Planprocessen

Processen för att anta en detaljplan kan upplevas lång och omständlig, men det är för att vi enligt plan- och bygglagen måste ta in alla synpunkter och överväga alla aspekter.

Enligt plan- och bygglagen ansvarar kommunen för planering av mark- och vattenområden. Detaljplaneringen handlar om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. Sakägare och övriga berörda får möjlighet att ha synpunkter under planprocessen. Här nedan beskrivs den vanligaste processen som detaljplaner går igenom.

Under processen utreds:

 • Strandskydd och riksintressen
 • Trafik och vägtrafikbuller
 • Verksamhetsbuller
 • Infrastruktur gällande vatten/avlopp samt el/värme
 • Dagvattenhantering
 • Landskapsbild
 • Arkeologi
 • Geoteknik

I det tidiga skedet jobbar vi brett för att undersöka olika aspekter innan vi påbörjar en formell detaljplaneprocess. Vi genomför olika undersökningar och för dialog med berörda fastighetsägare och andra intressenter för att komma fram till hur vi ska gå vidare.

I vissa fall kommer inte projektet längre än till ett tidigt skede, om vi kommer fram till att det inte är lämpligt med en ny detaljplan.

Ansökan om planbesked

Om du vill att kommunen ska undersöka möjligheten att ta fram en detaljplan för ett område, ska du skicka in blanketten Ansökan om ny eller ändrad detaljplan.

När vi vill gå vidare med att ta fram en detaljplan för ett område startar processen med ett samråd. Ett förslag till detaljplan tas fram och de utredningar som genomförts bifogas.

I den här fasen kan myndigheter, remissinstanser, sakägare, boende, bostadsrättshavare, hyresgäster med flera lämna synpunkter på förslaget. Ofta anordnar vi ett samrådsmöte eller öppet hus för att de som är berörda ska få chans att ställa frågor till handläggarna.

Samrådstid

För detaljplaner som förs fram med standardförfarande gäller i regel en samrådstid på fyra veckor och för utökat planförfarande sex veckor. Läs mer om olika planförfaranden längre ner på sidan.

Samrådsredogörelse

Efter samrådet går planarkitekten igenom alla de synpunkter som har kommit in. Alla synpunkter som har kommit in beaktas och sammanställs i en samrådsredogörelse. Om vi bedömer att synpunkten är relevant justeras planförslaget. I samrådsredogörelsen motiveras varför om vi väljer att avslå vissa synpunkter.

När planförslaget har justerats utifrån de synpunkter som har kommit in under samrådet tas en granskningshandling fram. Planen går då in i granskningsskedet. Då ges återigen möjlighet för myndigheter, remissinstanser, sakägare med flera att lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget.

Granskningstid

För detaljplaner som förs fram med standardförfarande gäller i regel en granskningstid på två veckor och för utökat planförfarande gäller en granskningstid på fyra veckor.

Granskningsutlåtande

Efter att granskningen är avslutas tas ett granskningsutlåtande fram. Där sammanställs alla synpunkter och eventuella justeringar av planen som görs utifrån dessa.

När planen har genomgått granskningen justeras den eventuellt återigen utifrån de synpunkter som har kommit in. En antagandehandling går upp till samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut om att anta detaljplanen. I särskilda fall är det kommunfullmäktige som antar planen.

Du kan hitta alla ärenden med handlingar som går till nämnderna på Sammanträdesportalen.

Om du som sakägare har yttrat dig tidigare i detaljplaneprocessen och fortsatt inte fått dina synpunkter tillgodosedda kan du läsa mer om hur du överklagar antagandebeslutet.

En detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet där beslutet finns med har kungjorts, det vill säga publicerats på Motala kommuns digitala anslagstavla. Att planen vinner laga kraft betyder att den gäller.

Om planen överklagas förskjuts tiden till efter det att överklagan är avgjord i högre instans.

Planer som vunnit laga kraft finns kvar i vår lista över pågående planarbeten i ett år. På kommunens karta hittar du alla gällande planer.

Plan- och bygglagen skiljer på fyra olika typer av förfarande för att anta en detaljplan. De kan användas i olika lägen och skiljer sig lite åt.

Standardförfarande

En majoritet av detaljplanerna kan handläggas enligt standardförfarande. Det kan tillämpas för detaljplaner som:

 • är förenliga med översiktsplanen
 • inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
 • inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan

Utökat förfarande

Ett utökat förfarande ska tillämpas om något av kriterierna för standardförfarandet inte uppfylls. Utökat förfarande omfattar ett samrådsskede (lagstadgat minst tre veckor, lokal praxis 4-6 veckor), granskningsskede (lagstadgat minst tre veckor) med underrättelse till berörda och ett antagandeskede.

Begränsat förfarande

Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. Det kan användas när detaljplaner ska upphävas.

Samordnat förfarande

När en detaljplan upprättas för ett ärende som även prövas enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om byggande av järnväg kan förfarandena enligt de olika lagarna samordnas för att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar.

Kontakt

Plan- och byggenheten
E-post:
samhallsbyggnad@motala.se

Postadress:
Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och byggenheten
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej