Anlägga eget avlopp

Alla fastigheter har olika förutsättningar för att anordna enskilda avlopp. Här beskriver vi hur du går till väga och vad du behöver tänka på. Tänk på att det är du som har ansvar för att ditt avlopp fungerar som det ska och inte orsakar olägenheter.

E-tjänst för ansökan/anmälan

Du kan ansöka/anmäla inrättande eller ändring av avloppsanläggning via e-tjänst eller på en blankett.

Ansökan eller anmälan?

För att anordna en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsenheten. Då behöver du ansöka om tillstånd.

En avloppsanläggning för endast bad, disk och tvättvatten ska anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsenheten. I de flesta områdena med fritidsbebyggelse krävs dock tillstånd.

Skaffa dig information

Det är viktigt att du läser på om eget avlopp för att hitta den lösning som passar just dig. Avloppsguiden är en oberoende tjänst som bekostas av landets kommuner, där du kan läsa om olika tekniker och få goda råd.

Ta gärna hjälp av en entreprenör eller konsult för att ta fram ett förslag på avloppslösning.

Rekommenderade avstånd

 • Minst 50 meter till egen och närboendes vattentäkt.
 • Minst 30 meter till vattendrag (å, dike, sjö).
 • Minst 1 meter till högsta grundvattennivå och berg under infiltrationen.
 • Minst 10 meter till byggnad.
 • Högst 10 meter från slamavskiljare till uppställningsplats för slamsugningsbil.

Avstånden kan behöva utökas under vissa förhållanden.

Fettavskiljare

Kommunens riktlinjer för fettavskiljare gäller även för enskilt avlopp om det bedrivs livsmedelsverksamhet i lokalerna.

En markteknisk undersökning är nödvändig för att kunna avgöra vilken typ av avloppsanläggning eller efterbehandling som är lämpligast.

Markundersökningen ger svar på om marken är tillräckligt genomsläpplig, avståndet till högsta grundvattennivå, eventuell förekomst av berg samt på vilken nivå under marken som ledningarna bör läggas på.

Provgrop

En provgrop grävs där det med hänsyn till vattenbrunnar med mera verkar vara mest lämpligt att anlägga en infiltration. Gropens djup bör vara minst 2,5 meter. Om grundvatten påträffas på mindre djup än 2,5 meter bör grävning göras 0,5 meter under grundvattenytan för att kontrollera förekomsten av berg.

Markprov

Om det med hänsyn till grundvatten eller berg verkar vara möjligt att placera infiltrationen vid provgropen, tas ett prov av det mest finkorniga markskiktet på 0,8 – 1,8 meters djup (om detta skikt inte är mycket tunt och kommer att grävas bort). Markprovet bör innehålla minst 0,5 liter jord (cirka 2 kilo) och alla stenar större än 20 millimeter ska sorteras bort.

Är marken mycket finkornig (silt och lera) är marken olämplig för infiltration, och prov behöver då inte inlämnas.

För undersökning av grundvattennivå bör provgropen stå öppen en tid. Normalt tar det ett par timmar i grova jordar för att grundvattenytan ska ställa in sig, i fina jordar kan det ta upp till ett par dygn. Observera att det alltid ska vara minst en meter mellan infiltrationsdiket/-bäddensbotten (under spridningslagret) och högsta grundvattenyta då anläggningen är i drift.

Laboratorier

Exempel på företag i Östergötland som utför markanalyser ur jordprov med avseende på kornstorlek, så kallad siktanalys:

 • Statens Geotekniska Institut (SGI), Olaus Magnus väg 35, 581 93 Linköping, tfn 013-20 18 00
 • Linlab, (NCC Roads AB), Jägarvallsvägen 8C, 584 22 Linköping, tfn 013-21 28 20
 • VTI , Statens väg- och transportforskningsinstitut, 581 95 Linköping, Besöksadress: Olaus Magnus väg 35, Linköping, tfn 013-20 40 00

Ovanstående laboratorier kan även skicka resultatet direkt till miljö- och hälsoskyddsenheten om så önskas. Säg i så fall till om detta vid inlämnandet av markprovet. Glöm inte att uppge namn och fastighetsbeteckning ihop med inlämnande av markprov och resultat av analysen.

Du skickar in ansökan till miljö- och hälsoskyddsenheten tillsammans med en situationsplan över tomten.

Ansökan/anmälan ska innehålla:

 • Situationsplan. Helst i skala 1:400 eller 1:1000.
 • Uppgifter om närliggande dricksvattentäkter och vattendrag inom 200 meter (redovisas enklast på karta).
 • Resultat från markundersökningar som har utförts, se rubriken ovan.
 • Längd- och tvärsektion samt avvägningsritning kan behövas i vissa fall.

Blankett eller e-tjänst

Ansök genom att fylla i en blankett eller för enklare hantering, använd vår e-tjänst.

Handläggningstid

Vår handläggningstid är normalt cirka sex veckor från att vi har fått in en komplett ansökan, men den kan under vissa perioder vara något längre. Det tar längre tid om vi behöver begära in kompletteringar, så du kan påverka handläggningstiden genom att se till att alla handlingar i listan ovan är med redan från början.

Miljö- och hälsoskyddsenheten gör besök på fastigheten, oftast tillsammans med dig för att bedöma det inlämnade förslaget. Eventuellt krävs kompletterande uppgifter.

Utförandet av avloppsanordningen kan ske när det skriftliga beslutet med tillhörande villkor har givits. Du som sökande ansvarar för att anordningen utförs enligt det givna beslutet.

Innan anordningen återfylls ska miljö- och hälsoskyddsenheten ha möjlighet att slutbesiktiga den. Anmälan om slutbesiktning ska göras i god tid, minst tre dagar före återfyllnad av schaktmassor.

Utförandeintyg med kontrollplan ska fyllas i och skickas in till miljö- och hälsoskyddsenheten när anordningen är färdigställd.

Här kan du ladda ner utförandeintyg med kontrollplan.

För handläggning av ditt ärende tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift enligt gällande taxa. Denna är beslutad av kommunfullmäktige.

Här hittar du den fullständiga taxan.

Om någon del av avloppsanordningen kommer att placeras på annans mark, ska den markägare som är berörd ge sitt medgivande skriftligt. Detta gäller även vid ledningsdragning genom väg och vid utsläpp i enskilt eller samfällt vattendrag. Intrång på annans mark kan lösas genom så kallat avtalsservitut.

Det rekommenderas att skriftliga avtal om avloppsanordningens placering eller ledningsdragning skickas till lantmäteriet för inskrivning i fastighetsregistret.

Läs mer om servitut och lantmäteriförrättningar.

Kontakta lantmäteriet för mer information på lantmateri@motala.se.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Avloppsguiden

Avloppsguiden är en oberoende webbplats som ger goda råd om eget avlopp och informerar om olika lösningar.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej