Avfallsanläggning

På Tuddarps avfallsanläggning kan företag och privatpersoner lämna avfall över våg och betala per ton. Om du som representant för ett företag har avfall som inte är blandat med olika material är detta ofta billigare än att slänga det på återvinningscentralen.

Öppettider

Anläggningen är öppen måndag till fredag klockan 7.00 till 16.00, helgfria dagar utom påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Tuddarps avfallsanläggning ligger intill återvinningscentralen. Adressen är Tuddarp 26, 591 92 Motala.

Karta

Här kan du se adressen på karta:

Avfallet ska sorteras enligt skyltning och personalens anvisningar. Du som lämnar avfall måste ange vilken typ av avfall det är, avfallets ursprung (hämtställe) och egenskaper. Du får bara tömma det på anvisad plats.

Vår personal kontrollerar och registrerar allt inkommande avfall. Stickprov utförs kontinuerligt för att kontrollera att anvisningarna för sortering följs. Om det visar sig att den som lämnat avfallet inte har följt anvisningarna ska det klassas om eller sorteras. Den som lämnat avfallet får då betala en felsorteringsavgift.

Du får inte köra fortare än 20 km/h på området. Transporter ska ske utan nedskräpning och utan risk för säkerheten. Den som lämnar avfallet är skyldig att själv städa eller bekosta städning vid nedskräpning.

 • asbest, exempelvis skivor från tak och väggar, värmeisolering, vissa golvmattor, bromsbelägg
 • fönster och planglas
 • isolering
 • jord- och schaktmassor
 • löv och gräs
 • metallskrot
 • osorterat avfall
 • ris och grenar
 • slam från gatubrunnar
 • resårmöbler
 • tegel, betong mm
 • tryckimpregnerat trä
 • trä

Farligt avfall

Vi tar inte emot farligt avfall, till exempel kemikalier, oljor och färgrester från företag. Kontakta valfri entreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall.

Förorenade massor

Vi tar inte emot förorenade massor av jord, grus, och sand. Kontakta Tuddarps avfallsanläggning vid frågor.

Slam från enskilda avlopp

Slam från enskilda avloppsanläggningar hänvisas till avloppsreningsverket i Motala.

Slam från oljeavskiljare och sandfång

Slam från oljeavskiljare och sandfång, till exempel hos biltvättsanläggningar, klassas som farligt avfall och ska hämtas av en entreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall.

Avfall till deponi

 • Källsorterad deponirest: 1100 kr/ton
 • Asbesthaltigt avfall (farligt avfall): 1100 kr/ton
 • Slam från gatubrunnar: 1100 kr/ton
 • Förorenade massor, ej farligt avfall: 600 kr/ton
 • Planglas rent och i karm: 1100 kr/ton

Avfall till energiåtervinning

 • Källsorterat brännbart avfall: 717 kr/ton
 • Rent träavfall: 225 kr/ton
 • Ris och grenar: 150 kr/ton
 • Grovt trä/stubbar: 600 kr/ton
 • Resårmöbler: 862 kr/ton

Avfall till materialåtervinning

 • Metallskrot: 0 kr/ton
 • Elavfall utan producentansvar: 4 250 kr/m
 • Rent gipsavfall: 880 kr/ton

Avfall till kompostering

 • Park- och trädgårdsavfall: 160 kr/ton

Farligt avfall till destruktion

 • Impregnerat trä: 1 150 kr/ton

Avfall till anläggningsändamål

 •  Ren asfalt: 55 kr/ton
 • Sönderbilad betong, fri från armeringsjärn: 250 kr/ton
 • Ren tegel: 25 kr/ton
 • Biobränsleaskor: 35 kr/ton

Schaktmassor

 • Förorenade massor till sluttäckning: 170 kr/ton
 • Schaktmassor med föroreningsgrad upp till KM* (förutsätter ifylld avfallsdeklaration): 40 kr/ton
 • Schaktmassor med föroreningsgrad upp till MKM*: 150 kr/ton
 • Matjord/mullhaltig jord med föroreningsgrad upp till MKM*: 150 kr/ton
 • Dålig schackt upp till MKM och stenblock större än basketboll (25 centimeter i diameter): 300 kr/ton

* En förutsättning för att detta ska kunna tas emot är att massorna är fria från större stenar (mer än 25 centimeter i diameter), träbitar, tegel eller andra fyllnadsmassor.

Övriga tjänster/avgifter

 • Blandat avfall till sortering: 1 620 kr/ton
 • Avgift för otäckta transporter inom anläggningen: 1 000 kr/gång
 • Extra avgift vid feldeklarering av avfall: 2 000 kr/gång
 • Markhyra uppställning container på Tuddarp: 72 kr/kvadratmeter per år

Taxedokument

Här kan du ladda hem det fullständiga taxedokumentet: i Mottagningsavgifter på Tuddarps avfallsanläggning 2020 (PDF, 671 kB).

På avfallsanläggningen kan du köpa kompostjord och krossasfalt.

Kompostjord

Priser inklusive moms.

 • Släp: 175 kronor
 • Kubikmeter: 287,50 kronor
 • Storsäck: 337,50 kronor
 • Hemkört enligt schema, inklusive 1 kubikmeter jord: 750 kronor. Observera att tjänsten är begränsad och vi rekommenderar att du själv hämtar jord.

Krossasfalt 0-19

 • Fritt lastat på avfallsanläggningen: 45 kronor/ton

Kontakt

Tuddarps avfallsanläggning
Telefon: 0141-22 51 53
E-post: tuddarp@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej