Värmepump

Med en värmepump utvinner du värme från solens strålar som lagrats i berg, mark, vatten eller luft. Energin överförs till din bostad med hjälp av energieffektiv teknik och belastningen på miljön minskar.

Anmälan via e-tjänst

Anmäl installation av värmepump enklast via vår e-tjänst. Du ska också skicka in granneyttrande.

Om du funderar på att installera värmepump och vill ha råd om vilken pump som kan vara lämplig för ditt hus kan du vända dig till den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar i Sverige.

Om du ska installera en värmepump som utvinner värme från berg, jord eller vatten ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska vara inlämnad i god tid, sex veckor, innan installationen genomförs.

Luftvärmepumpar är inte anmälningspliktiga.

E-tjänst eller blankett

En anmälan kan göras genom att fylla i vår blankett eller genom att använda våra e-tjänster.

En komplett ifylld anmälan går alltid fortare att handlägga.

I vissa fall kan installationen vara tillståndspliktig, exempelvis om installationen sker i en fastighet som ligger inom Ljungsjöns vattenskyddsområde.

Bilaga till anmälan

Bifoga alltid en skalenlig situationsplan (helst i skala 1:400) som visar placering av borrhål, slangar, rör, vattentäkter och närmaste grannar. Om du saknar karta över din fastighet kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten eller lantmäterienheten, så kan vi hjälpa dig med att ta fram en lämplig karta.

Om du inte anmäler

Om installation av en värmepumpsanläggning sker utan eller innan anmälan görs är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att besluta om att fastighetsägaren ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten, inte kommunen. Är installationen tillståndspliktig, som exempelvis inom vattenskyddsområden, är sanktionsavgiften 3 000 kronor.

När anmälan kommit till miljö- och hälsoskyddsenheten bedöms installationen utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt. När handläggningen är färdig får du ett svar som bland annat innehåller punkter om vad du måste tänka på vid installationen och driften av värmepumpen.

Vi tar ut en avgift för handläggningen, för närvarande 1 980 kr.

Taxa

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (PDF, 322 kB)

Vid borrning av energibrunn bör avståndet mellan borrhål och vattentäkter vara större än 30 meter för att minska risken för förorening av dricksvattnet vid ett eventuellt läckage av köldbärarvätska. Det är också lämpligt att hålla ett visst avstånd till husvägg för att undvika skador på byggnader vid borrningen. Finns det fler borrhål för energiutvinning i närheten bör avståndet mellan hålen vara minst 20 meter.

Grannyttrande

Om du måste lägga ditt borrhål närmare fastighetsgräns än 10 meter ska anmälan kompletteras med ett ”grannintyg”. Grannintyget innebär att din granne skriver ett brev som visar att denne är informerad om att du planerar att lägga ditt borrhål nära fastighetsgränsen och att hen inte har något att invända mot placeringen.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Cisterner

Om du i samband med värmepumpsinstallationen tar en oljecistern ur bruk ska du informera miljö- och hälsoskyddsenheten. Här kan du läsa om hur du gör en kostnadsfri anmälan.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej