Attefallsåtgärder

De så kallade Attefallreglerna gäller flera olika bygglovbefriade åtgärder, som komplementbostadshus, komplementbyggnad, tillbyggnad och takkupor. Du behöver inte bygglov, men en anmälan och ett startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus utan bygglov. Huset kan användas antingen som en självständig bostad, så kallat komplementbostadshus, eller som komplementbyggnad.

Du kan bygga flera Attefallshus, men hur stort du får bygga beror på vad du ska använda huset till. Om du ska använda huset som en komplementbyggnad, som exempelvis uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller uterum, får det inte vara större än 25 kvadratmeter tillsammans med andra Attefallshus som du har byggt på tomten.

Om du ska använda huset som ett komplementbostadshus, som fritidsbostad eller permanentbostad, får du istället bygga högst 30 kvadratmeter tillsammans med andra Attefallshus som du har byggt på tomten.

Om du uppför ett Attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.

Kriterier för Attefallshus

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett Attefallshus:

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Bygganden är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
 • Bygganden är högst 25 kvadratmeter om det är en komplementbyggnad.
 • Bygganden är högst 30 kvadratmeter om det är ett komplementbostadshus.
 • Tacknockshöjden är högst 4 meter.
 • Bygganden är fristående.
 • Bygganden placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
 • Bygganden placeras minst 4,5 meter från gräns.
 • Bygganden placeras minst 30 meter från järnväg.
 • Bygganden uppförs inte vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Det gäller inte utökad bygglovsplikt för Attefallshus för området.
 • Om det är ett komplementbostadshus, placeras det inte inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

En tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter på ett en- eller två bostadshus kan räknas som en Attefallsåtgärd. Det kräver inte bygglov, men det krävs dock en anmälan och ett startbesked innan du får börja bygga.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en Attefallstillbyggnad:

 • Den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • En- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en Attefallstillbyggnad tidigare.
 • Den får ha högst 15 kvadratmeter bruttoarea.
 • Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns.
 • Den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att Attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Takkupor räknas normalt sett som en tillbyggnad eftersom de ökar byggnadens volym. Attefallstakkupor är dock undantagna från krav på bygglov. Åtgärden kräver en anmälan och ett startbesked innan du får börja bygga.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara bygglovsbefriade Attefallstakkupor:

 • De byggs på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset.
 • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • Takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Att Attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

I särskilt värdefulla områden får inga Attefallshus byggas, varken komplementbostadshus eller komplementbyggnader.

I områden som är av riksintresse för totalförsvaret eller som är flygplatser, övnings- eller skjutfält får du inte bygga komplementbostadshus men däremot komplementbyggnader.

Om det finns en utökad lovplikt för Attefallshus i detaljplan får varken komplementbostadshus eller komplementbyggnader uppföras.

För att få utföra en Attefallsåtgärd krävs att du skickar in en anmälan till bygglovenheten. Innan du får påbörja bygget måste du ha fått ett startbesked.

Här hittar du blanketten som du ska använda: Ansökan om bygglov med mera (PDF, 222 kB)

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

Läs mer

Boverket

Läs mer hos Boverket om vad som gäller för Attefallsåtgärder.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej