Bekämpningsmedel

Vid användning av bekämpningsmedel måste du ta hänsyn till skyddsavstånd till känsliga områden som vattendrag, dricksvattentäkter, dagvattenbrunnar och trädgårdar. I vissa fall krävs även en anmälan eller tillstånd för spridning.

Du får använda bekämpningsmedel på åkermark och växthusytor utan särskild anmälan. Undantaget är hagmarker som aldrig plöjts och platser som ligger inom skyddsområde för vattentäkt.

Då krävs tillstånd

Tillstånd krävs från miljö- och hälsoskyddsenheten för att du yrkesmässigt ska få använda bekämpningsmedel på följande ställen:

 • inom vattenskyddsområde
 • på tomtmark för flerbostadshus
 • på gårdar till förskolor och skolor
 • på allmänna lekplatser
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Du ansöker om tillstånd på vår blankett som du hittar nedan.

Då krävs anmälan

Anmälan om spridning av bekämpningsmedel krävs i följande fall:

 • på banvall
 • på områden större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark
 • på vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter (som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat)

Blanketter för ansökan och anmälan

Här hittar du blanketten: Ansökan/anmälan om spridning av bekämpningsmedel (PDF, 269 kB)

Om växtskyddsmedel i klass 1 och 2 ska spridas måste du intyga att de personer som ska utföra bekämpningen är behöriga. Det kan du exempelvis göra genom att bifoga en kopia på intyget om behörighet.

Här hittar du blanketten ansökan om användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde: Ansökan om användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde (PDF, 234 kB)

Du får bara sprida bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Du måste också se till att alla villkor som står på preparatets märkning följs. Information om vilka preparat som är godkända och status om godkännande finns i bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens webbplats.

För att få använda bekämpningsmedel av klass 1L krävs tillstånd och intyg om behörighet. För klass 2L krävs ett intyg om behörighet, medan klass 3 får användas av var och en. För att få intyg om behörighet ska man ha fyllt 18 år och klarat av länsstyrelsens utbildning.

Användning av bekämpningsmedel regleras i miljöbalkens kapitel 14, i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel  samt i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Naturvårdsverket

Här hittar du Naturvårdsverkets vägledning om växtskyddsmedel, biocidprodukter, träskyddsbehandling och myggbekämpning.

Kemikalieinspektionen

Här hittar du mer information om bekämpningsmedel hos Kemikalieinspektionen.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej