Skyltar

Bygglov krävs för skyltar i områden med detaljplan. Utanför detaljplanelagt område krävs tillstånd från länsstyrelsen.

En skylt definieras som en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande. Dess främsta syfte är att ge upplysning om butiker eller andra verksamheter.

Skyltar ska vara synliga och lätta att uppfatta. Samtidigt får de inte vara för dominerande, utan ska utformas så att de passar in på byggnaden och i omgivningen gällande placering, storlek, färg och form.

När bygglovenheten bedömer ansökningar om bygglov för skyltar utgår vi från att alla ska ha rätt att synas, men ingen skylt ska tillåtas att ta över. Den offentliga miljön tillhör alla, och skyltning som är till fördel för vissa får inte vara till för stor nackdel för andra.

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.

Utanför detaljplanelagt område krävs inte lov för att sätta upp en skylt. Däremot krävs tillstånd från länsstyrelsen om skylten är placerad inom 50 meter från allmän väg.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att skyltar som kräver det har bygglov. Det gäller även om det inte är denne som har satt upp skylten, utan exempelvis en hyresgäst. Det är alltså viktigt att du som vill sätta upp en skylt har fastighetsägarens tillstånd.

Skylt på kommunal mark

Du som vill sätta upp en skylt på kommunal mark måste också ha fått tillstånd från kommunen för att använda marken. Läs mer om användning av kommunens mark.

Det finns vissa typer av skyltar som inte kräver bygglov:

  • en skylt vars area är högst 1 kvadratmeter
  • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
  • en orienteringstavla vars area är högst 2 kvadratmeter
  • en skylt inomhus
  • valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
  • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen
  • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen

Vissa av undantagen gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej