Inventering av enskilda avlopp

Miljö- och hälsoskyddsenheten inventerar årligen enskilda avlopp för att se till att de lever upp till de miljökrav som finns. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt ställs krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Varför inventerar vi enskilda avlopp?

Näring från avlopp göder vattendrag, sjöar och hav vilket orsakar algblomning och minskad fiskreproduktion. Även grundvattnet kan påverkas negativt då bakterier kan spridas via utsläpp av avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddsenheten inspekterar därför ett antal enskilda avloppsanläggningar varje år. Anläggningar som inte klarar kraven måste bytas ut.

De som bor inom ett utvalt område får information om en kommande inventering. En enkät skickas också ut för att underlätta inventeringsarbetet. Avloppstillstånd som utfärdats för mer än tio år sedan och anläggningar som saknar tillstånd inventeras genom platsbesök.

Det som kontrolleras är hur avloppsanordningarna uppfyller de krav som gäller i dag. Man kontrollerar vilken sorts avloppsanordning som finns och hur den fungerar. Vi tittar också på efterföljande rening, brunnar, luftningsrör samt utsläppspunkter om sådana finns.

Brunnslocken ska därför vara lättåtkomliga för inspektion och tyngre stenar eller dekorationer ska avlägsnas. Inspektionen sker i normalfallet endast utomhus och inspektörerna behöver då alltså inte komma in i några hus. Fastighetsägaren meddelas om eventuella undantag.

Måste man vara hemma?

Det är inte nödvändigt att fastighetsägarna medverkar vid inspektionen. Vill du vara med meddelar du detta till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Hus på ofri grund

Arrenderar man ut mark med ett hus på så kallad ofri grund är man som fastighetsägare ansvarig för att vidarebefordra enkäten till husägaren eller att skicka in informationen till miljö- och hälsoskyddsenheten. Fastighetsägaren är den som blir debiterad om inga andra uppgifter inkommer.

Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp är enligt lag ansvarig för att din avloppsanordning uppfyller lagens krav på rening. Du ska sköta och underhålla din anordning samt löpande kontrollera att den fungerar. Du är även ansvarig för att din avloppsanordning har tillstånd eller är anmäld till miljö- och hälsoskyddsenheten.

En tid efter inventeringen får du ett meddelande där det framgår vad som noterats om avloppsanordningen.

I de fall reningen av avloppsvattnet bedöms som otillräcklig kommer det att ställas krav på att fastighetsägaren åtgärdar detta inom en viss tid. Man får dock inte göra ändringar eller anlägga nytt avlopp utan att söka tillstånd eller göra en anmälan hos miljö- och hälsoskyddsenheten.

Här kan du läsa mer om att anlägga ett nytt enskilt avlopp.

Avloppsguiden är en oberoende webbplats som ger tips och råd till dig som har eget avlopp.

Miljö- och hälsoskyddsenheten tar ut en avgift för avloppsinventeringen enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Om du själv vet på förhand att avloppet inte uppfyller gällande krav, och har för avsikt att göra iordning det, kan du ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsenheten och meddela oss det. Om ansökningsblanketten för ditt nya avlopp skickas in innan inventeringen påbörjas tas ingen inventeringsavgift ut.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej