Altan, uterum och skärmtak

Du behöver inte söka bygglov för en altan som utgörs av en golvkonstruktion utan väggar och tak. En enklare byggnad med väggar och tak räknas som uterum och kräver bygglov. För en- och tvåbostadshus krävs det under vissa förutsättningar inte bygglov för att bygga skärmtak.

Altaner och uterum

En altan kan beskrivas som en konstruktion som är upphöjd i förhållande till den underliggande marken. Den består endast av en golvkonstruktion och har inga väggar eller tak.

Avser du att bygga en enklare byggnad med omslutande väggar och tak räknas detta som ett uterum och det kräver bygglov.

Bygglovsbefriad altan

Den bygglovsbefriade altanen får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område. Det krävs ingen anmälan för åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.
 • Altanen byggs inte vid en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Om altanen inte uppfyller kraven ovan måste du ansöka om bygglov.

Skärmtak

Du får bygga skärmtak till en- och tvåbostadshus, och tillhörande komplementbyggnader, utan bygglov om den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten inte överskrider 15 kvadratmeter. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Det krävs ingen anmälan för åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked .

Bygglovsbefriat skärmtak

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Skärmtaket får högst vara 15 kvadratmeter.
 • Det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
 • Skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns.
 • Skärmtaket kräver inte bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Om skärmtaket inte uppfyller kraven ovan måste du ansöka om bygglov.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej