Bostadsanpassning, bidrag

Du som har en bestående funktionsnedsättning och som behöver anpassa din bostad och närmiljö kan ansöka om att få bidrag för bostadsanpassning.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar av din bostad som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Du som hyr eller äger din bostad kan få bidrag till anpassning. Även du som regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad kan få bidrag.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till att åtgärda bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid flytt. Exempel på vad man kan få bidrag för:

 • Ändring av badrum
 • Ändring av kök
 • Borttagning av trösklar
 • Breddning av dörrar
 • Räcken och ledstänger
 • Ramper

Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag. Det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som du söker bidrag för.

Bidrag lämnas bara till anpassningar i din permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ditt stadigvarande boende. Om åtgärden behöver utföras av andra orsaker än behovet av anpassning, till exempel bristande underhåll, kan man inte få bostadsanpassningsbidrag.

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden. Bor du i hyresrätt kan du enligt hyreslagens bestämmelser bli skadeståndsskyldig för ändringar du gjort i lägenheten utan hyresvärdens medgivande. Bor du i bostadsrätt får du enligt bostadsrättslagen inte genomföra åtgärder i allmänna utrymmen i föreningens hus. Även åtgärder inne i lägenheten kan kräva styrelsens medgivande.

Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningen. Därför är det viktigt att du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt kontaktar din hyresvärd eller bostadsrättsförening för ett skriftligt medgivande till att anpassningen får utföras. Av medgivandet bör också framgå att du inte kommer bli skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skick vid avflyttning.

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos bygglovenheten.

Använd den här blanketten: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (PDF, 213 kB)

Du kan också få en blankett genom att kontakta bygglovenheten.

Med ansökan bifogas:

 • Sökta åtgärder. På ansökningsblanketten skriver du vilka åtgärder du söker bidrag för eller bifogar ett åtgärdsprogram.
 • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att anpassningen är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen.
 • En offert eller kostnadsberäkning för de åtgärder som du söker bidrag för. Om du inte bifogar dessa handlingar kommer handläggaren att ta in en eller flera offerter för de sökta åtgärderna.

Kontakta handläggaren av bostadsanpassningsbidrag på ett tidigt stadium, redan när du börjar planera anpassning av bostaden, om du har behov av bidrag.

Det är också viktigt att du som har en funktionsnedsättning och funderar på att byta bostad kontaktar handläggaren innan. Då kan du ta reda på om du har rätt till anpassning av den nya bostaden.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om bidraget. Bidraget betalas ut när arbetet är färdigt.

Om du som har en funktionsnedsättning funderar på att byta bostad är det viktigt att du kontaktar handläggare av bostadsanpassningsbidrag innan köp/byte för att få veta om du har rätt till anpassning av den nya bostaden.

Om du bygger nytt

Vid nybyggnad gäller att kommunen ska bevilja bostadsanpassningsbidrag endast om du har särskilda skäl att välja en utformning av bostaden som kräver anpassning. Du ska alltså uppfylla det krav som gäller enligt svensk bygglagstiftning.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej