Strandskydd

Strandskyddets syfte är att alla människor ska ha tillgång till våra stränder, men också skydda djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Strandskyddet gäller i hela landet vid hav, sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet omfattar land och vattenområden 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd.

I Motala kommun är strandskyddet utökat inom vissa området till 150 meter eller 300 meter. Strandskyddet gäller vid alla vattenområden, oavsett storlek. Inom vissa planlagda områden kan dock strandskyddet vara upphävt.

Inom det strandskyddade området är det förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där.

Det är också förbjudet att gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer samt utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv. Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket och parkeringsplatser.

Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla. Om den åtgärd man avser utföra inte är bygglov- eller anmälningspliktig krävs ändå strandskyddsdispens.

Du kan i vissa fall få dispens från strandskyddet. Det innebär att du exempelvis kan få bygga inom ett område som egentligen omfattas av strandskydd. För att få dispens måste ett så kallat särskilt skäl finnas. Samtidigt ska strandskyddets syften om allmänhetens tillgänglighet och skyddandet av växt- och djurliv uppfyllas.

Vad räknas som särskilt skäl?

De särskilda skäl som godtas finns angivna i lagen. Du kan alltså inte själv välja vad du tycker borde räknas som ett särskilt skäl.

Länsstyrelsen granskar

Kommunerna har huvudansvaret för dispensprövning. Samtliga strandskyddsdispenser som beviljas av kommunen granskas av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva dispensbeslutet.

Blankett för ansökan om dispens

Strandskyddsdispens – ansökan (PDF, 91 kB)

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej