Buller

Buller är allt ljud som är oönskat. Här kan du läsa mer om vad du kan göra åt buller och vem som ansvarar för det.

Ljud som kan vara störande är till exempel industrier, fläkt- och kylanläggningar, skjutbanor och motorsportbanor. På fritiden använder vi motorbåtar, motorgräsklippare och en mängd andra bulleralstrande maskiner.

Buller kan ge negativa konsekvenser för hälsan. Stress, irritation samt sov- och koncentrationssvårigheter är några av effekterna.

Höga ljudnivåer

Höga ljudnivåer kan skada din hörsel vid besök på bland annat konserter, pubar och diskotek. Det är framför allt när det spelas hög musik som ljudnivån kan bli så hög att det finns risk för att hörselskador kan uppstå.

Vad du kan göra åt buller

Om du kan identifiera varifrån bullret kommer bör du i första hand kontakta den som är ansvarig för bullerkällan.

Den vanligaste bullerkällan i våra boendemiljöer är vägtrafik. Hur hög bullernivån från vägtrafik blir vid bostaden beror till stor del på hur många fordon som passerar på vägen och hur långt ifrån vägen huset ligger.

Vid bedömning av trafikbuller tillämpas riksdagens riktvärden för trafikbuller. Om du störs av vägbuller bör du i första hand vända dig till väghållaren. På Trafikverkets karta kan du se vem som äger vägen.

Om det gäller järnvägsbuller vänder du dig till Trafikverket.

Kommunen har tillsyn över industrier, verkstäder och andra bullrande verksamheter och kan ställa krav på dessa om de orsakar olägenheter. Tillsynen utförs av miljö- och hälsoskyddsenheten.

Installationer i bostäder som kan alstra buller är bland annat ventilationsanläggningar, hissar, värmepumpar och fjärrvärmesystem. Buller från aktiviteter inne i byggnaden kan komma från många olika källor som grannar, tvättstugor, samlingslokaler, hantverksaktiviteter med mera. Ett särskilt problem är basljudet från musikanläggningar, som dämpas dåligt av väggar och golv.

Störande buller i hyreshus

Om du störs av buller i en hyreslägenhet – vänd dig i första hand till din fastighetsägare och informera om störningen. Försök att noggrant beskriva bullret samt hur du besväras av det för att fastighetsägaren lättare ska kunna lokalisera störningen.

Får du inte hjälp av din fastighetsägare eller den du klagar på kan du lämna in ett klagomål till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Läs mer om att lämna klagomål på boendemiljön.

Buller från industrier kan komma från till exempel  fasta installationer så som fläktar och kompressorer eller från transporter inom industriområdet. När det gäller industribuller är det vanligt att det är flera bullerkällor inom ett industriområde som tillsammans ger en hög total ljudnivå.

Det kan därför vara svårt att avgöra vilka åtgärder som behövs för att minska störningarna. Naturvårdsverket har information och vägledning om buller från industrier och liknande verksamheter.

Verksamhetsutövarens ansvar

Den som bedriver en verksamhet är skyldig att se till att ljudnivån inte stör andra alltför mycket. Den som driver företag har en undersökningsskyldighet, och måste alltså göra de undersökningar av verksamheten som behövs.

Det innebär att du kan vara skyldig att göra mätningar och andra kontroller om någon klagar på buller från verksamheten. En standardiserad mätmetod bör användas när man mäter.

Arbete som orsakar störande buller på offentliga platser, exempelvis stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd under följande tider:

  • vardagar, mellan 18.00-6.45
  • lördagar, hela dygnet
  • söndagar och helgdagar, hela dygnet

Exempel på offentliga tillställningar är krogar, diskotek, uteserveringar, konserter och evenemang utom- och inomhus.

Verksamhetsövarens ansvar

Den som bedriver en verksamhet, verksamhetsutövaren, är skyldig att se till att ljudnivån inte är högre än de fastställda riktvärdena i lokaler eller på platser där hög musik spelas. På tillställningar som besöks av barn råder extra strikta krav.

Om en verksamhet inte klarar av att följa kraven har kommunen rätt att förelägga verksamhetsutövaren att göra åtgärder som sänker ljudnivån.

Här kan du läsa mer om skjutningar över Vättern.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) bedriver tillsyn enligt miljöbalken över Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt. Detta innebär bland annat att man utövar tillsyn inom områdena miljö, hälsa, natur, avlopp, avfall och kemikalier. Försvarsinspektören beslutar om vilka försiktighetsmått som måste vidtas för att en anläggning eller verksamhet inte ska medföra risk för människors hälsa eller miljön.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Naturvårdsverket

Här hittar du Naturvårdsverkets vägledningar om buller i samhället.

Folkhälsomyndigheten

Här hittar du Folkhälsomyndighetens allmänna råd och vägledningar som rör buller och höga ljudnivåer.

Arbetsmiljö i skola och förskola

Läs mer om buller och andra arbetsmiljöproblem i skola och förskola.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej