Tre personer som står på rad.

Bildningsnämndens allmänna utskott, Helen Isacsson, Mark Henriksson, Karin Westberg.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ansvarar för kommunens utbildningsverksamhet, arbetsmarknad, flyktingmottagning, samt kultur- och fritid. Bildningsnämnden styr arbetet i bildningsförvaltningen.

Bildningsnämndens ansvarsområde

 • Skolformerna: förskolan, grundskolan och gymnasieskolan
 • Vuxenutbildning
 • Arbetsmarknad
 • Flyktingmottagning
 • Integration
 • Kultur- och fritidsverksamhet

Bildningsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. De är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige.

Fördelningen av ledamöter är följande:

Ordförande

Mark Henriksson (Moderaterna)
E-post: mark.henriksson@motala.se

Bildningsnämnden sammanträder på följande datum 2020:

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 18-19 mars
 • 15 april
 •  20 maj
 •  10 juni
 • 16 september
 • 14-15 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Bildningsnämnden har ett allmänt utskott (AU) som består av tre ledamöter. Utskottet bereder ärenden till bildningsnämnden. Utskottet kan också fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats av nämnden till utskottet.

Bildningsnämndens allmänna utskotts sammanträden 2020:

 • 8 januari
 • 29 januari
 • 4 mars
 • 1 april
 • 6 maj
 • 27 maj
 • 4 september
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november

Bildningsnämnden har ett fritids- och kulturutskott som består av fem ledamöter. Utskottet bereder ärenden till bildningsnämnden. Utskottet kan också fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats av nämnden till utskottet.

Fritids- och kulturutskottets sammanträden 2020:

 • 8 januari
 • 29 januari
 • 4 mars
 • 1 april
 • 6 maj
 • 27 maj
 • 2 september
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november

Inom bildningsnämnden finns fyra arbetsgrupper som är utsedda av nämnden. Grupperna kan biträda med beredningsuppgifter för nämnden, följa upp och skaffa en god insikt i verksamheten genom besök.

Fritid och kultur

Arbetsområdet gäller nämndens verksamhet inom fritid, kultur med helhetsperspektiv på bildningsförvaltningens övriga områden.

Förskola

Arbetsområdet gäller nämndens verksamhet inom barnomsorg och förskola.

Grundskola

Arbetsområdet gäller nämndens verksamhet inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolskjutsverksamhet och elevhälsa.

Gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad

Arbetsområdet gäller nämndens verksamhet inom gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, högskoleverksamhet på distans, särskola för vuxna, yrkeshögskolan samt svenska för invandrare. Även flyktingmottagning, integrationsfrågor, uppdragsutbildning samt arbetsmarknadsfrågor ingår.

Bildningsförvaltningen ansvarar på uppdrag av bildningsnämnden för förskola och barnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidsverksamhet, kulturverksamhet, vägledning, integration och arbetsmarknad samt konsumentvägledning.

Bildningsförvaltningen består av ett förvaltningskontor och sex verksamhetsområden:

Läs mer

Kontakta politiker

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till ledamöterna i bildningsnämnden.

Sammanträdesportalen

I Sammanträdesportalen hittar du dagordning, handlingar och protokoll från bildningsnämndens sammanträden. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Anslagstavla, officiell

På kommunens officiella anslagstavla publiceras information om när protokoll har justerats.

Kontakt

Bildningsnämnden
E-post:
bildningsnamnden@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Motala kommun
Bildningsnämnden
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej