Ordningsregler

I Motala kommun finns allmänna lokala ordningsföreskrifter. Här kan du läsa om olika regler som finns för att bevara allmän ordning på offentlig plats.

Här gäller ordningsföreskrifterna

Ordningsföreskrifterna gäller på offentlig plats, det vill säga mark som ägs av kommunen.

De gäller också på nedanstående områden som likställs med offentlig plats:

 • Kommunens allmänna badplatser
 • Fålehagens motionsanläggning inklusive spårområde
 • Begravningsplatser
 • Göta kanal och Motala Ström.
 • Elljusspåret och naturstigen i Råssnäs
 • Elljusspåret i Bondebacka
 • Elljusspåret i Charlottenborg
 • Elljusspåret i Borensberg
 • Motionsspåren ”Gröna milen”, Gula slingan” och ”Gruvmon” inom fastigheten Godegårds-Hälla 2:3

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, exempelvis stenkrossning, pålning och nitning, får inte utan polismyndighetens tillstånd ske på vardagar mellan klockan 18.00 – 6.45 samt alla tider lördagar, söndagar och helgdagar.

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp på en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för företag att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som handlar om näringsidkarens rörelse på den byggnad där rörelsen finns.

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker får inte förtäras inom följande områden annat om det inte finns ett serveringstillstånd:

 • Centrala Motala inom ett område som avgränsas av Motalaviken (Båtsmansgatan) och Motala Ström i söder, Vadstenavägen i öster, Drottninggatan i norr (genomfarten) samt Båtsmansgatan i väster
 • Utsiktsparken (Utsiktsvägen)
 • Pariserviken (området avgränsas 50 meter från stranden)
 • Råssnäsbadets badområde
 • Ett område, 50 meter på båda sidor om Göta kanal, från Vadstenavägen (genomfarten) till Charlottenborgsbron.

Ambulerande försäljning får inte ske på Stora torget i Motala.

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning, som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt ordningslagen.

Camping får inte ske inom kommunens allmänna badplatser.

Bad är förbjudet på följande platser:

 • Inom hamnområdet i Motala hamn
 • I och i anslutning till slussar och från broar längs Göta kanal
 • I närheten av markerade kablar i Göta kanal
 • Vid vattenintag till kraftverk i Motala Ström

Hundar ska hållas kopplade på allmänna platser och de övriga områden som räknas dit. Du måste också plocka upp avföringen efter din hund.

Inom kommunens allmänna badplatser får hundar inte vistas under badsäsongen 15 maj – 15 september. I Varamon får hundar vara på området ovanför betongmuren om de hålls kopplade, mellan klockan 19.00 och 9.00 under badsäsongen.

Reglerna gäller inte för polishund i tjänst, ledarhund för synskadad person eller service- och signalhund för funktionshindrad person.

Det krävs tillstånd av Polisen för att få använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom det område i centrala Motala som avgränsas av Göta kanal och Motalaviken i söder, Vadstenavägen i öster, Vadstenavägen och Drottninggatan i norr samt Skolgatan i väster.

Användning av pyrotekniska varor utanför angivet område kräver också tillstånd av polismyndighet. Tillstånd krävs dock inte för användning utanför det angivna området påsk- afton, valborgsmässoafton eller nyårsafton från klockan 18.00 till påföljande dag klockan 3.00.

Användning av pyrotekniska varor är inte tillåten på begravningsplatserna i kommunen.

Hästar får inte vistas inom kommunens allmänna badplatser.

Du får inte rida

 • inom Fålehagens spårområde
 • på naturstigen i Råssnäs
 • på elljusspåren i Råssnäs, Bondebacka, Charlottenborg och Borensberg
 • på motionsspåren ”Gröna milen”, ”Gula slingan” eller ”Gruvmon” inom fastigheten Godegårds-Hälla 2:3

Löpning och promenader får inte ske i anlagda skidspår inom Fålehagens spårområde eller elljusspåret på Råssnäs.

Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats inom detaljplanelagt område utan tillstånd från polismyndigheten.

För användning av offentlig plats har kommunen rätt att ta ut avgift.

Läs mer om användning av offentlig plats.

Innehållet på den här sidan bygger på Motala kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter som antagits av kommunfullmäktige. Här kan du ladda ner dokumentet: Allmänna lokala ordningsföreskrifter (PDF, 3,7 MB).

I dokumentet finns också kartor som mer exakt pekar ut de områden som nämns i texten.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej