Cisterner

Har du en cistern för eldningsolja eller diesel och som är större än en kubikmeter? Då ska du se till att den kontrolleras regelbundet. Om du installerar eller skrotar en cistern ska du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsenheten. Reglerna gäller både för dig som är privatperson och för företagare.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet ska minst fyra veckor i förväg informeras om en kommande installation av en cistern. Du kan använda blankett eller vår e-tjänst.

För cisterner inomhus behöver du inte göra någon anmälan.

Det ställs speciella krav på hantering av oljecisterner och brandfarliga vätskor inom ett vattenskyddsområde, exempelvis tätare kontrollintervall. Det ställs även krav på sekundärt skydd och invallning av cisterner samt dubbelmantlade ledningar.

Den som ska hantera brandfarliga vätskor inom ett vattenskyddsområde ska anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsenheten på blankett eller via e-tjänst (se ovan).

För handläggning av ärenden tas en avgift ut enligt fastställd taxa:

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (PDF, 322 kB)

Handläggning av ärenden som gäller att ta en cistern ur bruk är kostnadsfri.

Samtliga cisterner ska vara kontrollerade av ett ackrediterat företag. Cisternen ska sedan kontrolleras med jämna mellanrum av ett ackrediterat kontrollorgan. I samband med kontrollen av cisternen ska den som utför kontrollen upprätta en kontrollrapport. Det gäller oavsett om det är fråga om en återkommande kontroll, installationskontroll eller revisionskontroll.

Kopia på utförda kontroller även periodiska kontroller ska skickas till miljö- och hälsoskyddsenheten. Rapporten ska hållas tillgänglig av den som använder anordningen till dess att den varaktigt tagits ur bruk.

Generellt bör alla oljecisterner och andra behållare som innehåller brandfarliga vätskor, andra flytande kemikalier och farligt avfall vara invallade. När det gäller cisterner bör invallningen rymma hela cisternens volym.

Om fler behållare med brandfarlig vätska, flytande kemikalier och farligt avfall finns bör invallningen minst rymma den största behållarens volym plus 10 procent av övriga behållares volym.

Invallningen bör bestå av ett material som inte påverkas negativt av det som förvaras. Om cisternen eller andra behållare står utomhus bör dessa även förses med nederbördsskydd så att det inte samlas vatten inom invallningen.

Vid nyinstallation av cistern ställs krav om att cisternen ska vara invallad om det inte finns särskilda skäl.

När en cistern och dess rörledningar tagits ur bruk ska detta anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Detta gäller alla cisterner oavsett placering och som har en volym mellan 1 –10 kubikmeter.

Blankett eller e-tjänst

Du kan använda blankett eller vår e-tjänst.

När är min cistern ur bruk?

En cistern är antingen i bruk eller så har den tagits ur bruk. Det finns inget däremellan. För att en cistern ska betraktas som tagen ur bruk ska cisternen och dess rörledningar tömmas och rengöras.

För att förhindra att påfyllning sker av misstag bör påfyllningsrör tas bort eller pluggas igen. Om dessa åtgärder inte vidtagits så är cisternen fortfarande i bruk och den omfattas av regler om återkommande kontroll med mera.

Vad gör jag om jag vill ta cisternen i bruk igen?

Om en cistern åter ska tas i bruk ska den först genomgå kontroll av ett ackrediterat företag. Kopia på kontrollrapporten ska skickas till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet.

Tömning och rengöring av cisternen ska utföras av en person med nödvändig kunskap. Det kan därför vara lämpligt att saneringsarbetet utförs av ett företag ackrediterat för kontroll av cisterner.

Intyg

Du bör se till att få ett intyg om att cisternen och dess rörledningar har tömts och rengjorts av den som utförde arbetet. Intyget bör bifogas anmälan om att ta en cistern ur bruk.

Måste jag ta bort den sanerade cisternen?

Grundregeln är att en cistern som tagits ur bruk ska tas bort helt. Om cistern inte tas bort måste du se till att cisternen inte åter kan fyllas, till exempel att påfyllningsröret tas bort eller pluggas igen.

När det gäller cistern som är placerad i mark kan kommunen endast i undantagsfall godta att cisterner lämnas kvar.

När en cistern saneras uppkommer farligt avfall i form av oljerester och eventuellt tvättvatten inklusive avfettningsmedel. Speciella regler gäller för hantering av farligt avfall.

När en cistern är tömd och rengjord klassas cisternen som vanligt metallskrot. Om cisternen däremot inte är tömd och rengjord klassas hela cisternen som farligt avfall.

Cisternens nivålarm kan innehålla kvicksilver som också klassas som farligt avfall. Kvicksilvret ska hanteras med största försiktighet samt transporteras och hanteras som farligt avfall.

Transport av farligt avfall

Transportör som inte har tillstånd får inte transportera farligt avfall. Du som privatperson bör i första hand anlita företag med tillstånd att transportera farligt avfall. Det är dock tillåtet att privatpersoner transporterar sitt eget farliga avfall utan tillstånd.

Avfallet ska transporteras till en anläggning som kan ta emot farligt avfall av aktuell mängd. Hantering och transport av farligt avfall måste alltid ske på ett ur miljösynpunkt betryggande sätt. Det får inte finnas risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Verksamhetsutövare som vill transportera sitt eget farliga avfall måste antingen ha anmält eller sökt tillstånd till Länsstyrelsen.

Nedanstående lagar och föreskrifter reglerar vad som gäller kring cisterner.

  • Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 20184:3)
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3).

Anmäla nyinstallation av cistern

Du kan anmäla nyinstallation av cistern via vår e-tjänst eller på blankett.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Naturvårdsverket

Här hittar du Naturvårdsverkets vägledning om cisterner.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej