Markanvisningar

Motala kommun bjuder in till markanvisning när vi vill se bostadsbyggnation på en viss plats. Om du är intresserad av att bygga där det inte pågår någon markanvisningstävling är du välkommen med en spontan intresseanmälan.

Ni är välkomna in med en spontan intresseanmälan för ett visst område, som vi kanske inte tänkt på tidigare eller funnit någon intressent för. En spontan intresseanmälan kan skickas till motala.kommun@motala.se, eller postadress:

Motala kommun
Kommunstyrelsen
591 86 Motala

Motala kommun har ett intresseregister för byggherrar som är intresserade av markanvisning i Motala med omnejd. Du kan anmäla dig till intresseregistret och får då aktuella inbjudningar till markanvisning till den e-postadress som du anger.

Maila följande information till markexploatering@motala.se:

 • Företagets namn
 • Företagets allmänna e-postadress
 • Kontaktpersonens för- och efternamn
 • Kontaktpersonens e-postadress

Ange även vad som önskas byggas:

 • Bostäder
 • Handel
 • Industri
 • Kontor
 • Övrigt – Om du anger övrigt vill vi gärna att du förtydligar vad ni önskar bygga.

Lediga tomter för småhus

Här hittar du en sammanställning av de lediga tomter som Motala kommun har för småhusbebyggelse.

Till Lediga tomter.

En markanvisning innebär att ett avtal upprättas mellan kommunen och en byggherre. Avtalet ger byggherren ensamrätt att förhandla med kommunen under en viss tid och under givna villkor. Markanvisningsavtalet följs av ett köpeavtal, där marken säljs till byggherren. Kommunen kan endast upprätta markanvisningsavtal om marken i fråga ägs av kommunen.

Vid tecknande av markanvisningsavtal kan detaljplanen vara klar eller också pågår detaljplanearbetet parallellt med tiden som överenskommits i markanvisningsavtalet. I det senare fallet, kan byggherren vara med och påverka innehållet i detaljplanen, så att den blir så flexibel och hållbar som möjligt. När någon annan än kommunen äger marken och förutsättningen är att en ny detaljplan ska tas fram skrivs ett så kallat exploateringsavtal. Exploateringsavtalet reglerar fördelning av kostnader och ansvar i projektet.

Vid inbjudan till markanvisning anges kontaktuppgifter och information om hur inlämningen ska gå till. Där står också de förutsättningar som krävs för att kunna utses till den byggherre som får teckna markanvisningsavtalet.

Just nu har vi inga pågående markanvisningar.

Motala kommun har antagit Riktlinjer för kommunala markanvisningar och Riktlinjer för exploateringsavtal. Riktlinjerna anger de utgångspunkter och mål kommunen har vid tecknande av sådana avtal. Syftet med riktlinjerna är att öka transparensen, både i kommunens handläggning och för byggherrar. I riktlinjerna har vi skrivit om vilka rutiner och typer av förfaranden vi har vid markanvisning, även om principer vid markprissättning.

Kontakt

Mark- och exploateringsenheten
E-post: markexploatering@motala.se

Mark för verksamheter

Lediga objekt

Näringslivsbolaget Tillväxt Motala sammanställer lediga lokaler och mark för verksamheter. Här hittar du lediga objekt.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej