Sotning och brandskydd

Här hittar du information om vad du bör tänka på när du eldar. Du hittar också information om frågor kring sotning och hur du kan undvika bränder i ditt hem.

Hitta sotare

Motala kommun har avtal med Rovent AB för brandskyddskontroll och sotning. Du beställer tid för besök hos dem.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare kontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Motala kommun har upprättat avtal med Rovent AB när det gäller brandskyddskontroll och sotning. Det innebär att det bara är detta företag som har rätt att utföra brandskyddskontroller.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Du som har en eldstad, värmepanna eller rökkanal behöver få den kontrollerad regelbundet.

Sotning

Sotning innebär att rengöra rökkanalen från sotpartiklar, som annars kan orsaka brand. Du kan anlita Rovent AB även för sotning, men du kan också anlita en annan sotare eller sota själv. Läs mer om det nedan.

Eftersom sotning och brandskyddskontroll numera enligt lag är uppdelade på separata uppdrag så är det inte säkert att sotning och brandskyddskontroll kan utföras vid samma tillfälle. Det är upp till sotarföretaget att avgöra om det är möjligt.

Motala kommun har beslutat om taxa för sotning respektive brandskyddskontroll.

Här hittar du kostnad för sotning: Sotningstaxa (PDF, 130 kB)

Här hittar du kostnad för brandskyddskontroll: Föreskrift om brandskyddskontroll och taxa (PDF, 34 kB)

Du behöver inte anlita kommunens upphandlade leverantör för själva rengöringen, det vill säga sotning. Du kan antingen göra det själv om du har den rätta kunskapen, eller anlita ett annat företag.

Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen måste i varje enskilt fall pröva om den som ska utföra sotningen är lämplig. Du ska därför skicka in en ansökan om detta. Om du en gång har ansökt och kommunen godkänt din egen lösning så behöver du inte ansöka igen. Tillståndet gäller per fastighet.

E-tjänst och blanketter för ansökan

Ansökan via e-tjänst – själv utföra rengöring av eldstad och rökkanaler på egen fastighet

Ansökan via blankett – själv utföra rengöring av eldstad och rökkanaler på egen fastighet 

Ansökan via blankett – låta annan utföra rengöring av eldstad och rökkanaler (PDF, 126 kB)

Det är viktigt att sotning utförs regelbundet för att anläggningen där du eldar inte ska utgöra en brandrisk. Hur ofta du behöver sota beror på vilken typ av anläggning du har, hur ofta den används och vilken typ av bränsle som eldas.

Nedanstående frister är antagna av räddningstjänsten i Motala.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras vart tredje år, oavsett vilket bränsleslag som används.

Eldning med fasta bränslen

Exempel på fast bränsle är ved, pellets, spannmål, flis, och halm.

 • Konventionella pannor: 3 gånger per år
 • Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande: 2 gånger per år
 • Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet: 1 gång per år

Eldning med flytande bränsle

 • Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW: 1 gång per år
 • Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och att pannan ej är miljögodkänd samt att märkeffekten uppgår till högst 60 kW: 1 gång per år
 • Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. Panna, rökkanal och eldningsapparat ska utgöra en miljögodkänd enhet och ha en sådan konstruktion som från brandskyddssynpunkt medför en varaktig effektiv förbränning. Märkeffekten får ej överstiga 60 kW: 1 gång vartannat år

Köksspisar, ugnar och liknande

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas, se nedan.

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande.

 • Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tungeldningsolja eller annat från  sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle: 6 gånger per år
 • Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle: 1 gång per år

Lokaleldstäder

Exempel på lokaleldstäder är braskamin, kakelugn och öppen spis. Det är alltså en eldstad som används för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd.

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande:

 • Eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning: 1 gång per år
 • Eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning: 1 gång vart fjärde år
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus: 1 gång vart fjärde år

Rengöring av imkanaler i restauranger eller andra större kök

En imkanal är en frånluftskanal från ett utrymme för matlagning eller uppvärmning av mat i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. Även de delar som hör till kanalen, såsom fläkt, avskiljare och spjäll, ingår.

 • Restaurangkök eller större kök där matlagning sker i större omfattning: 2 gånger per år
 • Kök för uppvärmning, varmhållning eller matlagning i mindre omfattning: 1 gång per år
 • Elektriska pizzaugnar och bageriugnar eller liknande: 1 gång per år

Nedanstående frister för brandskyddskontroll gäller i hela Sverige. De är satta av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

De anger hur ofta brandskyddskontroll ska utföras av den entreprenör som kommunen har avtal med.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

 • Eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja: vart tredje år

Kontroll vart sjätte år är tillräckligt i följande fall:

 • Eldning med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets
 • Eldning sker i mycket begränsad omfattning
 • Pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare
 • Eldning med annat bränsle

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder

 • Eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja: vart tredje år
 • Eldningen med annat bränsle: vart sjätte år
 • Eldning för ett enskilt hushålls behov och eldstaden inte är den primära källan för matlagning: vart sjätte år
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus: vart sjätte år

Lokaleldstäder

Exempel på lokaleldstäder är braskamin, kakelugn och öppen spis. Det är alltså en eldstad som används för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd.

 • Eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen: vart tredje år
 • Eldstäder som används i mindre omfattning eller i fritidshus: vart sjätte år
 • Eldstäder som eldas uteslutande med gas: vart sjätte år
 • Eldstäder som eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets: vart sjätte år

Imkanaler i restauranger och storkök

Imkanaler ska kontrolleras vartannat år.

Undantag i enskilda fall

En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte kontrolleras enligt kontrollfristen. Innan en sådan anläggning åter tas i bruk ska dock kontroll göras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan förlänga fristen i ett enskilt fall om det finns synnerliga skäl. Kommunen eller fastighetsägaren kan ansöka om det. Till ansökan måste ett yttrande från samhällsbyggnadsnämnden bifogas.

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena
E-post: raddtj@motala.se
Telefon: 0141-22 26 00
Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

I akut läge – ring alltid 112

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej