Ny simhall

Den nya simhallen är tänkt att ligga i Varamon i anslutning till Lalandia med gemensam entré. Det blir en integrerad anläggning där besökarnas behov och upplevelser står i fokus.

Motalas sim- och sporthall öppnades 1970 och simhallen har sedan detta år varit Motala kommuns enda inomhusbad. Simhallens tekniska status har krävt ett ställningstagande till att renovera eller att bygga en helt ny simhall.

Motala simhall har under 2016 och 2017 haft återkommande problem med legionella och de senaste åren sjunkande besökssiffror på grund av detta och ökande konkurrens från närliggande badanläggningar.

Kommunen har med anledning av detta behövt ta ställning till om en ny simhall ska byggas eller om den befintliga ska renoveras. Parallellt med detta startade processen med Lalandias etablering i Motala.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 januari 2018 om samverkansavtal mellan Motala kommun och Lalandia A/S avseende uppförande av aquadome, upplevelsecenter och simhall samt behovsanalys och igångsättning av förstudie för ny simhall.

Läs mer om Lalandiaprojektet

I januari 2019 godkände kommunstyrelsen den reviderade behovsanalysen. Detta var startskottet för att kunna presentera en förstudie för godkännande av projektet om byggnation av ny simhall.

Ekonomiska medel för arbete med förfrågningsunderlag, projektering och markberedning togs upp i kommunens Mål och Resursplan för 2019.

27 maj 2019 godkände kommunstyrelsen förstudien gällande ny kommunal simhall. Den nya simhallen är tänkt att ligga i Varamon, området Tvättsvampen i anslutning till Lalandia med gemensam entré – en integrerad anläggning där besökarnas behov och upplevelser står i fokus.

Förstudien har arbetats fram enligt det samverkansavtal som Motala kommun och Lalandia A/S beslutade om den 18 januari 2018. Kommunstyrelsen har nu godkänt förstudien och kommunens Gemensamma ledningsförvaltning har fått i uppdrag att ta fram förslag på upphandlings- och entreprenadformer för den nya simhallen.

Investeringsprojektet ny simhall kalkyleras till totalt cirka 300 miljoner kronor och finns upptaget i den ekonomiska planeringen för 2020 – 2022. Projektet följs upp och återrapporteras i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Kommunalt ägande – Den 19 november 2019 beslutade kommunstyrelsen att kommunen ska äga den nya simhallen.

Beslutet togs med hänvisning till kommunens fastighetspolicy. Policyn säger att kommunen ska äga de fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet under förutsättning att det är mest ekonomiskt fördelaktigt.

Kommunen har nu i uppdrag att ta fram ett underlag för upphandling av ny simhall.

Läs mer

Lalandiaprojektet

Läs mer och hitta handlingar som är kopplade till etableringen av ett Lalandia i Varamoområdet.

Motala simhall

Här hittar du information om vår nuvarande simhall.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej