Livsmedelsverksamhet

Miljö- och hälsoskyddsenheten gör inspektioner hos livsmedelsföretag. Här kan du läsa om hur en kontroll går till och vilka områden vi kontrollerar. Om du vill veta resultatet av inspektion hos ett särskilt företag kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten.

En inspektion är oftast oanmäld och ger en ögonblicksbild av hur företaget fungerar. Då miljö- och hälsoskyddsenheten inspekterar lokalen kontrolleras att det är rent och god ordning. Vi tittar även på underhåll så att allt är tätt, slätt och lätt att göra rent. Inspektörerna kontrollerar även temperaturer i kylar, frysar och nedkylningsskåp samt skadedjurskydd.

En viktig del i inspektionen är att kontrollera märkning på förpackade produkter och på matsedlar. Dessutom kontrolleras den personliga hygienen hos kökspersonalen.

Däremot kontrolleras inte företagets egna rutiner i så stor utsträckning, utan kontrollen fokuserar på hur verksamheten sköts i praktiken.

En inspektion som anmäls i förväg kallas revision. Vid ett sådant tillfälle får inspektören och den som är ansvarig för företaget chans att träffas. Vid revisionen fokuserar inspektören på att kontrollera hur verksamhetens egna rutiner ser ut och hur väl dessa rutiner fungerar i det dagliga arbetet.

Utifrån antal och typ av avvikelser ges ett utlåtande om livsmedelsföretagets förmåga att producera säkra livsmedel och uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.

Många livsmedelsföretag får avvikelser för att deras rutiner för att hantera livsmedel inte är tillräckligt bra. Det behöver inte betyda en akut hälsorisk för konsumenterna. Men det kan leda till att livsmedelshygienen och redligheten vid företaget gradvis blir sämre.

Som komplement till inspektion och revision kan även provtagning göras. Provtagningen används dels för att bekräfta att företagets rutiner fungerar eller för att följa upp att det företaget säger stämmer.

Ett exempel på provtagning är mjukglassprover som tas för att kontrollera att glassförsäljarnas rengöringsrutin fungerar. Ett annat exempel är så kallade belastningsprover där företagaren själv har förpackat mat och satt ett bäst före- eller sista förbrukningsdatum på förpackningen. I de fallen kontrolleras att maten håller så lång tid som företaget har sagt.

Om du vill veta om restaurang eller annan livsmedelsverksamhet har fått godkänt resultat vid inspektion kan du kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsenheten.

Avfallshantering

Avfall ska förvaras så att livsmedel inte kan förorenas. Förvaring av avfall ska inte ske i samma utrymme som livsmedel förvaras i. Behållarna ska kunna göras rena. Särskilda regler finns för hantering av vissa avfall, till exempel från styckning.

HACCP-baserade förfaranden

HACCP är en förkortning för ”Hazard Analysis Critical Control Points” och är ett system som innebär att man ska identifiera farorna i sin verksamhet så att man kan kontrollera dem.

Den vanligaste ”kritiska kontrollpunkten” för våra verksamheter är nedkylning av varm mat. Företaget ska ha satt upp gränsvärden för till vilken temperatur maten ska kylas ned och hur lång tid det får ta. Företaget ska också övervaka att de uppfyller dessa gränsvärden. Andra exempel på kritiska kontrollpunkter är upphettning av råvaror som kan innehålla sjukdomsbakterier (till exempel kyckling), eller att livsmedel inte får innehålla allergener som inte anges i innehållsförteckningen.

Hantering, lagring och transport

Företaget ska ha rutiner för att hålla isär livsmedel från varor som kan förorena dem. Det kan gälla kemiska produkter kontra livsmedel, råvaror kontra färdiglagad mat, livsmedel som innehåller allergener kontra livsmedel som inte håller allergener. Varorna ska separeras både vid förvaring och hantering. Utrustning som används för olika varugrupper ska rengöras mellan olika moment.

Information

Förpackade livsmedel ska vara märkta med alla obligatoriska uppgifter till exempel ingrediensförteckning, nettokvantitet och hållbarhetsdatum. De får inte vara märkta med uppgifter som kan vara vilseledande för konsumenterna.

För livsmedel som serveras eller säljs oförpackade ska alla uppgifter som anges på matsedel eller i annan information vara sanningsenliga, och får inte vara vilseledande. Därutöver finns det en mängd specialregler för olika varor till exempel ska fisk och nötkött ursprungsmärkas.

Infrastruktur, lokaler och utrustning

Lokalens utformning ska överensstämma med kraven i lagstiftningen. Ren hantering (som beredning) ska vara skild från smutsig (som avemballering). Inredningen ska vara av material som möjliggör effektiv rengöring. Ventilationen ska vara tillräcklig. Lokaler och utrustning ska vara väl underhållna.

Mikrobiologiska kriterier

För vissa verksamheter finns krav på att företaget regelbundet ska ta prover på sina produkter. Till exempel ska butiker som mal köttfärs ta ut prover som visar att köttfärsen inte innehåller oönskade bakterier.

Personlig hygien

Det ska finnas handtvättställ som är utrustade med tvål och möjlighet till hygienisk torkning, till exempel pappershanddukar. Företagaren ska ha rutiner för att säkerställa att personalen inte överför smitta till livsmedel. Personal som hanterar oförpackade livsmedel ska använda rena skyddskläder. För känsligare livsmedelshantering ska det också finnas rutiner som innebär att hårskydd ska användas men att smycken och armbandsur inte ska bäras.

Rengöring och desinfektion

Lokaler och utrustning ska hållas tillräckligt rena i förhållande till den verksamhet som bedrivs. Företaget ska ha rutiner för rengöring och desinfektion av ytor som kommer i kontakt med oförpackade livsmedel.

Råvaror och förpackningsmaterial

Företaget ska ha rutiner för att säkerställa att de livsmedel som tas in i verksamheten uppfyller alla relevanta krav. Förpackningsmaterial som används ska vara godkända och lämpliga för aktuellt livsmedel.

Skadedjursbekämpning

Lokalen ska vara tät så att skadedjur inte kan komma in. Dörrar ska hållas stängda. Företaget ska ha en egen kontroll av om det förekommer skadedjur, och en beredskap för vad man gör om skadedjur upptäcks.

Spårbarhet

Företaget ska kunna spåra alla livsmedel ett steg bakåt. Företag som säljer vidare till andra företag, exempelvis grossister och tillverkare, ska också kunna spårar varorna ett steg framåt. Detta för att man ska kunna spåra livsmedel som visar sig vara farliga, och stoppa fortsatt spridning.

Temperatur

Kylda, frysta och varmhållna livsmedel ska förvaras vid temperaturer där mikroorganismer inte växer till eller bildar toxiner. Företagaren ska ha rutiner för att kontrollera och upprätthålla temperaturerna.

Utbildning

Personalen ska ha tillräckliga kunskaper för de arbetsmoment de utför. Företagaren ska ha rutiner för att övervaka personalens kunskapsnivå samt att instruera och utbilda personalen efter behov.

Vattenkvalitet

Vatten som används som livsmedel eller kan komma i kontakt med livsmedel ska hålla en viss kvalitet. Det ska finnas rutiner för rengöring av kransilar, munstycken och eventuella dunkar. Vissa verksamheter ska ha rutiner för att själva undersöka vattnets kvalitet.

Om du lägger ner eller säljer din verksamhet är det viktigt att du meddelar detta till miljö- och hälsoskyddsenheten innan 31 december samma år verksamheten upphör. Annars riskerar du att få betala avgiften för kommande år även om du inte driver verksamheten längre. Använd gärna vår e-tjänst för anmälan om ändring eller upphörande. Om du inte har mobilt bank-id går det även bra att skriva ut en pdf-blankett och skicka in till miljö- och hälsoskyddsenheten.

E-tjänst och blankett

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej