Detaljplaner

I detaljplanen bestäms vad och hur man får bygga. Detaljplan upprättas när ett byggprojekt startar eller när det ska göras förändringar i befintlig bebyggelse.

Gällande detaljplaner

I kartan Bygga och bo finns gällande detaljplaner.

Detaljplaner genomgår en process innan de vinner laga kraft. Det innebär att de blir gällande.

I planprocessen finns de olika faserna

  • tidigt planarbete
  • samråd
  • granskning
  • antagande
  • laga kraft

Läs mer om hur det går till att ta fram en detaljplan.

Detaljplanen ska redovisa vad som ska vara gata, park eller annan allmän plats. Mark för bebyggelse och vissa sorters anläggningar ska avgränsas och det ska framgå vad marken får användas till. Detaljplanen ger en bestämd genomförandetid, men fortsätter att gälla efter detta datum om den inte upphävs eller ändras. I planen får också bebyggelsens omfattning, placering och utformning regleras. Dessutom redovisas om bygglovsplikten ska ökas eller minskas jämfört med lagens generella krav.

Enligt plan- och bygglagen är det kommunerna som har huvudansvaret för bebyggelsens utformning och för att olika intressen beaktas. För att garantera detta föreskriver lagen ingående hur planprocessen ska genomföras. Länsstyrelsen bidrar med råd och kunskapsunderlag. Den fungerar också som ”statens förlängda arm” för att bland annat kontrollera att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses.

Läs mer om planprocessen.

Och du vill genomföra åtgärder som kräver detaljplan eller ändring av gällande detaljplan så ska du fylla i ansökan om planbesked (PDF, 286 kB).

När du skickar in ansökan begär du beslut om planbesked. Du har rätt att få ett planbesked senast fyra månader efter att du skickat in din ansökan.

Handläggningen görs utifrån plan- och bygglagen och tas upp för beslut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. Vi tittar på om åtgärden är lämplig utifrån översiktsplan, riksintressen, statliga förordnanden och kommunala styrdokument.  Kommunens planbesked går inte att överklaga.

Vid negativt planbesked ska du få en motivering till varför en ny detaljplan inte kommer att upprättas. Vid positivt planbesked tas förfrågan om detaljplan med i planeringen av kommande projekt och du får ett preliminärt besked om när planarbetet kan starta.

Avgift

Kommunen tar betalt för upprättande av detaljplaner i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens taxa. Avgiften tas ut för både positiva och negativa planbesked. Den betalas normalt av den som beställt detaljplanen och regleras genom ett planavtal. Avgiften kan också i vissa fall tas ut i bygglovskedet.

Ett detaljplaneprogram är ett dokument som tas fram innan arbetet med den juridiskt bindande detaljplanen startar. Det görs för att klargöra förutsättningar och mål för ett visst område.

I programmet utreds i ett tidigt skede övergripande frågor om disposition av området, bebyggelsestruktur, markanvändning, organisering av allmän platsmark med gator, grönytor, teknisk försörjning med mera. Allt detta utreds vidare mer i detalj i själva detaljplanen för att man ska kunna vara helt säker på vad som går att göra.

Planprogrammet är inte juridiskt bindande, utan pekar ut en kompassriktning som blir en vägledning i den framtida utvecklingen.

Ett planprogram genomgår samråd för att få en bred förankring. När programmet har godkänts av kommunstyrelsen ligger det till grund för kommande detaljplaner.

Du som sakägare eller på annat sätt berörd av en detaljplan måste ha lämnat in din synpunkt under samråds- eller granskningsskedet för att kunna överklaga. Bara synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för överklagande. I samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet sammanställs alla synpunkter som kommit in, och där motiveras också varför de har blivit eller inte har blivit tillgodosedda.

Om du vill överklaga ska du göra det skriftligen.

Du skickar din överklagan till Motala kommun på någon av följande adresser:

Postadress:
Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och byggenheten
591 86 Motala

E-post: samhallsbyggnad@motala.se

Kommunen avgör om överklagan har kommit in i rätt tid. Din skrivelse och planärendet skickas därefter vidare till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens beslut får i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Har du allmänna frågor som rör detaljplaner eller vill ha hjälp att tyda gällande detaljplan kan du kontakta plan- och byggenheten. Under varje plan hittar du också kontaktuppgifter till ansvarig handläggare.

Kontakt

Plan- och byggenheten
E-post:
samhallsbyggnad@motala.se

Postadress:
Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/
Plan- och byggenheten
591 86 Motala

Pågående planarbete

Projekt
Process
Typ av projekt
Tidigt planarbete
Detaljplan
Tidigt planarbete
Detaljplan
Antagande
Ändring av detaljplan
Överklagat
Detaljplan
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej