Översiktsplan

Översiktsplanen (ÖP) är ett av kommunens viktigaste dokument. Den beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för utveckling av bostäder, verksamheter, infrastruktur, natur och vatten.

Nu arbetar vi fram en ny översiktsplan för Motala kommun.

5 oktober till 4 december 2020 är det samråd för den nya översiktsplanen (ÖP). Här hittar du länkar till samrådsversionen för ÖP och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). I samrådsversionen för ÖP finns information om hur du kan lämna dina synpunkter. Samrådshandlingen öppnas i en extern tjänst.

Film - Hur vill du att Motala ska se ut 2040?

Filmen visar rörliga bilder med medborgare i olika miljöer i Motala. I filmen berättas vad en översiktsplan är, att det nu är dags för samråd och att du nu har möjlighet att tycka till.

Under samrådet, 5 oktober till 4 december 2020, har du möjlighet att delta vid något av de samrådsmöten som hålls. Du har även möjlighet att få information vid Drop-in på huvudbiblioteket, Biblioteksbussen eller i kommunhuset.

Vid mötet får du information om syftet med översiktsplanen, vilka delar som beskrivs i den och hur de ska användas.

Översiktsplanen är digital och vid mötet får du en genomgång av hur du hittar och läser i den. Du har även möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Synpunkter lämnar du skriftligt i det formulär som finns i den digitala samrådshandlingen.

Språkhjälp via integrationsledare

Kommunens integrationsledare finns tillgängliga vid Drop-in på huvudbiblioteket och Biblioteksbussen. Du kan då få hjälp med information på finska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Anmäl ditt deltagande

Vi följer de råd och rekommendationer som gäller med anledning av den pågående coronapandemin. Därför behöver vi begränsa antalet deltagande vid respektive tillfälle.

Anmäl ditt deltagande till utvecklingsstrateg Anders Bengtson, anders.bengtson@motala.se, 0141-22 24 95.  Tala om hur många ni är som vill delta och vid vilket tillfälle.

Tillfällen för samrådsmöten på landsbygd

Fornåsa

3 november
Plats:Bygdegården
Tid: Klockan 18.00

Nykyrka

11 november
Plats: Församlingshemmet
Tid: Klockan 18.00

Tjällmo

12 november
Plats: Församlingshemmet
Tid: Klockan 18.00

Under samrådet finns bemannade Drop-in tider vid ett flertal datum. Du har då möjlighet att ta del av samrådsversionen av översiktsplanen.

Information finns även tillgänglig under alla tider biblioteket är öppet. Du kan även få hjälp att ta del av samrådsversionen för den nya översiktsplanen på biblioteken i Tjällmo och Borensberg. Fråga personalen om du vill ha hjälp.

Projektledare för arbetet med översiktsplanen, integrationsledare och språkhjälp på finska finns på plats de datum och tider som anges nedan:

Huvudbiblioteket, Repslagaregatan 1

8 oktober
Tid: Klockan 14.00-16.00
Integrationsledare finns på plats. Möjlighet till språkhjälp på

13 oktober
Tid: Klockan 10.00-12.00
Integrationsledare och projektledare finns på plats. Möjlighet till språkhjälp på

15 oktober
Tid: Klockan 14.00-16.00
Integrationsledare finns på plats. Möjlighet till språkhjälp på

Kommunhuset, Drottninggatan 2

Datum: 21 oktober, 4 november, 18 november
Tid: Klockan 15.00-19.00
Lokal: KS-salen
Integrationsledare och projektledare finns på plats. 21 oktober finns möjlighet till språkhjälp på finska.

Biblioteksbussen

Väster

Plats: Väster centrum
Datum och tid: 2 november och 12 november klockan 15.25-16.25.
Möjlighet till språkhjälp på

Ekön

Plats: Styvingevägen
Datum och tid: 6 oktober och 20 oktober klockan 14.40-15.40.
Möjlighet till språkhjälp på

Charlottenborg

Plats: Mitt emot Charlottenborgs centrum
Datum och tid: 22 oktober och 5 november klockan 14.45-15.45.
Möjlighet till språkhjälp på

Parallellt med översiktsplanen pågår ett arbete med en strategisk miljöbedömning. I denna analyseras översiktsplanens konsekvenser för mark- och vatten, ekonomi och människors tillvaro.

En plan som anses har stora konsekvenser för miljön ska enligt lag följas av en strategisk miljöbedömning. Det dokument som blir resultatet kallas miljökonsekvensbeskrivning – MKB.

Läs samrådshandlingarna för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan tar flera år. Det innebär en mängd utredningar, analyser, diskussioner och formuleringar av mål, riktlinjer och bärande idéer.

Dessa arbetas igenom under processen, bland annat genom politisk medborgardialog. Flera av momenten är formella och måste genomföras enligt Plan- och bygglagen.

Bilden nedan visar tidplanen för arbetet med Motala kommuns nya översiktsplan – ÖP 2040

Bilden visar en tidslinje över arbetsprocessen med översiktsplanen. Innehållet beskrivs i text på sidan.

Tidplan beskriven i text

2017 – Politisk medborgardialog och inriktningsbeslut för ny översiktsplan.

Augusti 2020 – Inlämning till kommunstyrelsen för samrådsbeslut.

22 september 2020 – Kommunstyrelsen tar samrådsbeslut.

24 – 30 september 2020 –  Utskick inför samråd

5 oktober – 4 december 2020 – Samrådsperiod med möten och dialoger/kommunikation.

7 december – 18 december 2020 – Sammanställning av samrådsyttranden.

11 januari – 12 februari 2021 – Bemöta samrådsyttranden i en samrådsredogörelse och justera översiktsplanen (ÖP) inför granskning.

8 februari – 5 mars 2021 – Granskningsversion av Miljö- och konsekvensbeskrivning (MKB).

Slutet av mars 2021 – Inlämning till kommunstyrelsen för inför granskningsbeslut.

April 2021 – Kommunstyrelsen tar granskningsbeslut.

26 – 30 april 2021 – Utskick inför granskning.

3 maj–31 augusti 2021 – Granskning

September 2021 – Sammanställning av granskningsyttranden.

Oktober 2021 – Bemöta granskningsyttranden i ett granskningssutlåtande och göra mindre ändringar i översiktsplanen.

Oktober 2021 – Eventuell Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i antagandeversion.

November 2021 – Inlämning till kommunstyrelsen för godkännande.

December 2021 – Kommunstyrelsen tar beslut om godkännande.

Januari 2022 – Kommunfullmäktige beslutar om antagande.

Översiktsplanen, eller ÖP som vi kallar den, är en plan som beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för utveckling av bostäder, verksamheter, infrastruktur, natur och vatten.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är politiskt beslutad och ses över efter varje politiskt val för att hela tiden vara aktuell och uppdaterad.

ÖP är en viktig grund för att utveckla stad och landsbygd på ett hållbart och attraktivt sätt. Den talar om var man kan och bör bygga vägar, bostäder och arbetsplatser. Den berättar också vilka områden som är viktiga att bevara för rekreation.

Översiktsplanen handlar också om social hållbarhet och klimatanpassning. Det är viktigt att vi planerar för och skapar en kommun som erbjuder ett bra vardagsliv för alla som bor och verkar här och för dem som besöker oss.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande för fortsatt arbete. Markens användning, bebyggelse och anläggningar regleras därför inte i detalj i ÖP.  Detta regleras i detaljplaner. Läs mer om kommunens detaljplaneprocess.

ÖP kan fördjupas för delområden och ämnesområden. Vanligast är att fördjupningar tas fram för begränsade geografiska områden. Det kan exempelvis gälla en stadsdel eller ett tätortsområde.

En plan som anses har stora konsekvenser för miljön ska enligt lag följas av en strategisk miljöbedömning. Det dokument som blir resultatet kallas miljökonsekvensbeskrivning – MKB. Översiktsplanen anses kunna ha stora konsekvenser och parallellt med den finns därför en MKB.

Gällande översiktsplan

Den gällande översiktsplanen, ÖP 06, antogs av kommunfullmäktige 2006. Den arbetades fram i en bred förankringsprocess under rubriken ”Hur möter Motala framtiden?”. ÖP 06 fortsätter att gälla tills den nya antagits och vunnit laga kraft.

ÖP 06 har bland annat möjliggjort kommunens arbete med de stora infrastrukturprojekten som lett till pendeltågstrafik och nya bron.

Vill du lära dig mer om vad översiktsplanering är?

Besök Boverkets kunskapsbank för mer information om vad en översiktsplan är.

Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med och beslutet av den nya översiktsplanen (ÖP 2040). När översiktsplanen antas tas först beslut i kommunstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige.

Representanter för alla politiska partier i kommunfullmäktige deltar i arbetet. Detta gör de tillsammans med tjänstepersoner som representerar alla kommunens verksamheter.

För att översiktsplanen ska hållas aktuell ses den över senast 24 månader efter ett varje politiskt val.

Medborgardialog ger betydelsefull kunskap

Översiktsplanen tas fram i dialog med medborgare, näringsliv och andra intressenter.

En medborgardialog genomfördes 2017. Totalt fick kommunen in drygt 2000 synpunkter på hur medborgarna vill att tätorterna och landsbygden ska utvecklas.

Läs rapporten från medborgardialogen här

Inriktning för Motalas utveckling och tillväxt

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut efter medborgardialogen 2017 säger att översiktsplanen (ÖP) ska ta höjd för en befolkningsökning till cirka 50 000 invånare. Detta fördelat över Motala stad (cirka 36 000), Borensberg (cirka 4 500) och landsbygden med mindre tätorter (cirka 9 500).

För att nå målen behöver vi bygga attraktivt och hållbart. Vi behöver fler bostäder, utrymme för verksamheter, bra infrastruktur, natur och vatten för en befolkning på 50 000 invånare till år 2040. Det behöver vi göra genom att samverka lokalt i Motala, med våra grannkommuner och regionen.

Motala ska växa genom förtätning, omvandling och ny bebyggelse i hela kommunen. Översiktsplanen ska bidra till att vi reser klimatsmart, till blandad bebyggelse och till social sammanhållning. Motala har stora värden i natur, grönområden, vatten och kulturarv som ska stärkas när kommunen utvecklas.

Nyheter

22 april, 2020 Arbetet med en ny översiktsplan fortgår Med lagom avstånd mellan deltagarna i arbetsgruppen fortgår arbetet med ny översiktsplan....
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej