Bygglovsprocessen

Här kan du läsa mer om hur processen för bygglov går till.

Behöver du bygglov?

Om du behöver bygglov eller inte beror på vad du vill göra och var du ska göra det. Du behöver bland annat bygglov om du ska bygga nytt, bygga om eller till samt om du ska ändra en byggnads användningssätt.

Här kan du ta reda på mer om ifall du behöver bygglov eller om du ska göra en anmälan.

När du ska göra en större tillbyggnad eller nybyggnad krävs oftast en nybyggnadskarta. Den använder du som ett underlag för din situationsplan där du ritar in var din byggnad ska placeras.

Nybyggnadskartan visar:

 • gällande planbestämmelser
 • fastighetens exakta läge och mått
 • befintliga byggnader
 • gränser för byggrätt
 • anslutningspunkt för vatten och avlopp
 • angränsande vägar och gator
 • höjdangivelser

Nybyggnadskartan beställs av Lantmäterienheten Motala kommun.

Skicka in ansökningsblankett och de handlingar som behövs för ditt ärende. Oftast behöver du även lämna in en kontrollplan och anmäla en kontrollansvarig. Tänk på att lämna in en komplett ansökan från början, då går handläggningen snabbare. Om kompletteringar behövs kommer en handläggare att höra av sig till dig.

Sök i god tid eftersom det kan ta upp till tio veckor innan du får ditt bygglov.

Ansökningshandlingar hittar du i Självservice under Bygga nytt, ändra eller riva.

Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar.

Kontrollplanen tas ofta fram tillsammans med en kontrollansvarig (KA). Den som är kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Hen ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid arbetsplatsbesök.

Kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Hen ska dessutom vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer. 

När ansökan är komplett gör vi en bedömning av den och ser om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen. Ibland skickar vi remisser till berörda grannar eller sakkunniga inom vissa områden.

Hur lång tid tar det?

Du har enligt lag rätt att få ett beslut inom tio veckor, om du skickat in komplett ansökan, men det kan ta upp till 20 veckor vid komplicerade ärenden. Normalt går handläggningen snabbare än så.

Ett beviljat bygglov innebär att vi godkänner det du vill göra. Oftast kan en bygglovshandläggare själv fatta beslut om att godkänna ansökan om bygglov. Om förslaget innebär en mindre avvikelse från detaljplanen, eller om någon granne eller remissinstans är emot förslaget, krävs att ärendet tas upp i samhällsbyggnadsnämnden. Sådana ärenden tar alltid längre tid att behandla.

För all handläggning tar vi ut en avgift. Du får betala avgiften även om du får avslag på din ansökan. Läs mer om taxor och avgifter.

Tänk på att du inte får börja bygga förrän du har fått ett startbesked.

Hur länge gäller ett bygglov?

Om du inte påbörjar den åtgärd som du fått bygglov för inom två år så upphör lovet att gälla. Lovet upphör även om åtgärden inte avslutats inom fem år.

Du och din kontrollansvarige kallas till ett tekniskt samråd. Där träffar du din handläggare för att gå igenom kontrollplanen och diskutera arbetets planering och organisation, eventuell rivningsåtgärd och behov av arbetsplatsbesök. Tekniskt samråd ska hållas för de flesta åtgärder där det krävs en kontrollansvarig.

För att få påbörja åtgärden behöver du ett startbesked. Ser allt bra ut på det tekniska samrådet kan du snabbt få ett startbesked av handläggaren. Vid enklare ärenden där tekniskt samråd inte krävs kommer startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Om du påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet kan du få betala en byggsanktionsavgift.

Laga kraft

Observera att beslutet inte vinner laga kraft förrän fyra veckor efter att bygglovsbeslutet är taget, oavsett om du har fått startbesked. Det innebär att beslutet inte längre kan överklagas. Först när bygglovsbeslutet vunnit laga kraft och du fått startbesked kan du börja bygga.

I bygglovsbeslutet och vid tekniskt samråd tas beslut om utstakning krävs. Inom tätorter krävs normalt alltid utstakning. Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken.

Beroende på storlek och typ av byggnad krävs olika typer av utstakning och detta bedöms i bygglovet. Utstakning kan utföras av kommunen eller av konsult.

Läs mer om mätning och beställ husutsättning av lantmäteriet.

Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar handläggaren bland annat att kontrollplanen och bygglovet följs. Även en rundvandring för att upptäcka uppenbara fel genomförs. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvarige vara med, gärna även byggherren (du som bygger). Efter besöket skickar handläggaren ett protokoll över vad som sagts och bestämts under besöket.

Antalet arbetsplatsbesök bestäms på det tekniska samrådet. Vid enklare byggnationer, exempelvis inglasning av uteplats, behövs inget arbetsplatsbesök.

När ditt byggprojekt börjar bli färdigt ska du i god tid med din kontrollansvarig meddela din handläggare hos kommunen så att ni kan boka in ett slutsamråd. På slutsamrådet ska byggherren:

 • Redovisa att bygglovet följts.
 • Redovisa att kontroller enligt kontrollplanen utförts.
 • Redovisa att eventuella villkor enligt startbeskedet följts, till exempel att utstakning har utförts.
 • Redovisa begärda intyg, exempelvis sotarintyg.
 • Redovisa kontrollansvariges utlåtande och dokumentation från arbetsplatsbesöken.

Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked.

För att få ett slutbesked måste du skicka in de handlingar som framgår av det startbesked du har fått. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av handläggaren. Byggnaden eller åtgärden får inte börja användas innan du har fått slutbeskedet om inte samhällsbyggnadsnämnden beslutat annat.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej