Naturvård

Motala kommun arbetar aktivt med att bevara och utveckla de naturvärden som finns inom kommunen. Vi sköter bland annat om de tre kommunala naturreservaten Karshult, Staffanstorp och Sjöbo-Knäppan. Vi genomför också naturvårdsprojekt, håller guidade turer och tar fram informationsmaterial till allmänheten.

Motala kommun ansöker årligen om statliga bidrag för lokala naturvårdssatsningar. Det är ett sätt för oss att bevara och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer som finns i kommunen, samt för att utveckla friluftslivet och tillgängligheten till naturområden.

Vi jobbar med allt från att gynna den biologiska mångfalden till att stärka och värna om ekosystemtjänster, sprida naturinformation via guidningar samt skötsel och vidareutveckling av såväl naturreservat, skog och betesmarker.

Mer information om projekten finns att läsa i Naturvårdsverkets projektregister för lokala naturvårdsprojekt.

Pågående naturvårdsprojekt

 • Tillgänglighet och naturvård i kommunala naturreservat
 • Åtgärdsprogram för Vätterbäckarna 2018-2021
 • Restaurering av Godegårdsåns och Ringarhultsåns vattensystem 2018-2021
 • Trädstigar för barn i tätortsnära friluftsområden
 • Revidera skötselplaner över natur- och friluftsområden
  Östgötaleden
 • Våtmarker för dagvatten i Borensberg
 • Nyskapande av våtmarker och småvatten i Staffanstorps naturreservat
 • Restaurering av våtmark i Fålehagen
 • Restaurering av våtmark söder om Dunteberget
 • Restaurering av våtmark vid Tuddarp
 • Utveckla skolskogar i Fågelstad, Fornåsa och Klockrike
 • Skyltar om biologisk mångfald på Soldatängen
 • Många bäckar små – Restaurering av vattendrag som mynnar i Boren och Roxen
 • Anläggning av Karshult naturreservat
 • Rivning av det nedre vandringshindret i Kärsbyån

Nu har vi utsett 200 evighetsträd runt om i kommunens tätorter. Här kan du läsa  mer om träden. Länken öppnas i en extern tjänst där du kan ta del av informationen som ett bläddringsbart dokument.

Du kan även ladda hem en karta för att lättare kunna åka runt och beskåda dem. Karta över evighetsträd i Motala kommun (PDF, 4,6 MB)

I naturvårdsprogrammet beskrivs värdefulla naturområden och hotade arter i Motala kommun. Det utgör basen i arbetet med att bevara och utveckla de natur- och kulturmiljöer som finns i kommunen. Naturvårdsprogrammet utgör också ett underlag för planering och handläggning av ärenden enligt Miljöbalken och Plan- och bygglagen.

Mål med naturvårdsprogrammet

Naturvårdsprogrammets övergripande mål:

 • Öka förståelsen för naturvårdsfrågor.
 • Redovisa kommunens värdefulla naturområden.
 • Klargöra mål och ambitioner för det kommunala naturvårdsarbetet.
 • Fungera som ett underlag i den fysiska planeringen.
 • Vara ett underlag för bevarande och vård av värdefulla naturområden.
 • Peka ut de insatser som behövs för att bevara och utveckla en rik och varierad natur.

Naturvårdsprogrammets delar

Naturvårdsprogrammet består av tre delar:

Kontakt

Fia Sundin
Kommunekolog
E-post: fia.sundin@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej