Lov eller anmälan

Om du behöver bygglov eller inte beror på vad du vill göra och var du ska göra det. Du behöver bland annat bygglov om du ska bygga nytt, bygga om eller till samt om du ska ändra en byggnads användning. I andra fall räcker det med att skicka in en anmälan.

Dessa åtgärder på byggnader kräver bygglov:

 • nybyggnad och tillbyggnad
 • ändringar av yttre utseende
 • flytta en byggnad
 • ändra användningen väsentligt
 • riva en byggnad inom detaljplanelagt område
 • i byggnaden inreda ytterligare en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri

Förutom för åtgärder på byggnader krävs bygglov för bland annat uppförande av skylt, plank, mur och andra anläggningar.

Flera åtgärder än de redovisade kan kräva lov. Utöver detta finns vissa undantag från bygglovsplikten.

Kontakta bygglovenheten för att få reda på om din planerade åtgärd kräver lov.

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig.

Anmälan krävs för exempelvis:

 • Ändringar av en byggnads bärande delar eller när planlösning påverkas avsevärt.
 • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler eller ventilation.
 • Installera eller väsentligt ändra installationer för vatten eller avlopp i en byggnad eller på tomt.
 • Ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Underhåll av byggnadsverk som omfattas av skyddsbestämmelser.
 • Rivning av vissa byggnader eller delar av byggnader som inte kräver lov.
 • Attefallsåtgärder

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Vissa åtgärder är undantagna från bygglovsplikten. Klicka på länken för respektive åtgärd för att läsa om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att du ska kunna bygga utan bygglov.

Samtliga bygglovsbefriade åtgärder finns att läsa om på Boverket.

Strandskydd

Tänk på att om du bygger nära vattendrag, insjöar och hav måste du ta hänsyn till strandskyddet. Strandskyddsdispens krävs inom strandskyddat område även om åtgärden i sig inte är bygglovs- eller anmälningspliktig. Läs mer om strandskydd.

Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Det får ges för alla bygglovspliktiga åtgärder, se beskrivning ovan.

Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen. En åtgärd som fått tidsbegränsat bygglov måste tas bort innan giltighetstiden för lovet går ut.

Hur länge gäller det?

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Det kan förlängas med högst fem år i taget. Du måste komma in med en ansökan om förlängning innan giltighetstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år.

Undantaget är ett tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär. Ett sådant lov får sammanlagt överstiga 15 år.

Utanför detaljplan eller sammanhållen bebyggelse gäller till viss del andra regler. Sammanhållen bebyggelse innebär minst tre byggnader på tomter som gränsar till varandra eller avskiljs endast av en väg, gata eller parkmark.

Det krävs då inte bygglov för att göra mindre tillbyggnader, om byggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Motala kommunen definierar mindre tillbyggnad som att den är högst 30 kvadratmeter, dock högst 50 procent av befintlig byggnad.

Du får också uppföra komplementbyggnader som uthus, garage eller dylikt som är avsevärt mindre än huvudbyggnaden, om byggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.

Förhandsbesked

Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse är det mer osäkert vad som får och inte får byggas. Därför kan det vara bra att ansöka om förhandsbesked innan man söker bygglov.

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Man får reda på om det överhuvudtaget går att bygga på platsen utan att behöva bestämma exakt vilket hus man vill ha och ta fram ritningar till det. På så sätt slipper man lägga ner en massa tid och pengar i onödan.  Tänk dock på att vi tar ut en avgift även för handläggningen av ett förhandsbesked.

Om platsen är lämplig att bygga på, ger samhällsbyggnadsnämnden ett positivt förhandsbesked. Är den olämplig får man ett negativt förhandsbesked. Ska du köpa en obebyggd tomt bör du inte fullfölja köpet om det inte finns ett positivt förhandsbesked.

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år, vilket betyder att du bör söka bygglov inom den tiden. Nämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller för. Det förutsätter att ansökan om bygglov helt stämmer med förhandsbeskedet.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej