Förorenade områden

Ett förorenat område består normalt av mark, grundvatten eller sediment, som är förorenat och där halten av ett eller flera ämnen påtagligt överskrider de lokala eller regionala bakgrundshalterna. Föroreningar kan även förekomma i berg eller ytvatten liksom i byggnader och andra anläggningar.

Vad innebär ett förorenat område?

Ett förorenat område består normalt av mark, grundvatten eller sediment där halten av ett eller flera ämnen påtagligt överskrider de lokala eller regionala bakgrundshalterna.

Föroreningar kan även förekomma i berg eller ytvatten liksom i byggnader och andra anläggningar.

Föroreningar som hamnat i mark, grundvatten eller i sediment blir ofta kvar under lång tid om inget görs åt det. Många föroreningar kan spridas vidare till vattendrag och grundvatten och dessutom kan de påverka människan eller miljön på lång sikt. I vissa fall kan även akuta effekter förekomma.

Vi människor kan utsättas för föroreningar på många olika sätt exempelvis genom damning, direkt intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor, intag av mat och dricksvatten med mera. Spridningen är ofta långsam och påverkas bland annat av markens sammansättning, nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska processer.

Föroreningar kan även påverkas och spridas av mänskliga aktiviteter såsom exempelvis schaktning.

Den som bedriver verksamhet är enligt miljöbalkens hänsynsregler skyldig att skydda hälsa och miljön. Om en förorening trots detta skulle uppstå ligger ansvaret på den som orsakat föroreningen att åtgärda skadan i rimlig omfattning.

Miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsyn av föroreningsskador styrs i dagsläget framför allt av yttre faktorer som flyttning eller nedläggning av verksamheter, olyckor, fastighetsköp, pågående utredningar och efterbehandlingar.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej