Sjöar och vattendrag

Det är inte för intet som vi säger att Motala är Östergötlands sjöstad. Det finns cirka 170 sjöar som är en hektar eller större och en stor mängd vattendrag. Vattnet är en livsviktig resurs för både människan och för djur- och växtlivet. Det används till exempel som dricksvatten, bevattning, bad, båtliv, rekreation och mycket mera.

Hitta sjöar och vattendrag

I Naturkartan kan du hitta fina utflyktsmål vid sjön.

Inom Motala kommun finns tre större avrinningsområden:

 • Motala ströms huvudfåra
 • Svartån
 • Finspångsån

Att till exempel förändra vattnets djup eller läge, att avvattna mark, leda bort grundvatten eller öka grundvattenmängden på olika sätt kallas för vattenverksamhet. Detta kräver antingen tillstånd från mark- och miljödomstolen eller en anmälan till länsstyrelsen. För vattenverksamheter där det är helt uppenbart att de inte skadar vare sig allmänna eller enskilda intressen krävs det varken anmälan eller tillstånd.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenverksamhet. De kontrollerar att de som fått tillstånd följer det och ingriper när någon gör något olagligt i vattenmiljön. Vänd dig till länsstyrelsen om du har frågor om tillstånd för vattenverksamhet.

Vattnet följer inga kommungränser. Vilken väg vattnet tar beror på naturen och landskapet. Därför krävs det samverkan över gränserna för att lyckas med arbetet med att förbättra vårt vatten. Alla EU:s medlemsländer har förbundit sig att arbeta mot att uppnå en god vattenstatus i alla vattenförekomster. Det innefattar både ytvatten (hav, sjöar och vattendrag) och grundvatten.

Vattenpest är en vattenväxt som ställer till stora problem i våra svenska vatten och finns i bland annat Boren, Norrbysjön, Ljungsjön och Roxen. Den är helt ofarlig för människor och husdjur.

Några problem med vattenpesten

 • Båttrafiken får svårt vid slussning i Göta kanal.
 • Fiskeredskap fastnar i den täta växtmassan.
 • Bad- och friluftsliv påverkas när stora mängder döda växter flyter upp på stränderna.
 • Galler i vattenkraftstationer täpps igen.
 • Påverkan på vattenflöden i mindre vattendrag.
 • Den biologiska mångfalden påverkas när solljuset hindras från att tränga ner i vattnet.
 • Övergödning och syrebrist kan öka.

Så här kan du hjälpa till

 • Kontrollera och rensa din båt innan den flyttas mellan sjöar.
 • Torka utrusning som dykardräkter, badkläder och fiskeredskap innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
 • Töm aldrig ut akvarie- eller dammvatten i naturen.
 • Flytta inte växter och djur mellan sjöar.
 • Var försiktig vid hantering av vattenpesten och lämna växtmaterial till förbränning på återvinningscentral. Kompostera endast i undantagsfall.

Läs mer

Vatteninformationssystem Sverige (VISS)

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. Där finns kartor över och information om alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundet verkar för att påverka samhällsplaneringen för Vätterns bästa, att driva projekt som gynnar sjön samt sprida information om Vättern. Läs mer om Vättern och förbundets verksamhet på deras webbplats.

Vatten och avlopp

På sidorna om Vatten och avlopp kan du läsa om hur vi renar det vatten som släpps tillbaka ut i naturen. Du får också information om hur du kan hjälpa till genom att inte spola ner fel saker i toaletten eller använda för mycket rengöringsmedel.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej