Kommunalt avlopp

Kommunens avloppsanläggningar är till för att ta emot och rena vanligt avloppsvatten från hushåll. Ämnen som kan skada miljön och levande organismer får inte släppas ut i avloppet. Här hittar du viktig information för dig som är ansluten till det kommunala avloppsnätet.

Mina sidor

På Mina sidor kan du lämna avläsning på din vattenmätare, ha koll på dina abonnemang, göra ändringar och kolla din historik. Du kan logga in med bank-id eller kundnummer som du hittar på din faktura.

Reningsverken är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten som är biologiskt nedbrytbart. Ämnen som är giftiga, svåra att bryta ner eller som lagras upp i levande organismer får inte släppas ut i avloppet. De kan försämra reningen av avloppsvattnet i reningsverken. Men de kan också skada miljön eftersom de följer med det renade avloppsvattnet ut i naturen.

Exempel på sådant som inte får släppas ut i avloppet är:

  • fett
  • färgrester
  • spillolja
  • lösningsmedel

Här hittar du mer information om avloppsvatten från verksamheter.

Verksamheten som sköter det kommunala avloppet bekostas helt och hållet av avgifter från hushåll och företag. Här hittar du mer information om vad det kostar.

Miljöpolicy

Kommunens enhet för vatten och avfall är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Här kan du läsa Miljöpolicy vatten och avfall (PDF, 43 kB).

Slam

Slam uppkommer vid rening av avloppsvatten i avloppsreningsverken. Större delen av slammet kommer från den kemiska reningen. En mindre mängd är inblandat slam från den biologiska reningen.

Slammet i Motala och Vadstena kommun rötas i rötkammare innan det lagras på en platta. Vid rötningen produceras rötgas. Vid Vadstenas reningsverk används för att värma upp lokalerna och vid Karshults reningsverk i Motala renas gasen till fordonsgas.

Analysprover tas regelbundet på slammet. Analyserna är till för att kontrollera att slammet inte innehåller otillåtna mängder av föroreningar som exempelvis tungmetaller. Slammet ska lagras minst sex månader för att minska risken för att  bakterier förs ut på åkrarna. Varje slamparti dokumenteras noggrant. På så sätt finns det möjlighet att veta var varje  parti som har körts ut hamnar.

Revaq

Branchorgansiationen Svenskt Vatten har tagit fram certifieringssystemet Revaq för återföring av växtnäring ur avloppsslam.

Syftet med certifieringssystemet är att säkra att växtnäring från avloppsslam produceras på ett ansvarsfullt sätt. Dessutom att kvaliteten uppfyller fastställda krav för att sedan kunna spridas på åkermark. Slammet från Motalas reningsverk och Vadstena reningsverk är certifierat enligt Revaq.

Läs mer om Revaq på Svenskt Vattens hemsida.

Det är inte tillåtet att installera köksavfallskvarnar i Motala och Vadstena kommuner, eftersom det är okänt vilka konsekvenser de får för ledningsnätet och de anläggningar som är anslutna. En utredning har också visar att insamling av biologiskt avfall via köksavfallskvarnar inte har någon positiv effekt på produktionen av biogas i rötkamrarna vid reningsverken.

Vi tar gärna emot studiebesök på Karshults avloppsreningsverk. Vi välkomnar bland annat skolklasser från årskurs 3 och uppåt, föreningar och företag. Alla besök måste förbokas. Besöket är kostnadsfritt och sker på dagtid.

Kontakt för bokning av studiebesök: 0141-22 33 37.

ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggning, innehåller regler för hur du som fastighetsägare och kommunen som huvudman ska förhålla sig till varandra, då din fastighet har anslutits till kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

Kontakt

Kundcenter
Telefon: 0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej