Personuppgifter (GDPR)

Här kan du läsa mer om dataskyddsförordningen, allmänt kallad GDPR. Motala kommun värnar om den personliga integriteten. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Kommunens olika verksamheter behandlar personuppgifter i många olika sammanhang. Vi behöver informationen för att kunna ge kommuninvånarna det stöd och den service som kommunen ansvarar för. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av de lagliga grunder som finns stadgade i dataskyddsförordningen och andra lagar.

Med tekniska säkerhetslösningar och bra rutiner säkerställer vi att uppgifterna inte läcker till obehöriga eller behandlas på ett otillåtet sätt.

Eftersom Motala kommun är en myndighet måste vi leva upp till kraven om allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. Det betyder att vi inte kan radera personuppgifter hur som helst. Vi kommer därför att hantera dina personuppgifter under den tid som det behövs, och i vissa fall för all framtid.

Personuppgifter är varje upplysning som kan kopplas, direkt eller indirekt, till en identifierbar fysisk person som är i livet. Det kan exempelvis vara personnummer, namn, fotografier och videoupptagningar, IP-nummer och kundnummer.

Vi rekommenderar att du inte skickar känslig eller integritetskänslig information via e-post till Motala kommun. Det är säkrare att skicka vanligt brev med posten. All skriftlig kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

Läs mer om offentliga handlingar och diarium.

Personuppgiftsansvarig är den nämnd som bestämmer ändamål och medel för behandlingen. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter vänligen kontakta respektive nämnd. Här hittar du en sammanställning av nämnder och förvaltningar.

Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med dataskyddsförordningen rättas, begränsas eller raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller inte personuppgifter som måste bevaras enligt arkivlagen.

Kommunens nämnder har ett gemensamt dataskyddsombud vars uppgift är att informera och ge råd till förvaltningarna samt övervaka att kommunen följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska verka oberoende i organisationen och fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten. Motala kommuns dataskyddsombud Fredrik Andersson nås via växeln på 0141-22 50 00 eller på e-postadressen dataskyddsombud@motala.se.

Tycker du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig till tillsynsmyndigheten – Datainspektionen. Där kan du också få mer information om behandling av personuppgifter och dataskyddsförordningen.

Kontakt

Fredrik Andersson
Dataskyddsombud
Telefon: 0141-22 50 00 (växel)
E-post: dataskyddsombud@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej