Avloppsvatten från företag

Verksamheter med vattenutsläpp finns inom de flesta branscher. Avloppsvatten från dessa kan behöva samlas upp eller renas ytterligare innan det eventuellt kan släppas ut i avloppsnätet. Här får du mer information om ditt ansvar som företagare.

Reningsverken ska i första hand ta emot och rena hushållens avloppsvatten. Avloppsvatten från industrier får inte släppas ut i avloppsnätet om det innehåller skadliga ämnen. De försämrar reningen i reningsverken och kan vara skadliga för miljön om de kommer ut i våra sjöar och vattendrag. Om dessa ämnen finns kvar i slammet, som bildas som restprodukt på reningsverken, förhindrar de att detta kan användas som växtnäring.

Verksamheten Vatten och avfall är huvudman för ledningsnätet i Motala och Vadstena kommuner.

Du som har eller representerar ett företag ska vid förfrågan kunna redovisa generella uppgifter om företagets kemikaliehantering, samt skicka in en kemikalielista. Har ni ingen färdig kemikalielista kan ni använda vår mall. Här hittar du mall för kemikalielista.

Måste man lämna uppgifter om sin kemikaliehantering?

Arbetet har stöd av följande punkter i Motala och Vadstena kommuns Allmänna bestämmelser för användande av kommunens vatten- och avloppsanläggningar (PDF, 93 kB)

  • 7. Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållspillvattens.
  • 9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.
  • 14. Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen anger då hur journalföring och provtagningar ska göras.

E-tjänst för rapportering

Du använder enklast vår e-tjänst för att redovisa företagets kemikalieanvändning. 

Att kartlägga utsläpp är ett led i att förbättra vattenkvaliteten genom uppströmsarbete. Restprodukten på avloppsreningsverket är ett slam som sprids på åkermark för att användas som näring i jordbruket. För att inte skadliga ämnen ska hamna i våra grödor är det viktigt att de aldrig kommer ut i avloppsvattnet.

Den som utövar verksamheten kan anmodas att ta prover på sitt utgående vatten vid misstanke om otillbörliga utsläpp. Verksamhetsutövaren ansvarar då för provtagningen.

Livsmedelsverksamheter som släpper ut fett i avloppet ska ha fettavskiljare installerad. Fastighetsägaren ansvarar för installation och att fettavskiljaren fungerar. Utformning, dimensionering och tömningsfrekvens ska ske enligt Europastandard SS-EN 1825. Fett som spolas ut i avloppet stelnar och fastnar i rören. Det leder till minskad kapacitet och i värsta fall stopp i ledningarna. Fettproppar kan leda till stora och kostsamma problem, som till exempel översvämningar inomhus.

Läs mer om vad som gäller för fettavskiljare här.

Vid avledning till avloppsnätet ställs krav på oljeavskiljning för vissa verksamheter. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten.

Fast avgift per år och per mätare för företag, flerfamiljshus och övrigt:

  • Qn 2,5 kubikmeter/timme: 7 063 kronor
  • Qn 6,0 kubikmeter/timme: 22 875 kronor
  • Qn 10,0 kubikmeter/timme: 46 405 kronor
  • Qn större än 10,0 kubikmeter/timme: 82 500 kronor

Qn betecknar vattenmätarens storlek. En mätare med Qn 2,5 släpper igenom 2,5 kubikmeter vatten per timme.

E-tjänst

Använd vår e-tjänst för att skicka in information om verksamhetens hantering av utsläpp till ledningsnätet.

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Det här får du inte spola ner i avloppet

Här får du information om vad du får och inte får spola ner i avloppet. Informationen gäller även dig som har enskilt avlopp.

Fettavskiljare

Här hittar du information om fettavskiljare och vilket ansvar fastighetsägare och du som bedriver en livsmedelsverksamhet har för att inte släppa ut fett i ledningarna.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej