Ansökan om bygglov

Du kan ansöka om bygglov eller göra anmälan för lovfria åtgärder genom att använda vår e-tjänst Mitt bygge. Du kan också skicka in ansökan via e-post eller lämna in pappersdokument. Innan du ansöker om bygglov bör du ta del av informationen om bygglovsprocessen och ta reda på vad som krävs för just ditt ärende.

Hitta blanketter

Under rubriken Bygga nytt, ändra eller eller riva i Självservice hittar du de blanketter som du kan behöva för att ansöka om bygglov eller anmäla lovfria åtgärder. Du kan antingen fylla i blanketterna digitalt eller skriva ut dem.

Beroende på vilken åtgärd du söker för kan typ av handlingar komma att variera. Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda i 2-D, kopierade med svart på vitt papper. Ange skala och fastighetsbeteckning. Om ansökan gäller ändring av befintlig byggnad eller tillbyggnad ska det tydligt markeras på ritningen vilken del av byggnaden som berörs.

Tydliga och väl utförda handlingar underlättar vår handläggning och förkortar handläggningstiden. Var noga med att alla handlingar finns med i bygglovsansökan/anmälan.

Åtgärder som varken kräver lov eller anmälan (exempelvis lovfri altan, friggebod eller skärmtak) ska inte redovisas på ritningarna när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan för någon annan åtgärd.

Exempel på handlingar

Till din ansökan ska du skicka med olika handlingar beroende på vilken typ av åtgärd du söker lov för. Här är några exempel på vanliga handlingar som vi kan behöva.

 • Situationsplan: i skala 1:400, ska redovisa byggnadens/tillbyggnadens mått samt avstånd till tomtgräns. För nybyggnader ska föreslagen sockelhöjd redovisas. Situationsplanen ska grundas på ett utdrag ur primärkartan eller, för nybyggnad inom detaljplanelagt område, på en nybyggnadskarta.
 • Fasadritningar: i skala 1:100, ska redovisa byggnadens kommande utvändiga form och utseende sett från fyra väderstreck. Fasaderna ska ritas tydligt, tillbyggnader ska markeras och måttsättas.
 • Planritningar: i skala 1:100, som visar tänkt planlösning med fast inredning och användningssätt.
 • Sektionsritningar: i skala 1:100, visar grundläggning, byggnadshöjd samt rumshöjd.
 • Färg- och materialbeskrivning: byggnadernas tänkta färgsättning ska redovisas i ansökan.

Enklare ärenden

I enklare ärenden, där tekniskt samråd inte krävs, kräver vi in konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning redan i lovprövningen. Detta för att kunna lämna startbesked direkt med bygglovet.

Fyll i vår ansökningsblankett och skicka in tillsammans med ritningsunderlag och eventuella handlingar till bygglov@motala.se. Ange fastighetsbeteckningen i e-postens ämnesrad.

Så här vill vi att ritningar/handlingar ska bifogas:

 • Skicka in handlingarna, en ritning per bilaga i originalstorlek och rättvända i PDF-format. Upplösningen bör vara minst 400 dpi.
 • Döp PDF-filerna tydligt så att man förstår vad respektive fil visar, exempelvis ”Fasadritning.pdf”,  ”Situationsplan.pdf” och så vidare.
 • Dokument som innehåller fler sidor sparas i en PDF-fil och döps. Exempel på dokument som kan innehålla fler sidor är ”Teknisk beskrivning” eller ”Förslag till kontrollplan”.
 • Ritningar ska vara rättvända och skalenliga.
 • Ritningarna måste ha en måttangivelse eller en skalstock för att kunna granskas digitalt.
 • Fotade handlingar godkänns inte.

Du kan lämna in din ansökan och andra handlingar som pappersdokument via post.

Ritningarna som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, i A4 eller A3-format. Om ritningarna är större än A3-format ska en extra omgång av samtliga ritningar även skickas in i A3-format. Handlingar i större format än A4 ska vara nedvikta till A4-format.

Postadress:
Motala kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Plan- och byggenheten
591 86 Motala

I Mitt bygge kan du följa ditt ärende och få information via SMS när något händer i ditt pågående ärende. Du får tydliga instruktioner om vad du ska fylla i för information när du söker lov eller gör en anmälan. Du kan skapa nya, se aktuella eller redan färdiga ärenden och du kan också komplettera ett pågående ärende.

Observera att om du vill använda e-tjänsten Mitt bygge måste samtliga handlingar under processen måste skickas in den vägen.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation.

Till e-tjänsten Mitt bygge

Krav på handlingarna:

 • Samtliga ansökningshandlingar ska finnas i digital form som PDF-filer genom hela processen.
 • Ritningar ska vara rättvända.
 • Fotade handlingar godkänns inte.
 • Ritningarna måste ha en måttangivelse eller en skalstock för att kunna granskas digitalt.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej