Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden inrättas för att ge förekomsterna av dricksvatten ett utökat skydd. Syftet är att tillgången till råvatten ska säkras i flera generationer framåt. Om det sker en olycka i ett vattenskyddsområde ska du alltid kontakta SOS Alarm 112.

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt. Exempel kan vara hantering av brandfarliga vätskor, oljecisterner och spridning av bekämpningsmedel.

Olycka inom vattenskyddsområde

Om det händer en olycka inom ett vattenskyddsområde, måste räddningstjänsten alltid larmas så att området blir sanerat.

SOS alarm når du på telefonnummer 112.

De kommunala vattentäkter som förser invånare i Motala kommun med vatten är ytvattentäkterna Vättern och Boren samt grundvattentäkterna Tjällmo, Godegård och Karlsby.

Vill du ta del av föreskrifterna för respektive vattenskyddsområde, kontakta Länsstyrelsen i Östergötland eller gå in på Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Vättern

De fyra länsstyrelserna runt Vättern har tagit ett gemensamt beslut som innebär att samma bestämmelser gäller för hela vattenskyddsområdet.

Karta över Vätterns vattenskyddsområde (PDF, 1,5 MB)

Tjällmo

I Motala kommun finns ett fastställt vattenskyddsområde för vattentäkten i Tjällmo. Detta skyddsområde kommer att förändras i och med att ett nytt förslag arbetas fram.

Karta över Tjällmo vattenskyddsområde

Ljungsjön

Ljungsjön är en ytvattentäkt som förser stora delar av Linköping med dricksvatten. Vattenskyddsområdet ligger delvis i Motala kommun.

Karta över Ljungsjöns vattenskyddsområde (PDF, 4,7 MB)

Ett vattenskyddsområde avgränsas och kan delas in i olika zoner beroende på vattnets rinntid till uttagspunkten (vattenuttaget). Följande zonbeteckningar används:

 • vattentäktszon
 • primär skyddszon
 • sekundär skyddszon

Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet skiljer sig lite beroende på om det gäller det primära eller sekundära zonen. I primära skyddszonen kan det vara lite strängare då detta område ligger närmare vattentäktszonen.

Olika bestämmelser kan gälla för olika vattenskyddsområden. Kommunen och länsstyrelsen kontrollerar att reglerna följs.

Föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan reglera till exempel:

 • värmepumpar
 • schaktning
 • hantering av kemikalier
 • spridning av gödsel
 • upplag av timmer
 • vägsaltning

I vissa fall krävs det tillstånd från kommunens miljönämnd för att till exempel anlägga en värmepump. Vissa verksamheter kan vara helt förbjudna.

Vill du ta del av föreskrifterna för respektive vattenskyddsområde, kontakta Länsstyrelsen i Östergötland.

Utöver de villkor som finns till respektive skyddsområde finns det speciella krav på hantering av cisterner inom ett vattenskyddsområde.

Läs mer om villkor för cisterner.

För att yrkesmässigt få använda bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsenheten.

Läs mer om villkor för bekämpningsmedel.

Förslag på vattenskyddsområden och tillhörande föreskrifter för grundvattentäkterna Godegård,  Tjällmo och Karlsby är under arbete. Beslutet om dessa skyddsområden tas i kommunfullmäktige.

När det gäller skyddsområde och föreskrifter för Boren planeras det arbetet att återupptas 2020-2021. Efter möte med länsstyrelsen är planen att beslut om vattenskyddsområde för Boren tas i kommunfullmäktige.

Kontakt

Tillsyn av vattenskyddsområden:

Miljö- och hälsoskyddsenheten
Telefon: 0141-22 54 30
E-post: miljo@motala.se

Planering av vattenskyddsområden:

Åsa Ståhlkloo
Processingenjör
Telefon:
0141-22 58 92
E-post: asa.stahlkloo@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej