Brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. Hantering av dessa kräver tillstånd som du ansöker om hos räddningstjänsten.

Brandfarliga varor

Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt under 100 grader. Brandfarliga gaser är gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 grader och ett normalt atmosfärstryck. Flampunkten finns angivet i säkerhetsdatabladet för varan. Brandfarliga varor ska vara märkta med farosymbol.

Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken verksamhet du bedriver och på vilka mängder brandfarliga varor som du ska hantera. Överstiger de brandfarliga varorna en viss volym måste du ha tillstånd till hanteringen. Du kan se mer detaljerat nedan vilka mängder som kräver tillstånd.

Den som bedriver verksamhet med brandfarliga varor måste ha den kompetens som behövs för att det ska kunna ske på ett säkert sätt. För att bedöma det tar vi hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas egenskaper.

Tillstånd för hantering av brandfarliga varor ansöker du om hos räddningstjänsten.

E-tjänst och blankett för ansökan om tillstånd

E-tjänst: Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

E-tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.

Blankett: Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Anmäla föreståndare

Den som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor ska utse en eller flera föreståndare, som ska godkännas av räddningstjänsten. Föreståndaren har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningens krav på aktsamhet för att förebygga olyckor och skador.

För att klara detta behöver föreståndaren ha god kunskap om:

 • lagar och regler
 • de brandfarliga eller explosiva varornas egenskaper
 • den typ av verksamhet som bedrivs och om anläggningen som sådan

Dessutom behöver föreståndaren tilldelas de befogenheter som behövs för att kunna fullgöra uppgiften.

Du kan skicka in anmälan om föreståndare via vår e-tjänst eller blankett.

E-tjänst: Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara

E-tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.

Blankett: Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara

Temperaturangivelserna nedan är angivna i grader Celsius.

Yrkesmässig publik verksamhet

Brandfarliga gaser:

 • Inomhus: 2 liter
 • Utomhus: 60 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler:

 • 100 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader:

 • 100 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 grader upp till och med 100 grader:

 • 10 000 liter

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

Brandfarliga gaser:

 • 250 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler:

 • 500 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader:

 • 500 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 grader upp till och med 100 grader:

 • 10 000 liter

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus

Brandfarliga gaser:

 • 1 000 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler:

 • 3 000 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader:

 • 3 000 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 grader upp till och med 100 grader:

 • 50 000 liter

Icke yrkesmässig hantering:

Brandfarliga gaser:

 • Gasol: 60 liter
 • Andra gaser: 10 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler:

 • 100 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader:

 • 100 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 grader upp till och med 100 grader:

 • 10 000 liter

Explosiva ämnen är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur, sådant tryck och med sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Pyrotekniska satser är explosiva ämnen eller blandningar även om de inte alstrar gas.

Exempel på explosiva varor är

 • krut
 • sprängämnen
 • ammunition
 • tändmedel
 • pyrotekniska varor, exempelvis fyrverkerier

Nästan all hantering av explosiva varor är tillståndspliktig. Kommunen ger tillstånd för verksamheten utom i vissa fall där hanteringen prövas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För att en explosiv vara ska få användas i Sverige måste den vara godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap alternativt vara CE-märkt.

Tillstånd för hantering av brandfarliga varor ansöker du om hos räddningstjänsten.

E-tjänst och blankett för ansökan om tillstånd

E-tjänst: Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara

E-tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.

Blankett: Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara

Anmäla föreståndare

En föreståndare för verksamheten ska utses för all tillståndspliktig hantering av explosiva varor. Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande regler och eventuella villkor i tillståndet. Föreståndare för hantering av explosiva varor ska godkännas av tillståndsmyndigheten, alltså räddningstjänsten.

Tänk på att du till din ansökan ska bifoga dokument som visar föreståndarens kompetens och lämplighet, dennes ansvarsområde och befogenheter. Om en extern person utses ska bevis på att denne accepterat föreståndaruppdraget bifogas ansökan.

Som en del av godkännandet av föreståndare kan utdrag från belastnings- och misstankeregistret begäras av tillståndsmyndigheten.

Du anmäler en eller flera föreståndare i samband med att du ansöker om tillstånd.

Räddningstjänsten utövar tillsyn för att kontrollera att lagen efterföljs och se till att hanteringen av brandfarliga och explosiva varor stämmer överens med det tillstånd som du har fått.

Vem ska närvara vid tillsynen?

Den eller de personer som är utsedd som föreståndare till tillståndet ska närvara vid tillsynen.

Vad händer vid tillsynsbesöket?

Vid ett tillsynsbesök ska du vara beredd att visa:

 • ditt gällande tillståndet
 • drift– och skötselinstruktioner
 • eventuell klassningsplan
 • övriga handlingar kopplade till tillståndet
 • instruktioner för åtgärder vid spill och läckage
 • redovisning av hur riskerna för brandfarlig eller explosiv vara hanteras i verksamheten

Tillsynsförrättaren, det vill säga den tjänsteman från räddningstjänsten som gör tillsynsbesöket, vill också se själva hanteringen. Du har möjlighet att själv ställa frågor.

De brister som konstateras vid tillsynsbesöket sammanfattas i en tjänsteanteckning, som du får ta del av.

Brister i hanteringen

Om bristerna är allvarliga fattas ett juridiskt bindande myndighetsbeslut om åtgärder, ett så kallat föreläggande. I föreläggandet beskrivs tydligt vilket beslut som är fattat och vilka åtgärder som åläggs.

Tillsynsförrättaren kan även besluta om omedelbart förbud om det rör sig om en situation med risk för allvarliga skador på människors liv eller hälsa.

Om du inom två veckor från tillsynsbesöket bestämmer dig för att göra de åtgärder som krävs kan du meddela det till räddningstjänsten. Då behöver vi inte utfärda ett formellt föreläggande.

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslutet om du inte tycker att det är rimligt. Det framgår i föreläggandet hur du ska göra.

Återbesök

Ett myndighetsbeslut följs alltid upp med ett återbesök på plats. Tillsynsförrättaren kontrollerar då om du har vidtagit de åtgärder som framgick av föreläggandet.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsyn. Avgiften omfattar kostnader för förberedelser, resor, besök på plats och efterarbete. Nuvarande handläggningskostnad per timme är 963 kronor.

Avgiften består dels av en grundavgift och debitering av tid för platsbesök. Grundavgiften varierar beroende på hur komplext ärendet är.

Taxebestämmelser och tabeller över grundavgift för respektive objektstyp finns här: Taxebestämmelser för räddningstjänsten (PDF, 137 kB).

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena
E-post: raddtj@motala.se
Telefon: 0141-22 26 00
Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

I akut läge – ring alltid 112.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer om brandfarliga och explosiva varor hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej