Internationellt arbete

Internationell samverkan är en framgångsfaktor för en kommun som vill utvecklas i samklang med omvärlden. I internationella projekt och samarbeten kan vi få till oss ny kunskap, nya erfarenheter, idéer och inspiration som vi behöver i vårt eget utvecklingsarbete och för att vi ska uppnå våra politiska mål.

Alla nämnder och förvaltningar deltar i internationella projekt eller har internationellt utbyte i en eller annan form, ofta med ekonomiskt stöd i EU:s fonder och program. Ett flertal projekt har tillkommit genom kommunens medlemskap i SERN – Sweden Emilia Romagna Network.

De traditionella vänortsrelationerna har med tiden utvecklats till en mer resultatorienterad samverkan i hela landet. Det gäller också för Motalas vänortsrelationer, där en sådan samverkan utvecklats i relationerna med Hyvinge i Finland och Daugavpils i Lettland.

Motala kommun har ett nära samarbete med Region Östergötland i internationella frågor, men också med övriga kommuner i länet. Kommunen värdesätter också att den kompetens som finns vid EU-kontoret i Bryssel, vars uppgift är att bevaka vad som händer inom EU ur ett östgötskt perspektiv även kommer Motala till del.

Läs mer om internationell samverkan hos Region Östergötland.

Kommunfullmäktige beslutar om policy för internationell samverkan samt beslutar i frågor om vänortsavtal.

Kommunstyrelsen tillhandahåller centralt stöd och utarbetar anvisningar för internationell samverkan, tecknar samarbetsavtal och ingår kommunalt partnerskap samt beslutar om medlemskap. Kommunstyrelse och nämnder ansvarar för att resurser avsätts som möjliggör internationell samverkan enligt Policy för internationell samverkan.

Motala kommun ska aktivt verka för ökad internationell samverkan, med prioritet på samarbete inom EU. Syftet är att uppnå vision och mål för Motalas utveckling, i enlighet med vad som uttrycks i det lokala utvecklingsprogrammet.

Läs mer i Policy för internationell samverkan (PDF, 116 kB).

Vänortskontakter upprättades efter andra världskriget för att värna om och stärka den nordiska samhörigheten men har de senaste decennierna ändrat karaktär och genomgått stora förändringar.

Motala kommun har tre vänorter:

 • Hyvinge i Finland
 • Daugavpils i Lettland
 • Eigersund i Norge

I dag har vi dock endast utbyte med Hyvinge och Daugavpils. Vänortssamarbetet med Eigersund har successivt trappats ner och är i dag vilande.

Skolan är en viktig arena för internationell samverkan, inte minst för att stärka den europeiska identiteten bland barn och unga. Gymnasieskolan har flera EU-ambassadörer som inspirerar och stöttar kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa. Målsättningen är att vi ska få fler skolambassadörer i skolan – två inom gymnasieskolan och två inom högstadiet.

Läs mer om internationellt arbete på Platengymnasiet.

Nykyrka skola är av bildningsnämnden utsedd till en skola med internationell profil. Det började med en EU-ansökan om medel för utbyte med en skola i Busseto, Italien, och har fortsatt med bland annat utländska lärarstudenter i samarbete med Linköpings universitet och andra universitet i Europa. Eleverna är i hög grad delaktiga i det internationella utbytet vilket medfört förbättrade språkkunskaper och kunskap om andra kulturer.

Motala kommun är sedan 2009 medlem av ett europeiskt nätverk, Sweden Emilia Romagna Network (Sern). Det bildades 2004 för utbyte och samverkan mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande organisationer i regionen Regio Emilia i norra Italien. Även Linköping, Norrköping, Mjölby samt Region Östergötland är medlemmar i nätverket.

Nätverkets formella organisation består av en generalförsamling som träffas en gång per år och en styrelse som sammanträder tre gånger per år. Motala har länge haft en plats i styrelsen men denna har övertagits av Mjölby kommun. Den operativa delen av organisationen består av ett sekretariat som assisterar medlemmarna.

Serns verksamhet är fastlagd i en strategi som pekar ut fem prioriterade områden för samverkan. I projekten kan även andra europeiska länder delta som partners inom något av områdena:

 • Utbildning och lärande
 • Energi och miljö
 • Lokal och regional utveckling
 • Hälsa och välfärd
 • Social inkludering och migration

För att kunna påverka politiken inom EU krävs kunskap, tillgång till information och fungerande vägar till inflytande. Utredningen ”EU på hemmaplan” visar att det finns stora brister inom alla dessa områden. EU-handslaget som har tillkommit på regeringens initiativ syftar till att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring beslut som fattas på EU-nivå.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2017 att bidra till ökad delaktighet i EU genom att ingå ett EU-handslag.

Åtaganden

Handslaget innebär ett åtagande från Motala kommun om att genomföra följande:

 • Tydligare föra upp EU-frågorna på den politiska dagordningen
 • Genom kunskapshöjande aktiviteter för förtroendevalda och tjänstemän öka kunskapen om   och visa på möjligheterna till inflytande på EU-nivå
 • Öka finansiering från EU i prioriterade utvecklingsområden
 • Verka för ett långsiktigt arbete kring skolutveckling inom EU-området och den europeiska dimensionen genom att bland annat fler skolambassadörer för EU-frågor finns till skolornas förfogande
 • Medverka till gemensamma aktiviteter med Region Östergötland och andra kommuner för att påverka EU i frågor av vikt för mål och prioriteringar på regional och kommunal nivå.
 • Ge EU-frågor en tydligare plattform på hemsida och sociala media
 • Uppmärksamma Europadagen 9 maj

Handlingsplan

Läs mer i vår handlingsplan: Motalas EU-handslag, handlingsplan (PDF, 242 kB)

Läs mer

Region Östergötland - Internationell samverkan

Region Östergötland samordnar mycket av det internationella arbetet i länet.

Sweden Emilia Romagna Network, Sern

Motala kommun deltar i det europeiska nätverket Sern tillsammans med flera andra kommuner i Östergötland.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej