Djur som stör och skadedjur

Vad som är skadedjur beror på var de uppträder och om de innebär olägenhet för hälsa eller miljö. Fastighetsägaren ansvarar för att åtgärda problem med skadedjur oavsett vem som orsakat problemen.

Miljö- och hälsoskyddsenheten tar årligen emot klagomål som handlar om störningar från måsar och kråkfåglar. Klagomålen gäller främst aggressiva måsar som vaktar sina ungar och ägg under häckningsperioden mellan mars och juni. Då ungarna lämnar boet i början av juni övervakas de av föräldrarna som kan uppträda aggressivt. I slutet av juli har ungarna lämnat boet helt och då avtar problemet med besvärande måsar.

Många upplever att antalet måsfåglar ökar från år till år i stadsmiljön. Det kan förklaras med att miljön är mycket gynnsam, här finns tillgång till näring (genom matavfall) och skyddade häckningsplatser.

Avskjutning av fåglar ger en mycket kortvarig effekt. Eftersom födokällorna ofta finns kvar kommer populationen att vara tillbaka på samma nivå redan inom ett par års tid. Avskjutning inom tätorter är en kontroversiell åtgärd och innebär ett visst risktagande. Det är bättre att försvåra för fåglarna att häcka. Vid flera misslyckade försök att bygga bon och föda upp ungar kommer fåglarna självmant söka sig bort.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är du enligt Miljöbalken (SFS 1998:808 9 kapitlet 9 §) ”ansvarig att vidta åtgärder som krävs för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa menas störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan på ett skadligt sätt och som inte är obetydligt eller tillfällig.

Fåglarna behöver alltså inte vara en olägenhet för människors hälsa, men det kan ändå vara klokt att i förebyggande syfte se till att hyresgästerna får en trevlig boendemiljö. Det här kan fastighetsägare göra för att förebygga problemen:

  • Kontakta företag som arbetar med fågelsäkring.
  • Blockera lämpliga sittplatser med nät.
  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon, t. ex. genom att spänna upp trådar.
  • Undvik all matning av fåglar. Meddela de boende i din fastighet att all matning av småfåglar skall undvikas, eftersom detta kan medföra att även måsar och trutar dras till fastigheten.
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Finns matrester tillgängliga för fåglarna dras fler till just din fastighet.

Miljö- och hälsoskyddsenheten hänvisar klagomål från boende i första hand till berörd fastighetsägare.

I 36 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet ej uppstår”. Detta innebär att man som djurägare skall se till att ens djur inte stör grannar och omgivningen i övrigt.

Om du störs av någons husdjur, kontakta i första hand djurägaren i fråga och upplys om detta. Ofta märker man kanske inte själv att ens djur stör. Om detta inte skulle hjälpa man kan i ett andra steg kontakt miljö- och hälsoskyddsenheten.

Bestämmelser om hundar

I Motala kommuns lokala ordningsföreskrifter (17, 18 och 19 §§) finns särskilda bestämmelser om var hundar inte får vistas i kommunen och i vilka fall de måste hållas kopplade.

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när du är ute i naturen. Detta framgår av 16 § i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, där det står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Möss, råttor, mjölbaggar och silverfiskar är exempel på skadedjur som kan angripa livsmedel, textilier och byggnader. Som hyresgäst ska du snarast kontakta din hyresvärd om du upptäcker skadedjur. Fastighetsägaren är ansvarig för att åtgärda detta.

Om man själv är fastighetsägare och behöver hjälp kan man kontakta företag som arbetar med skadedjursbekämpning. När du söker företag som jobbar med skadedjursbekämpning kan du också söka på sanering.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej