Kommunens skog

Motala kommun äger stora arealer skog, cirka 1 300 hektar. Majoriteten av den ligger inom 1-2 kilometer från en tätort. Skog som ligger inom 300 meter från bostadsområden används allra mest frekvent. I närheten av Bondebacka finns flest antal närboende inom 300 meter, följt av Charlottenborg och Torvmossen.

Skötsel av kommunens skog

Kommunens skog sköts av skogsförvaltaren. Ett arbetslag från Via Ekenäs och upphandlade entreprenörer utför det praktiska arbetet.

Skogen sköts enligt Riktlinjer för kommunens skogsinnehav (PDF, 79 kB). Riktlinjerna anger att skogen ska skötas så att vi inte får några kala hyggen. Skogen är indelad i olika zoner som har olika nivå av skötsel.

För ett antal skogsområden med särskilda värden för natur, rekreation och friluftsliv har kommunen tagit fram skötselplaner. I skötselplanerna finns information om områdets värden och hur det planeras att skötas. De har tagits fram tillsammans med parter som berörs av planen, till exempel Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, markägare och lokala föreningar. I Motala kommun finns det fastställda skötselplaner för de tre kommunala naturreservaten samt för ett antal tätortsnära natur- och rekreationsområden.

Om du vill ta del av dem kan du kontakta kommunens skogsförvaltare.

För att uppnå ett hållbart skogsbruk har Motala kommun certifierat sitt skogsinnehav. Det kommer på sikt bland annat att skapa högre naturvärden i skogen och ge ett ekonomiskt hållbart skogsbruk. Certifieringen kräver utbildning i naturvård, säkerhet och arbetstrygghet. Motala kommun har certifierat enligt de två system för skogscertifiering som finns.

Kontakt

Stefan Wernersson
Skogsförvaltare
E-post: stefan.wernersson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej