Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar.

Vad innebär köldmedier?

Det finns många olika typer av köldmedier. Du som är operatör av utrustning som innehåller köldmedium av typen HFC (HydroFluoroCarbons) kan ha vissa skyldigheter vad gäller underhåll och rapportering. Området är reglerat av både EU-förordningar och nationella förordningar eftersom utsläpp av HFC-köldmedier bidrar till växthuseffekten.

Operatören ska i god tid innan installation eller konvertering sker av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) köldmedium eller mer informera miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälningsblankett finns att tillgå hos certifierade kontrollföretag. I samband med installation eller konvertering av utrustningen eller vid andra ingrepp i köldmediesystemet, ska en läckagekontroll genomföras.

Installation, konvertering samt läckagekontroll av köldmedieutrustning ska utföras av certifierat företag och av certifierad person med vissa undantag. Information om vem som är certifierad och som får utföra kontrollerna finns hos företaget Incert som är ackrediterat av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

Du som operatör är skyldig att se till att periodiska läckagekontroller genomförs av aggregat som innehåller köldmedium om en mängd som motsvarar minst 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Den som utför läckagekontroller ska ha giltigt certifikat för ändamålet.

Intervaller för kontroll

 • Vid mängder motsvarande 5-50 ton CO2e ska kontrollerna ske i intervall om max 12 månader.
 • Vid mängder motsvarande 50-500 ton CO2e ska kontrollerna ske i intervall om max 6 månader.
 • Vid mängder motsvarande över 500 CO2e ska kontrollerna ske i intervall om max 3 månader. Undantag kan gälla om aggregatet är hermetiskt slutet eller utrustat med system som varnar för läckage.

Enligt fastställd taxa tas en avgift ut för behandling av anmälan och årlig rapport.

Läs mer i Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (PDF, 322 kB).

För vissa överträdelser kopplade till köldmedium så ska en miljösanktionsavgift tas ut. Exempel på när miljösanktionsavgift ska betalas är om den periodiska läckagekontrollen inte sker inom rätt kontrollintervall eller om årsrapporten lämnas in för sent.

Årsrapport skall lämnas in till miljö och hälsoskyddsenheten tidigast den 1 januari och senast den 31 mars varje efterföljande år för stationära anläggningar som under någon del av kalenderåret innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium. Årsrapporten skall omfatta föregående kalenderår. Om det på samma fastighet finns flera utrustningar (aggregat) med samma operarör så bildar utrustningarna tillsammans en anläggning.

Om produkten av någon anledning behöver tömmas på köldmedium ska detta genomföras av certifierad person. Information om vem som är certifierad finns hos företaget Incert som utför certifieringarna. Utrustning som innehåller köldmedium klassas som farligt avfall när utrustningen ej längre ska användas.

 • Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser
 • Förordning (SFS 2016:1129) för ozonnedbrytande ämnen – där finns undantagen för användning av vissa köldmedium
 • Kommissionens förordning (EG) nr 303/2008 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande av certifiering av företag och personal i fråga om stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluoreradeväxthusgaser.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 (517/2014 och 842/2006).
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
 • Förordning (2007/846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej