Så styrs Motala kommun

Som medborgare och kund i kommunen har du möjlighet att påverka hur kommunen ska utvecklas och här kan du läsa om hur. Här hittar du också information om politisk styrning, kommunens ledningssystem samt våra kärnvärden öppen, stolt och nyskapande.

Kommunen styrs av politiker, som också kallas förtroendevalda. Politikerna väljs i allmänna val vart fjärde år. Det ger dig som medborgare möjlighet att påverka hur beslut ska fattas. Du har också möjlighet att själv gå med i ett parti och kandidera i ett val. Här hittar du mandatfördelningen och resultatet från det senaste kommunvalet.

Den politiska ledningen i Motala kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför fullmäktige och ger förslag till beslut.

Fullmäktige beslutar bland annat om budget, taxor och avgifter. De beslutar även om vilken skatt du som medborgare ska betala till kommunen. Motala kommun har även politiska nämnder, med ansvar för olika områden. Det dagliga arbetet sköts av de som är anställda i kommunen.

Lokalt utvecklingsprogram

Politikernas framtida visioner för Motala kommun beskrivs i ett Lokalt utvecklingsprogram. Det innehåller prioriterade områden och resultatmål som ska genomsyra hela kommunens verksamhet under mandatperioden.

Vårt ledningssystem, även kallat LedMot, är ett verktyg för att leda och styra kommunens verksamhet så att största möjliga nytta skapas för medborgare och kunder. Utgångspunkt är att genomföra den politik som en majoritet av medborgarna röstat fram i de allmänna valen.

De bärande delarna i Motala kommuns ledningssystem LedMot är:

  • våra kärnvärden Öppen, Stolt och Nyskapande
  • organisation och roller
  • vision och politiska prioriteringar
  • målstyrning och uppföljning
  • verksamhetsutveckling och styrdokument

Här kan du läsa mer om LedMot: LedMot – Ledningssystem för Motala kommun (PDF, 715 kB)

Våra kärnvärden är öppen, stolt och nyskapande. Kärnvärdena står för ett förhållningssätt som ska prägla hela den kommunala organisationen med förtroendevalda och anställda. Dialog om värderingar och förhållningssätt ska skapa en god kultur i vår organisation och nytta för medborgare och kunder. Alla Motala kommuns förtroendevalda och chefer har ett särskilt ansvar att som ledare för organisation leva efter och signalera kommunens kärnvärden.

Öppen

I Motala är vi öppna mot omvärlden och varandra. Vi är intresserade av vad som händer både i och utanför kommunen. Vi bidrar aktivt till hela regionens utveckling. I Motala är vi öppna och delaktiga. För oss är det naturligt att ständigt bygga nya relationer och etablera fruktbara nätverk. I Motala värnar vi en miljö och stämning där alla ska kunna känna sig välkomna, trygga och hemma, oavsett varifrån man kommer.

Stolt

I Motala ska vi våga stå för vilka vi är och varifrån vi kommer – och vara stolta över det. Här sträcker vi på ryggen och vet att vi kan och vill. Vi har stark framtidstro. I Motala skapar vi plats för det personliga uttrycket. Vi uppskattar olikheter och ser till att det nya välkomnas.

Nyskapande

I Motala är det lätt att vara nyskapande och kreativ. Här värnar vi det driftiga hos oss alla – både i det lilla och i det stora och strävar alltid efter att göra det enkelt att gå från ord till handling. Motala är en plats där en mångfald av människor och idéer kan mötas. I Motala har vi en vilja att ständigt utvecklas och gå framåt. Vi använder vår historia och samlade erfarenhet som språngbräda för fortsatt utveckling och tillväxt.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej