ av anläggning, lämplig placering och tömningsinstallation.

Placering

Det bästa är om fettavskiljaren kan placeras utomhus, nedgrävd i marken. Om du planerar en anläggning inomhus under diskbänken bör du ta kontakt med kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet för att ta reda på vad som gäller. Tänk på att det ska vara lätt att komma åt att rengöra fettavskiljaren invändigt, och det ska finnas en spolslang med varmvatten i närheten för att underlätta rengöringen.

Anmäl eller ansök om bygglov

Anmäl till bygglovsenheten före installation. Vid nybygge eller större ombyggnad som är bygglovspliktig ska ansökan om bygglov lämnas in.

Bifoga till bygglovsansökan/anmälan:

 • Fackmannamässigt utförd installationsritning
 • Underlag för dimensionering enligt SS-EN 1825
 • Ritning över avskiljarens placering
 • Kontrollplan enligt PBL
 • Namn på kontrollansvarig

Anmäl till bygglovsenheten när installationen är klar.

Om du är osäker på om du ska ansöka om bygglov eller om det räcker med en anmälan, kontakta bygglovsenheten för rådgivning.

För att en installation ska vara godkänd gäller:

 • Dimensionering, installation, drift och underhåll ska utföras enligt SS-EN 1825-2 och SS-EN 1825-1.
 • Fettavskiljaren inklusive slamdel ska vara CE-märkt.
 • Fasta tömningsrör i fettavskiljaren är tillåtet men ställer särskilda krav på installation och tömning.
 • Brunnar till markförlagda fettavskiljare ska vara försedda med godkänt fallskydd.
 • Avskiljaren ska ha en avluftning ut från fastigheten och utrymmet där avskiljaren placeras ska ha tillfredsställande ventilation för att förhindra dålig lukt.
 • Avskiljaren får inte placeras i en lokal där man hanterar livsmedel eller i liknande utrymmen där man vid tömning måste passera eller dra slang därigenom.
 • Köksavlopp, diskmaskiner och golvbrunnar ska anslutas till fettavskiljaren, men inte avlopp från toalett och hygienutrymmen.
 • Möjlighet till provtagning ska finnas innan anslutning till kommunens ledningsnät, exempelvis genom en provtagningsbrunn.

Abonnemang för tömning

Teckna ett abonnemang för tömning av fettavskiljaren med Motala kommuns avfallsenhet.

Riktlinjer för fettavskiljare är antagna av kommunfullmäktige i Motala kommun. De gäller för både kommunalt och enskilda avlopp.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) får inte en fastighetsägare tillföra vätskor, ämnen eller föremål som kan skada det allmänna ledningsnätet. Huvudmannen (det vill säga kommunen) har rätt att undersöka VA-installationer, såsom fettavskiljare, och dess användning.

Enligt Allmänna bestämmelser för användande av Motala kommuns vatten- och avloppsanläggning i Motala kommun (ABVA) är fastighetsägaren ansvarig för utsläppen från sin fastighet.

Motala kommuns Lokala avfallsföreskrifter innehåller bestämmelser om fettavskiljare.

I verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) ingår att kartlägga och bedöma de risker som verksamheten ger upphov till.

Även Boverkets byggregler (BFS 2011:6) innehåller föreskrifter om fettavskiljare.

Kontakt

Bygglovsenheten
E-post: bygglov@motala.se
Telefon: 0141-22 51 92

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Kundcenter
E-post: kundcenter@motala.se
Telefon: 0141-22 51 51

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej