Lantmäteriförrättningar

Fastighetsreglering och avstyckning är de två vanligaste typerna av lantmäteriförrättning. Det är den kommunala lantmäterimyndigheten som hjälper dig att bilda och ändra fastigheter inom Motala kommun.

E-tjänst

I den här tjänsten får du hjälp med att göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också följa ett pågående ärende direkt i tjänsten. Tjänsten drivs av den statliga lantmäterimyndigheten.

Information om olika lantmäteriförrättningar

Om du vill ha någon typ av förändring av fastighetsindelning ska du ansöka om en lantmäteriförrättning. Genom en lantmäteriförrättning kan vi ändra befintliga fastigheter eller skapa nya. Det kan också krävas en lantmäteriförrättning för att reda ut oklara fastighetsgränser.

Kostnaden för en lantmäteriförrättning är samma för hela landet. Här kan du läsa mer om taxan.

Du kan läsa mer om hur en lantmäteriförrättning går till hos den statliga lantmäterimyndigheten.

Hur lång tid tar det?

Det är omöjligt att svara på hur lång tid en lantmäteriförrättning tar. Det beror på hur komplicerat ärendet är och vilket underlag som finns. Om du vill ha en uppskattning av hur lång tid ditt ärende kan förväntas ta, kontakta lantmäterimyndigheten på lantmateri@motala.se.

En fastighetsreglering kan innebära olika saker. Det vanligaste fallet är att en hel fastighet eller delar av en fastighet ska föras över från en fastighet till en annan.

Det kan också innebära att man skapar ett servitut, det vill säga en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet för vissa ändamål, exempelvis en väg över grannens fastighet.

En fastighetsreglering kan också innebära att en gemensamhetsanläggning skapas, exempelvis en enskild väg som du äger tillsammans med dina grannar i en vägsamfällighet.

Läs mer om fastighetsreglering hos den statliga lantmäterimyndigheten.

En avstyckning innebär att en del av en fastighet delas av för att bilda en ny fastighet. Det kan exempelvis vara ett fall där en del av en fastighets säljs till någon annan som ska bygga en bostad där.

Läs mer om avstyckning hos den statliga lantmäterimyndigheten.

Det finns även andra typer av lantmäteriförrättning som inte är lika vanliga.

Här kan du läsa mer om klyvning, sammanläggning, omarrondering och tredimensionell fastighetsindelning.

Om du vill att lantmäteriet ska utföra en lantmäteriförrättning måste du skicka in en ansökan.

Ansök via e-tjänst.

Ansök via blankett.

I ansökan beskriver du vad du önskar få utfört och anger vilka fastigheter som berörs.

Bifoga handlingar som är av betydelse för ärendet. Det kan vara exempelvis köpehandlingar, överenskommelser, servitutsavtal, bouppteckning, kartor med mera. Köpehandlingar och överenskommelser ska vara i original eller bestyrkta kopior.

Om det rör en överlåtelse av del av fastighet genom köp, byte eller gåva ska ansökan lämnas in inom sex månader från överlåtelsedagen. Annars blir överlåtelsen ogiltig.

Ansökan ska undertecknas av alla berörda fastighetsägare. Ägs fastigheten av ett dödsbo ska alla dödsbodelägare skriva under.

Lantmäterimyndigheten utreder sedan åtgärden enligt gällande lagstiftning.

Kostnaden för en lantmäteriförrättning är samma i hela landet. Lantmäterimyndigheten tar ut en administrativ avgift för varje inskickad ansökan, oavsett ärendets utgång. Den administrativa kostnaden består av ett grundbelopp och när flera fastigheter berörs även ett tilläggsbelopp:

  • Grundbelopp (1-2 berörda fastigheter)  3 400 kronor.
  • Tilläggsbelopp (3-5 berörda fastigheter) + 2 400 kronor.
  • Tilläggsbelopp (6 > berörda fastigheter)  + 5 000 kronor.

Ni som sakägare kan, när det är möjligt, erbjudas en överenskommelse om fast pris vid standardförrättning.

Om ni inte önskar fast pris så kommer förrättningskostnaden att baseras på antal nedlagda timmar. Timpriser (priserna gäller från och med den 1 januari 2018).

  • Beredande lantmätare: 1 150  kronor/timme.
  • Beslutande lantmätare: 1 420 kronor/timme.
  • Senior- och specialistlantmätare: 1 700 kronor/timme.

Ibland kan en förrättning som sökts inte genomföras av olika anledningar. Det kan exempelvis handla om en fastighets lämplighet eller andra juridiska hinder. Då debiteras den nedlagda arbetstiden som har utförts.

Prisexempel

Avstyckning

Nybildande av fastighet av normal beskaffenhet för bostadsändamål.

Kostnad från 37 000 kronor.

Fastighetsreglering

Marköverföring mellan två fastigheter, där överförd areal är mindre än 5 000 kvadratmeter.

Kostnad från 37 000 kronor.

Betalning

Normalt faktureras förrättningskostnaden efter att förrättningen har avslutats. Vid större förrättningar med längre handläggningstid kan deldebitering komma att användas. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum, moms tillkommer inte.

Kontakt

Lantmäterienheten
E-post: lantmateri@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej