Tomtkö

Ställ dig i Motala kommuns tomtkö och ta del av erbjudanden om lediga tomter.

Anmälan till tomtkö

I vår e-tjänst kan du anmäla dig till Motala kommuns tomtkö.

Du som har fyllt 18 år har rätt att anmäla dig till Motala kommuns tomtkö. Som medsökande kan make, maka eller sambo anmälas. Anmälan till tomtkön förutsätter att anmälaren själv avser att bebo den upplåtna tomten. Anmälan kan göras via telefon, besök eller direkt i vår e-tjänst.

Kommunens tomtkö är gemensam för individuella tomter och gruppbebyggelse. Vid anmälan anger du i vilket eller vilka områden du vill köpa tomt. Det går att ändra ditt önskemål senare om du skulle behöva.

Om du flyttar måste du meddela kommunen din nya adress för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Om vi inte lyckats komma i kontakt med dig på tre månader avförs du automatiskt från tomtkön.

När du som är sökande köpt en tomt eller ett grupphus genom kommunen tas du bort från tomtkön. Om du vill ställa dig i kön igen måste du göra en ny anmälan.

Placering i tomtkön

Placeringen i tomtkön styrs av:

  1. det datum som du har betalt tomtköavgiften.
  2. datum och tid för anmälan via e-post, telefonkontakt eller besök.

Platsen i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till exempelvis barn.

Till e-tjänsten Anmälan till tomtkö

Tomtköavgiften är 300 kronor och betalas i samband med anmälan. Registrering i tomtkön sker när tomtköavgiften är inbetald. Du måste själv betala in tomtköavgiften till Motala kommuns bankgirokonto 366-5486 och ange att betalningen avser tomtköavgift.

Därefter betalas en årsavgift på 100 kronor vid varje årsskifte som bekräftelse på att du vill stå kvar i kön ytterligare ett år. Har du inte betalat årsavgiften innan den 1 februari förlorar du din plats i kön.

När du blivit registrerad i tomtkön får du en bekräftelse inom cirka två veckor. Bekräftelsen innehåller uppgifter om registreringsdatum och ditt tomtkönummer. Det är ett administrativt nummer som ska anges vid fortsatta kontakter i tomtköärenden.

Tomtförmedling sker genom att tomterna fördelas i kronologisk ordning bland dem som uppgivit intresse för aktuellt område.

Du som köper en tomt betalar det pris som gäller när köpekontraktet undertecknas av kommunen.

Om du blir erbjuden en tomt och accepterar denna har du sex månader på dig för projektering och för att söka bygglov. När perioden på sex månader är  slut förutsätts att du har fått bygglov. Om du inte har hunnit få bygglov kan vi pröva om projekteringstiden kan förlängas. För detta får du betala en avgift som baseras på tomtpriset.

Förtur

Kommunstyrelsen har rätt att bevilja förtur vid tomtförmedling om det finns särskilda skäl.

De personuppgifter som du lämnar vid anmälan till tomtkön registreras i Motala kommuns datasystem EDP ByggReda och behandlas av kommunstyrelsen för administration av tomtkön. 

Behandlingen är baserad på artikel 6.1 e (uppgift av allmänt intresse). Mottagare av personuppgifterna är kommunens tomtköhandläggare. Uppgifter kan lämnas ut till husleverantörer och banker. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.

Personuppgifterna lagras så länge du står med i kommunens tomtkö. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter.

Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter.

Kontakt

Mark- och exploateringsenheten
E-post: villatomt@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej